Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 19 december 2016

2016-12-19

Nattstopp – möjlighet att stiga av mellan hållplatser

Ett försök med nattstopp ska genomföras inom UL-trafiken. Nattstopp innebär att en ensamresenär kommer överens med bussföraren i förväg om stanna mellan ordinarie hållplatser. Föraren avgör var det är trafiksäkert att stanna. Resenären stiger av via framdörren för att ingen mer ska stiga av bussen samtidigt. Försöket med nattstopp ska gälla busstrafik på kvällar och nätter.

Detaljer om hur, var och när försöket ska genomföras beslutas av kollektivtrafikförvaltningen i samverkan med trafikföretagen i det fortsatta arbetet med nattstopp.

Beslutet som kollektivtrafiknämnden nu fattat bygger på kollektivtrafikförvaltningens utredning efter två initiativärenden som väkts av dels Liberalerna, dels av Socialdemokraterna och Miljöpartiet.

Styrning via uppdrag och indikatorer

Landstingsfullmäktige har beslutat om en ny styrmodell som framgår av Regionplan och budget 2017-2019. Vid dagens sammanträde beslutade kollektivtrafiknämnden att uppdra till förvaltningschefen att genomföra de uppdrag som fullmäktige tidigare gett till nämnden.

Fullmäktige väntas fastställa ett antal indikatorer vid sammanträdet i februari 2017. Kollektivtrafiknämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att rapportera de indikatorer, som fullmäktige senare fastställer, som berör förvaltningen.

Det finns tre strategiska utvecklingsområden med vardera tre uppdrag och nämnden beslutade att ge förvaltningschefen i uppdrag att genomföra dessa.

Rapporter och redovisningar av uppdrag och indikatorer ska göras av förvaltningschefen till kollektivtrafiknämnden varje tertial.

Ledningssystem för arbetsmiljö

För att binda samman det ledningssystem för arbetsmiljö som finns inom landstinget med det arbetsmiljöansvar som landstingsstyrelsen har beslutade kollektivtrafiknämnden att godkänna ledningssystemet för arbetsmiljö.

Budget 2017

Kollektivtrafiknämnden godkände det förslag till budget för 2017 som arbetats fram av Kollektivtrafikförvaltningen UL.

För att balansera de kostnader som beräknas för trafiken behöver intäkterna öka. Det ska ske genom ökat resande, ökat anslag och att biljettpriserna höjs. Biljettprisförändringen är beslutad av nämnden tidigare under hösten.

Den kostnadsökning som sker 2017 är till största del ersättning till de företag som kör UL-trafiken. Utöver förändringar av körsträcka är det de avtal som UL har med trafikföretagen som reglerar kostnadsutvecklingen.

Revisionssvar – Granskning av personal- och kompetensförsörjning

Kollektivtrafiknämnden godkände förslaget till revisionssvar angående personal- och kompetensförsörjning. I svaret konstaterar kollektivtrafiknämnden att processen för personal- och kompetensförsörjning är välfungerande, mycket strukturerad och tillfredställande. Uppföljning sker kontinuerligt och åtgärder vidtas för att ytterligare förbättra processen. Nämnden delar revisionens uppfattning att den politiska styrningen kan bli tydligare och den uppföljningen behöver utvecklas.

Trafiksamverkansavtal mellan UL och SL

Idag bedrivs länsöverskridande buss- och tågtrafik mellan Uppsala län och Stockholms län. För att reglera respektive läns ansvar och finansiering av trafiken avser Kollektivtrafikförvaltningen UL och AB Storstockholms Lokaltrafik att teckna två trafiksamverkansavtal, ett för busstrafiken och ett för tågtrafiken. Förslagen utgår från tidigare trafiksamverkansavtal.

För busstrafiken och pendeltågstrafiken till Uppsala kommer det nya avtalet inte att innebära någon förändrad finansiering mot idag. När det gäller pendeltågstrafiken till Bålsta sker förändringar eftersom dagens Bålstatillägg slopas och SL-biljett gäller hela tågsträckan till Bålsta.

Parterna är överens om innehållet i dessa avtal och kollektivtrafiknämnden godkände avtalsförslagen och uppdrog åt förvaltningen att teckna samverkansavtalet för buss. Avtalet angående pendeltågstrafiken tecknades tidigare via ordförandebeslut och detta redovisades för nämnden.

Kontakt