Uppsnabbat produktionsstyrelsen 27 oktober 2015

2015-10-27

Oförändrad ekonomiprognos

Ekonomiprognosen för flera av landstingets förvaltningar är oförändrad efter september månad jämfört med den tidigare prognosen. Det framgår av den senaste ekonomirapporten.

Akademiska sjukhuset väntas göra ett underskott på minus 200 miljoner kronor. Lasarettet i Enköping prognosticerar ett överskott på plus 7 miljoner kronor, under vissa förutsättningar. Folktandvården redovisar ett plus 10 miljoner kronor i enlighet med resultatkravet och Hälsa och habilitering ett plus på 8 miljoner kronor. Landstingets resurscentrum och Landstingsservice redovisar sammantaget ett förväntat underskott på minus 40 miljoner kronor. Primärvården prognosticerar en ekonomi i balans.

Den samlade bedömningen är att det ekonomiska läget är ytterst allvarligt.

Produktionsstyrelsen gav t f sjukhusdirektören för Akademiska sjukhuset i uppdrag att arbeta vidare med effektiviseringsåtgärder för att minimera det förväntade ekonomiska underskottet 2015.

Förvaltningscheferna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice fick i uppdrag att arbeta vidare för att minimera de förväntade ekonomiska underskotten.

Fler väntar på besök

I september erbjöds 69 procent av patienterna i specialistvården besök inom 90 dagar och 72 procent fick behandling eller operation. Det visar den senaste uppföljningen av väntetiderna i vården.

Antalet patienter som väntar på sitt första besök i specialistvården vid Akademiska sjukhuset har ökat under det senaste året. I september väntade 9 864 patienter på besök, att jämföras med 7 525 väntande i september 2014. Antalet patienter som väntat längre än 90 dagar var 3 545. Motsvarande siffra samma tid föregående år var 1 617.

91 procent av alla som ringde den landstingsdrivna primärvården kom fram samma dag och 86 procent kunde erbjudas besök inom en vecka. Motsvarande siffror för privata vårdgivare var 92 respektive 87 procent.

Redovisning av personalomsättning

Av de cirka 350 personer som slutade på Akademiska sjukhuset under det första kvartalet 2015 gick ungefär en tredjedel vidare till annan anställning inom Landstinget i Uppsala län. Det framgår av en redovisning till produktionsstyrelsen rörande personalomsättningen vid Akademiska sjukhuset.

I redovisningen konstateras att intern rörlighet på många sätt är bra, eftersom det underlättar för medarbetare att utvecklas i sitt yrke och i sin karriär. Akademiska sjukhuset arbetar för att minska den externa rörligheten och behålla personalen, bland annat genom arbete med arbetsgivarvarumärket, introduktion för nyanställda och ett nytt lönebildningsmaterial.

(M), (FP), (C) och (KD) lade ett tilläggsyrkande om att Akademiska sjukhuset ska ge en mer systematisk redogörelse. Detta avslogs.

Redovisning av effekter av vårdnära service

Det är inte självklart att införande av vårdnära service ger sådana effekter att personalstyrkan kan minskas. Det framgår av en redovisning till produktionsstyrelsen.

Konceptet "vårdnära service", som har bedrivits vid några vårdavdelningar vid Akademiska sjukhuset, innebär att vissa typer av tjänster, som patientnära städ, kost- och tvätthantering utförs av annan personal än vårdpersonal.

Akademiska sjukhuset hade fått i uppdrag att beskriva hur sjukhuset tänker använda de personalresurser som frigörs vid ett införande av konceptet. Sjukhuset skriver i redovisningen att det frigör tid från vårdpersonalen utspritt över arbetsdagen. Det innebär att det finns svårigheter att ändra schemaläggningen utifrån detta koncept. Den frigjorda tiden ger en generell kvalitetshöjning av vården med mer direkt tid till patienterna samt en förbättrad arbetsmiljö. Däremot anser sjukhuset att det är svårt att finna en enkel väg till finansiering genom att minska personalstyrkan.

Akademiska sjukhuset vill införa vårdnära service successivt, till att börja med på avdelningarna i 85-huset, med ett breddinförande längre fram, under förutsättning att finansieringsfrågan kan lösas

(M), (FP), (C) och (KD) lade ett tilläggsyrkande om att det tas fram en tidsatt införandeplan på alla vårdavdelningar. Detta avslogs.

Fastighetsdrift i Norduppland upphandlas

Landstinget ska genomföra en upphandling av fastighetsdrift i Norduppland. Det beslutade produktionsstyrelsen. Det nuvarande avtalet med ISS löper ut den 31 augusti 2016. Det nya avtalet gäller på tre år med möjlighet till förlängning. Värdet beräknas till 3,8 miljoner kronor per år.

Kontakt