Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 11 april 2016

2016-04-11

Barnperspektivet i kollektivtrafiken

Landstinget antog 2013 en policy och handlingsplan för genomförandet av barnets rättigheter i alla verksamheter. För UL har barn och ungdomar under lång tid varit en viktig resenärsgrupp och ett aktivt arbete har genomförts för att utveckla både relationerna med och resmöjligheter för barn och ungdomar. Som exempel kan nämnas att UL genomförde ett antal samverkansmöten på grund- och gymnasieskolor som ett led i arbetet med det nya regionala trafikförsörjningsprogrammet.

Under 2016 planerar UL att tillsammans med barnombudsmannen ta fram en aktivitetsplan kopplad till landstingets policy.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att uppdra till förvaltningen att ta fram ett förslag till handlingsplan för hur arbetet med barnperspektivet ska bedrivas inom kollektivtrafikplaneringen

Redovisning av kommunsamråd 2015/2016

Varje år genomförs samråd med alla kommuner i Uppsala län. Detta är ett led i att behålla kommunernas inflytande när det gäller kollektivtrafikfrågor efter att landstinget 1 januari 2012 tog över ansvaret för länets kollektivtrafik.

Vid kommunsamråden deltar både politiker och tjänstemän från landstinget och aktuell kommun.

Syftet med samråden är att diskutera lokala frågor som har koppling till kollektivtrafiken. Exempel på diskussionsfrågor är planering av bostads- och arbetsplatsområden samt vägar, utbud och kvalitetsfrågor. Det är också ett tillfälle för att diskutera andra frågor som berör kollektivtrafik.

Minnesanteckningar redovisades från samtliga åtta samråd som genomförts under perioden november 2015 till januari 2016. I anslutning till kommunsamråden i Heby respektive Tierps kommun genomfördes också medborgarsamråd.

Redovisningen av de genomförda kommunsamråden godkändes av kollektivtrafiknämnden.

Informationsärenden

Vid sammanträdet noterades två informationsärenden.

Regeringens utredare Gunnar Alexandersson har överlämnat slutbetänkande om järnvägens organisation. Utredaren föreslår ett antal förändringar för att stärka kommersiella aktörers möjligheter. Hur kollektivtrafiknämnden och förvaltningen ska agera blir beroende av eventuella regeringsbeslut och anvisningar från Transportstyrelsen.

Länen i Mälardalen samverkar om den regionala tågtrafiken i området genom det gemensamägda bolaget Mälardalstrafik AB, MÄLAB. Inom ramen för det samverkansavtal som parterna träffat förbereds flera aktiviteter. Det är övergångsavtal med SJ, ny gemensam taxa för regionaltågstrafiken, varumärken för de nya biljetterna och upphandling av tåg.

Kontakt