Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 1 september 2016

2016-09-01

Förstudie för nytt patientmatskök

Landstingsservice ska genomföra en ny förstudie för nytt produktionskök på Akademiska sjukhuset. Det beslutade fastighets- och servicenämnden.

I enlighet med landstingsfullmäktiges tidigare beslut gäller förstudien ett kök med produktions- och leveransmetoderna 1,2,3 servé, varmmatservering för psykiatri- och geriatrikavdelningar samt personalmatsal. Även behovet av konferenslokaler och medicinskt bibliotek ska beaktas.

Ytterligare en syrgastank ökar patientsäkerheten

En andra tank för flytande oxygen ska installeras på Akademiska sjukhuset. Det beslutade fastighets- och servicenämnden. I dagsläget finns en tank flytande oxygen på C-området (Uppsala science park). Reservsystemet består av flaskpaket som inte klarar av att förse sjukhuset under någon längre period.

Medicinsk oxygen är en mycket viktig och livsuppehållande gas och är kritisk för patientsäkerheten. Genom att uppföra ännu en tank inne på sjukhusområdet uppnås ett redundant system. Det innebär ökad patientsäkerhet och en kvalitetsförbättring av syrgasförsörjningen på Akademiska sjukhuset.

Fastighets- och servicenämnden beslutade att investeringskostnaden får uppgå till 11,3 miljoner kronor.

Mer pengar till mediakulvert

Fastighets- och servicenämnden beslutade att skjuta till mer pengar till byggandet av en ny mediakulvert mellan centralblocket och kvinna- barnhusen på Akademiska sjukhuset. Den totala investeringskostnaden får uppgå till knappt 28 miljoner kronor. Omfattningen och komplexiteten på de åtgärder som behövde utföras var vid tidpunkten för budget inte tillräckligt kända, varvid budgeten sattes för lågt. Projektet har innehållit komplicerade betongarbeten under mark som var svåra att förutse.

Den nya mediakulverten krävs för att ersätta den tidigare som låg i vägen för den nya transportkulverten .

Pengar till arbetet med hyresgästanpassningar i Hubben

Landstingsservice får 12,7 miljoner kronor för projekt- och utredningskostnader i samband med hyresgästanpassningar av den s.k. Hubben. Det rör sig om inhyrda lokaler till Akademiska sjukhuset för biobank, Uppsala Clinical Research Center, Kliniskt träningscenter samt laboratorium för mikrobiologi. Hubben byggs av Vasakronan i närheten av landstingets fastigheter på Uppsala science park.

Nämnden vill skjuta på redovisning till landstingsstyrelsen

Fastighets- och servicenämnden ber landstingsstyrelsen att få återkomma till styrelsen under första halvåret 2017 med redovisningen av fastighetsutvecklingsplanens del 2 och 3. Landstingsservice ännu inte hunnit ta alla kontakter som krävs ber för att en fullödig redovisning ska kunna göras. Del 2 berör Lasarettet i Enköping och del 3 berör vårdcentrum i Bålsta, Tierp och Östhammar samt Kungsgärdet i Uppsala. Rapporten skulle ursprungligen ha lämnats vid landstingsstyrelsens möte i november i år.

Pengar till fortsatt driftoptimering

Fastighets- och servicenämnden beslutade att energisparprojektet får fortsätta med driftoptimeringsarbetet under 2016, till en kostnad av 5,7 miljoner kronor. Delprojektet jobbar med optimering av befintliga system, för att spara energi med bibehållet inomhusklimat för verksamheten.

Pengar till energisparåtgärder på Lasarettet i Enköping

Energisparprojektet får gå vidare med programarbete och genomförande av energisparåtgärder på Lasarettet i Enköping, till en kostnad av sju miljoner kronor. Det beslutade fastighets- och servicenämnden. En energikartläggning har genomförts på lasarettet. Ett flertal åtgärder som kan sänka energiförbrukningen och ge en lägre mediakostnad har identifierats. Bland annat ingår byte av styr och reglerteknik, byte av fläktar samt injustering av radiatortermostater.

Svar till revisorerna angående processen för stora investeringar

Fastighets- och servicenämnden svarade revisorerna utifrån en granskning av processen för stora investeringar. Av svaret framgår bland annat att landstingsfullmäktige antog en förändrad process för fastighetsinvesteringar i juni 2016. Syftet med den förändrade processen är t.ex. att ge framförhållning och förutsättningar för väl underbyggda investeringsbeslut och bidra till öppenhet och transparens. Den ska även ge möjligheter till att prioritera och pröva föreslagna investeringar. Det innebär bland annat att ett större ansvar läggs på förvaltningarna att processa sina behov.

Svar till revisorerna angående produktionsstyrelsens årsredovisning

Utifrån revisionsgranskningen av produktionsstyrelsens årsredovisning 2015 har landstingets revisorer sammanfattat ett antal iakttagelser. Eftersom produktionsstyrelsen upphörde vid årsskiftet har landstingets revisorer ställt skrivelsen till sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen samt fastighets och servicenämnden. I sitt svar till landstingets revisorer framhåller fastighets- och servicenämnden att den nya processen för fastighetsinvesteringar ger fastighets- och servicenämnden ett tydligt, väldefinierat och avgränsat ansvar för fastighetsinvesteringar inom landstinget. Förutsättningarna för den politiska styrningen har därmed avsevärt förstärkts. Samtidigt har rollfördelningen mellan förvaltningarna, ledningskontoret och politiken tydliggjorts.

Upphandling av driften av Blå korset

Landstingsservice ska genomföra en upphandling av driften av Blå korsets restaurang och catering på Akademiska sjukhuset. Det beslutade fastighets- och servicenämnden. Upphandlingen ska ske i samråd med upphandlingsenheten. Avtalsperioden är 20 månader, med möjlighet för landstinget att förlänga. Avtalet med nuvarande leverantör löper ut den 14 juli 2017.

Utredning av lokalbehovet för landstingets palliativa verksamhet

Landstingsservice ska utreda vilket behov och vilka förutsättningar det finns för lämpliga lokaler till landstingets palliativa verksamhet. Ett särskilt fokus ska läggas på förbättrad mat och tillgång till utevistelse. Det beslutade fastighets och serivcenämnden.

Kontakt