Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 24 oktober 2016

2016-10-24

Fördjupad förstudie för lokaler för rättspsykiatrisk vård

Fastighets- och servicenämnden beslutade att genomföra en fördjupad förstudie för ombyggnad av hus D1 för rättspsykiatri, äldrepsykiatrimottagning och psykiatrins mellanvårdsavdelning. Ombyggnaden är tänkt att skapa 12-14 platser för rättspsykiatrisk vård, säkerhetsklass 2 och 3. Förstudien får kosta 2,7 miljoner kronor.

Detta är verksamheter som måste flyttas från Ulleråker för att skapa utrymme för den utveckling av området som Uppsala kommun planerar. Akademiska sjukhuset har förordat en placering nära sjukhusområdet. Hus D1 ligger på västra sidan av Dag Hammarskjölds väg, nära sjukhusområdet.

En förenklad förstudie har genomförts, men nu krävs en fördjupad förstudie för att ta fram underlag över konstruktion, antikvariska hänsyn, omfattning av miljöåtgärder och en säkrare kostnadsuppskattning.

Nämndens beslut förutsätter att landstingsfullmäktige beslutar om en reviderad investeringsplan för planperioden 2017-2019, och att detta investeringsförslag finns med i den planen.

(M), (C) och (L) reserverade sig till förmån för (M):s återremissyrkande. De önskade att uppdraget även skulle inkludera att titta på alternativa användningsområden för hus D1 och alternativa placeringar av rättspsykiatrin, om hus D1 inte skulle vara funktionellt.

Nämndens sammanträdestider 2017

Fastighets- och servicenämnden fastställde datumen för sammanträden nästa år. Under 2017 sammanträder nämnden följande datum:

  • torsdagen den 1 februari
  • torsdagen den 2 mars
  • onsdagen den 29 mars
  • torsdagen den 8 maj
  • torsdagen den 15 juni
  • tisdagen den 5 september
  • torsdagen den 4 oktober
  • torsdagen den 9 november
  • måndagen den 15 december

Ny gasstation får ytterligare medel

Fastighets- och servicenämnden beslutar att tilldela ytterligare fyra miljoner för bygget av en ny gasstation i närheten av bb-intaget på Akademiska sjukhuset. Den totala investeringskostnaden får uppgå till drygt 13 miljoner kronor. Lustgascentralen kommer att bli en ordinarie matningskälla till sjukhusets gassystem. Lustgasen är i dagsläget placerad provisoriskt i en uppvärmd container. Denna provisoriska lösning är bara tänkt att användas i väntan på den nya byggnaden, där både lustgas och en reserv för oxygen i flaskpaket ska installeras.

Månadsrapporter

Landstingets resurscentrum förväntas klara sitt resultatmål för all verksamhet – undantaget asylvården. Kostnadsutvecklingen för vård av asylsökande är och har varit svår att beräkna och utfallet påverkas av flera faktorer, både lokalt och nationellt.

Landstingsservices ekonomiska utfall i perioden är ett överskott på 34 miljoner kronor vilket är 27 miljoner bättre än budget. Det är främst förskjutningar i aktivering av projekt som förklarar den positiva avvikelsen, vilket medför förseningar avseende värdeminskning.

Årsprognosen pekar mot ett överskott på ca tre miljoner för Landstingsservice och ett underskott på omkring 20 miljoner för Landstingets resurscentrum.

Reviderad delegationsordning

Fastighets- och servicenämnden fastställde den reviderade delegationsordning för nämnden. Revideringen är en anpassning till den nya, av landstingsfullmäktige beslutade, investeringsprocessen.

Kontakt