Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 13 oktober 2016

2016-10-13

Uppföljning zon- och biljettstruktur

Den 1 april 2014 infördes en ny zon- och biljettstruktur. I samband med landstingsfullmäktiges beslut om att införa den förändrade zon- och biljettstrukturen fick kollektivtrafiknämnden i uppdrag att se över möjligheten att utvidga zon 1 så att flera tätorter utanför Uppsala skulle ingå.

I den rapport som Kollektivtrafikförvaltningen UL redovisade framgår att en förändring av zon 1 så att den skulle omfatta orterna Storvreta och Bälinge samt orter på motsvarande avstånd från Uppsala skulle innebära ett intäktsbortfall på ca 10 miljoner kronor per år.

(V) yrkade att Kollektivtrafikförvaltningen UL får i uppdrag att utvidga zon 1 och (KD) föreslog att nämnden ska föreslå landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige att ge förvaltningen i uppdrag att införa ett parallellt prissystem med avståndsbaserad prissättning för korta resor över zongräns.

Kollektivtrafiknämnden godkände förvaltningens rapport.

Yrkandet från (V) och förslaget från (KD) avslogs.

Kollektivtrafiknämnden besluta att föreslå landstingsstyrelsen och landstingsfullmäktige att nuvarande zonindelning för enkelbiljetter ska bibehållas.

Mot beslutet reserverade sig (V) och (KD) till förmån för eget yrkande och förslag.

Förstudie om framtida tågfordon

Kollektivtrafikförvaltningen UL ska ta fram ett underlag för att anskaffa nya tåg till Upptågstrafiken. Det beslutade kollektivtrafiknämnden efter att förstudien om framtida tåg presenterats. Förstudien pekar på behovet av att så snart som möjligt sätta in tåg med plats för fler resenärer i Upptågssystemet. Dagens tåg räcker inte i rusningstrafik och resandet med Upptåget beräknas fortsätta öka.

I förstudien finns olika alternativ för hur fordonsutbytet kan genomföras och studien förordar att dagens tåg succesivt byts ut. De nya fordonen ska i första hand sättas in i högtrafik morgon och eftermiddag. Vilken tågtyp som ska ersätta dagens tåg ska utredas inom ramen för det uppdrag som nämnden nu beslutat ge till UL.

Utredning om förutsättningar för linjetrafik vid Akademiska sjukhuset

Den utredning som gjorts om förutsättningar för att ha linjelagd kollektivtrafik vid Akademiska sjukhuset visar att det är både möjligt och önskvärt att trafikera Inre Sjukhusvägen. Det skulle både skapa hög tillgänglighet till sjukhuset och integrera Akademiska som målpunkt i stadens och regionens kollektivtrafiksystem..

Utredningen har gjorts i två delar. Det är dels en utredning om linjesträckning, dels en särskild utredning av tekniska förutsättningar för linjelagd kollektivtrafik på Inre Sjukhusvägen. Förutom UL har Akademiska sjukhuset, Landstingets ledningskontor och Landstingsservice deltagit i arbetet.

Förutom att godkänna utredningen beslutade kollektivtrafiknämnden också att föreslå landstingsstyrelsen att ge UL och Landstingsservice i uppdrag att göra en fördjupad utredning för kollektivtrafik på Inre Sjukhusvägen.

Biljettpriser 2017

Kollektivtrafiknämnden beslutade att fastställa en komplett prislista för biljetter inom UL-trafiken för 2017. Sedan tidigare har landstingsfullmäktige i beslutet om Regionplan och budget fastställt priset för 30-dagars vuxenbiljett till 795 kr, förköpt enkelbiljett för vuxen till 28 kr per zon och enkelbiljett för vuxen som köps med reskassa till 22 kr per zon. Med utgångspunkt från detta beslut har UL arbetat fram ett förslag till priser för övriga UL-biljetter som kollektivtrafiknämnden nu fastställt. De nya biljettpriserna gäller från 9 januari 2017. Den kompletta prislistan finns på ul.se.

(V) lämnar ett särskilt yttrande angående att man anser att en särskild 30-dagarsbiljett införs för zon 1.

Motion (M) om införande av årsbiljett för UL/SL

I en motion landstingsstyrelsen föreslår (M) en årsbiljett bör införas för UL/SL-biljetter. Syftet med förslaget är att göra det enklare för de som reser mellan orter i Uppsala län och orter i Stockholms län och reser med både UL- och SL-trafik.

Av Kollektivtrafikförvaltningen UL:s underlag till svar framgår att det inte är möjligt att ha en elektronisk biljett som går att läsa av i både UL:s och SL:s biljettsystem. Eftersom en årsbiljett har ett ganska stort värde är det inte önskvärt med samma lösning som för 30-dagarsbiljetter där SL-biljetten laddas på ett SL-kort och UL-biljetten är en pappersbiljett som formmässigt påminner om ett kvitto. Säkerheten för en sådan lösning är inte tillräckligt bra, varken för resenärer eller UL och SL.

Nämnden beslutade att anse att motionen ska anses besvarad med det underlag som redovisats.

(M) reserverade sig mot beslutet och yrkar att motionen ska bifallas.

Fyllnadsval till kollektivtrafiknämndens arbetsutskott

Kollektivtrafiknämnden beslutade genom fyllnadsval att utse Sverker Åslund (V) att ersätta Åskar Andersson (V) i kollektivtrafiknämndens arbetsutskott.

Därmed består kollektivtrafiknämndens arbetsutskott av Bertil Kinnunen (S) ordförande, Jenny Lundström (MP) 1:e vice ordförande, Johan Örjes (C) 2:e vice ordförande, Sverker Åslund (V) ledamot och My Borg (M) ledamot.

Landstingsfullmäktige har tidigare beslutat genom fyllnadsval att från och med 30 september 2016 och till utgången av 2018 utse Sverker Åslund (V) att ersätta Åskar Andersson (V) som ledamot i kollektivtrafiknämnden.

Kontakt