Uppsnabbat produktionsstyrelsen 28 april 2015

2015-04-28

Ekonomirapport mars

Landstingets årsprognos har förbättrats med 118 miljoner kronor och landstinget väntas nu göra ett årsresultat på 128 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för mars. Prognosförbättringen beror på en engångseffekt av en återbetalning av AFA-medel, 60 miljoner kronor, och lägre pensionsprognos på 39 miljoner kronor. Utöver det förbättrade hälso- och sjukvårdsstyrelsen sin prognos med 17 miljoner kronor.

Akademiska sjukhuset bedömer att man kommer att klara det budgeterade nollresultatet. För att uppnå detta måste effektiviseringar med 200 miljoner kronor göras under året.

Lasarettet i Enköping, Primärvården, Folktandvården och Landstingsservice väntas hålla budget, medan Hälsa och habilitering har en prognos på minus en miljon och Landstingets resurscentrum minus 11 miljoner.

Vid sammanträdet redogjorde Akademiska sjukhuset för planerade åtgärder för att uppnå en budget i balans. Produktionsstyrelsen gav Akademiska sjukhuset i uppdrag att återrapportera till styrelsen hur arbetet med åtgärderna går. Om tidplanen förskjuts ska det prognosticerade resultatet justeras.

Konstvandringsstråk ska bli upplevelsestråk

Konstvandringsstråken som finns vid Akademiska sjukhuset ska utvecklas till så kallade upplevelsestråk. Det beslutade produktionsstyrelsen.

Sedan tidigare finns konstvandringsstråk på sjukhuset som ett hälsofrämjande inslag för patienter, besökare och personal. Dessa stråk ska nu vidareutvecklas med bland annat förbättrad skyltning och kompletteras med de hus och konstverk som tillkommit sedan stråken gjordes i ordning 2010. Så kallade QR-koder kommer att sättas upp som hänvisar till information om konsten och platserna på Akademiskas webbplats. Det ska också ställas i ordning utsiktspunkter för vila och kontemplation. Satsningen beräknas kosta 75 000 kronor.

Samlad rehabilitering på Akademiska utredd

Landstinget har utrett förutsättningarna för en samlad rehabilitering vid Akademiska sjukhuset. Utredningen presenterades vid produktionsstyrelsens sammanträde.

Enligt rapporten finns det goda förutsättningar att samla rehabiliteringsverksamheten i ett rehabiliteringscentrum på Akademiska sjukhuset. Produktionsstyrelsen gav t f produktionsdirektören i uppdrag att i samråd med hälso- och sjukvårdsdirektören överväga utredningens förslag och återkomma till produktionsstyrelsen i maj. Ytterligare två utredningar om rehabilitering finns, som beskrivs i Uppsnabbat från hälso- och sjukvårdsstyrelsen 28 april.

Kontakt