Uppsnabbat Kollektivtrafiknämnden 16 maj 2016

2016-05-16

Nytt busslinjenät i Uppsala 2017

Kollektivtrafikförvaltningen UL informerade om förslaget till nytt linjenät för stadsbusstrafiken i Uppsala. Förslaget har reviderats något med utgångspunkt från de remissvar och synpunkter som kommit in.

Vid nämndens sammanträde 16 juni väntas beslut fattas om det nya linjenätet för stadsbusstrafiken i Uppsala och att busstrafiken ska köras i det nya nätet från hösten 2017.

Social konsekvensanalys

Information lämnades om behovet av att ha en modell för sociala konsekvensanalyser. Syftet är att i ett tidigt skede få underlag som bidrar till att öka förståelsen för hur planerade förändringar i kollektivtrafiksystemet påverkar olika medborgargrupper.

För att prova modellen har ett pilottest genomförts på arbetet med nytt linjenät.

Trafikförsörjningsprogram 2016

Under vintern har ett förslag till nytt trafikförsörjningsprogram skickats ut till drygt 60 remissinstanser. Synpunkter har lämnats av 28 remissinstanser och tre andra organisationer. Vid nämndens möte informerade förvaltningen hur remissinstansernas synpunkter arbetas in i det slutliga förslaget till trafikförsörjningsprogram. Förvaltningen presenterade också förslag till indikatorer för den årliga uppföljningen av programmets mål.

Det slutliga förslaget till trafikförsörjningsprogram kommer att tas upp för beslut vid kollektivtrafiknämndens möte 16 juni. Därefter beräknas programmet antas av landstingsfullmäktige vid sammanträdet 21 september 2016.

Delårsrapport för första tertialet 2016

I delårsrapporten för årets första tertial redovisade förvaltningen en prognos som visar att budgeten för 2016 kan hållas. Även om intäkterna inte helt når budget för perioden kompenseras det av lägre trafikkostnader. Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna delårsrapporten.

Kontakt