Uppsnabbat produktionsstyrelsen och hälso- och sjukvårdsstyrelsen 20 januari 2015

2015-01-20

Sjukhus förväntas göra nollresultat

Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping förväntas göra ett nollresultat under 2015. Målet fastställdes av produktionsstyrelsen, som också fastställde sjukhusens budgetar.

Akademiska sjukhuset

Av budgeten för Akademiska sjukhuset framgår att man ser en fortsatt brist på sjuksköterskor som en av huvudutmaningarna under 2015.

Sjukhuset bedömer att efterfrågan på riks- och regionvård kan stärkas, trots påverkan av vårdvalet och konkurrens från andra universitetssjukhus.

Under 2014 fick sjukhuset extra medel i form av kösatsningar. Utan denna extra finansiering kommer produktionsvolymer för vård av invånare i Uppsala län att behöva minska något. Minskningen kan påverka tillgängligheten inom vissa områden inom sjukhuset.

För att uppnå en ekonomi i balans kommer Akademiska att arbeta med följande åtgärder:

  • se över möjligheterna till ökade riks- och regionintäkter
  • utnyttja tillgängliga resurser bättre genom effektivare planering och schemaläggning av personal
  • inköps- och lagerhållningsåtgärder
  • minskade kostnader för läkemedel.


Akademiska sjukhusets budget för 2015 omsluter 8,3 miljarder kronor, varav 2,2 miljarder utgörs av intäkter från riks- och regionvård.

Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping uppger att huvudutmaningen är möjligheten att rekrytera nyckelpersoner, möta ökade vårdbehov och hantera överbeläggningar inom ramen för ekonomi i balans. Lasarettet bedömer att läkarbesöken kommer att öka men volymen av slutenvård och dagsjukvård kommer att minska under 2015.

Lasarettet räknar med en ekonomi i balans under 2015 bland annat tack vare extra resurser för vårdval av höft- och knäproteser. En förutsättning är att frågan om finansiering av operationssamarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping som inleddes 2014 får en lösning.

Lasarettet i Enköpings budget för 2015 omsluter 541 miljoner kronor.

(M), (FP), (C) och (KD) lämnade ett särskilt yttrande om att man i landstingsfullmäktige har begärt att budgeten för Akademiska sjukhuset ska ökas med 18 miljoner kronor och för Lasarettet i Enköping med 10 miljoner kronor.

Produktionsstyrelsens arbetsutskott utsett

Produktionsstyrelsen valde ledamöter till arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018. I utskottet ingår: Sören Bergqvist (V), ordf, Erik Hemmingsson (MP), Anna-Karin Klomp (KD), Tobias Renberg (S) och Stefan Olsson (M).

Hälso- och sjukvårdsstyrelsens arbetsutskott utsett

Hälso- och sjukvårdsstyrelsen valde ledamöter till arbetsutskottet för mandatperioden 2015-2018. I utskottet ingår: Vivianne Macdisi (S), ordf, Malena Ranch (MP), Ove Heimfors (V), Lina Palm Nordquist (FP), Måns Vilhelmsson (M).

Kontakt