Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 25 november 2016

2016-11-25

Upphandling av caféverksamhet på Akademiska sjukhuset

Landstingsservice ska påbörja arbetet med en ny upphandling av caféverksamhet på Akademiska sjukhuset. Det beslutade fastighets- och servicenämnden. De nuvarande avtalen löper ut under 2018. Caféverksamheten är en service till patienter, besökare och personal. Landstinget betalar inget för dessa tjänster, entreprenörernas intäkter kommer från försäljningen till kunderna.

För att öka mångfalden delas upphandlingen upp i två delar:

Område 1

  • Lunchrestaurang och catering ingång 10 (psykiatrins hus)
  • Butik ingång 70
  • Restaurang/café ingång 70


Område 2

  • Café ingång 95-96
  • Café ingång 78-79
  • Café ingång 30
  • Café ingång 100, den nya vård- och behandlingsbyggnaden som byggs (för ing. 100 är prel. avtalsstart december 2018)

Månadsrapporter

Landstingets resurscentrum förväntas klara sitt resultatmål och dessutom redovisa ett överskott för verksamheten med 5,3 mnkr – undantaget asylvården. Kostnadsutvecklingen för vård av asylsökande är och har varit svår att beräkna och utfallet påverkas av flera faktorer, både lokalt och nationellt.

Den planerade uppgraderingen av journalsystemet Cosmic har skjutits på framtiden. Senareläggning av införande och utveckling av systemet ger en återföring av medel till förvaltningarna och vårdstyrelsen under året på ca 11 mnkr.

Landstingsservices ekonomiska utfall i perioden är ett överskott på närmare 41 miljoner kronor vilket är 34 miljoner bättre än budget. Det är främst förskjutningar i aktivering av projekt som förklarar den positiva avvikelsen, vilket medför förseningar avseende värdeminskning.

Översyn av Landstingsservices internkontrollplan

Fastighets- och servicenämnden beslutar att ge Landstingsservices förvaltningsdirektör i uppdrag att göra en genomgripande översyn av förvaltningens interkontrollplanen. Målet är att att planen bättre ska speglar de risker som finns i verksamheten. Landstingsservice ansvarar för att genomföra fastighetsinvesteringar till mycket stora belopp. Detta innebär att behovet av att ha en god intern kontroll är stort. Arbetet ska återrapporteras till nämnden under februari 2017. 2017 års interkontrollplan ska sedan upprättas utifrån denna översyn.

Tillskott för vård av asylsökande och tillståndslösa

Fastighets- och servicenämnden beslutade att skjuta till 22 miljoner kronor till Landstingets resurscentrum, för att täcka kostnader för vården av asylsökande och tillståndslösa. Pengarna har landstingsstyrelsen tilldelat fastighets- och servicenämnden.

Kontakt