Uppsnabbat landstingsfullmäktige 20-21 juni 2016

2016-06-21

Tertialrapport januari – april

Landstingsfullmäktige godkände tertialrapporten för perioden januari – april 2016.

Landstingets resultat för 2016 beräknas bli 252 miljoner kronor, vilket är enlighet med budgeten.

I landstingets balanserade styrkort finns 14 mål. Hälften av dessa förväntas uppnås helt, bland annat målet om att minska de vårdrelaterade infektionerna och 43 procent av målen beräknas att uppnås delvis. Detta är en kraftig förbättring av måluppfyllelsen jämfört med 2015.

Det finns fortfarande problem med tillgängligheten inom specialistvården, primärvården och tandvården.

Region Uppsala blir namnet på nya regionen

Region Uppsala blir namnet på den nya regionen som enligt förslag ska bildas i Uppsala län från 2017. Det beslutade landstingsfullmäktige efter att ha voterat i frågan.

Landstingsfullmäktige fattade också en rad beslut som handlar om formerna för regionbildningen. Bland annat beslutade man att den nya regionen tillsammans med länets kommuner ska inrätta en gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård. Denna finansieras av Region Uppsala med 7,5 miljoner kronor, under förutsättning att kommunerna går in med samma belopp. Det ska också inrättas ett regionalt forum och fyra samrådsorgan för områdena regional utveckling, kollektivtrafik, kultur samt hälsa, vård och omsorg.

Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftelsen blir kvar som egna organisationer med egna styrelser, men inom Region Uppsala och med finansiering från Region Uppsala.

Merkostnaderna för regionbildningen på cirka 17 miljoner kronor finansieras av Region Uppsala och finns med i förslaget till regionplan och budget 2017-2019.

Riksdagen kommer att ta ställning till landstingets regionansökan under hösten 2016.

(V), (KD), (C) och (SD) reserverade sig mot namnet Region Uppsala och ansåg att namnet borde vara Region Uppsala län. (V), (C) och (KD) reserverade sig också till förmån för ett yrkande om att Folkrörelsearkivet och Upplandsstiftelsen ska kvarstå som egna organisationer med egna styrelser och knutna till Region Uppsala.

Regionplan och budget för 2017-2019 fastställd

"Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft". Så lyder visionen för Region Uppsala, som enligt planen ska bildas i januari 2017. Visionen finns med i Regionplan och budget 2017-2019, som fastställdes av landstingsfullmäktige.

Några av målen har funnits med i landstingets plan- och budgetdokument tidigare år. Andra är nya. Det gäller till exempel målet att regionen ska vara ledande inom e-hälsa och kunskapsstyrd vård. Det har också tillkommit mål som handlar om att bidra till utvecklingen av näringslivet och besöksnäringen. Dessa frågor har tidigare legat under regionförbundet och förs nu över till den nya regionen.

Tre utvecklingsområden genomsyrar planen:

  • En region för alla, som handlar om att främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna
  • En nyskapande region, som handlar om förnyelse och ansvar för hållbar utveckling
  • En växande region, som handlar om att utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet.


Nettokostnaden för regionens verksamhet 2017 budgeteras till 10,3 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, drygt 8,5 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafiken är 1 miljard kronor, den regionövergripande verksamheten får kosta 600 miljoner kronor och kulturverksamheten 100 miljoner kronor.

Skatten blir oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

(M), (C), (KD), (L), (SD) och (V) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

(V) lämnade olika yrkanden, bland annat att ett särskilt periodkort för zon 1 ska införas till ett pris av 550 kr. Detta avslogs.

(M), (L), (C) och (KD) yrkade på att 20 miljoner kronor ska föras över från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen, att priset på enkelbiljetter i kollektivtrafiken ska vara oförändrat och månadskortet kosta 830 kronor samt att en ambulansstation ska byggas i Gränby. Detta avslogs.

(L) lämnade en rad tilläggsyrkanden, bland annat att landstinget ska öppna ett Geriatriskt Centrum vid Samariterhemmet med dygnet-runt-öppen äldrevårdcentral, äldreakut och närvårdsplatser. Detta avslogs.

Årsredovisning för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling godkänd

Landstingsfullmäktige godkände årsredovisningen för 2015 för Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling och beviljade direktionen ansvarsfrihet. Förbundet står bakom Skandionkliniken. De sju medlemmarna är de landsting/regioner som har ett universitetssjukhus. Under 2015 togs anläggningen i drift och man började behandla protonterapipatienter.

Ny modell för landstingets hantering av fastighetsinvensteringar

Landstingsfullmäktige beslutade att anta en modell för processen vid fastighetsinvesteringar. Syftet med processen är att ge framförhållning och förutsättningar för väl underbyggda investeringsbeslut, bidra till transparens, ge en tydlig och klar struktur för styrning, planering och uppföljning, tydliggöra rollerna och skapa en helhetsbild av landstingets investeringsbehov. Den nya processen ersätter den modell som beslutades 2014. Ändringarna handlar bland annat om anpassningar efter att den politiska organisationen har ändrats.

Landstinget går i borgen för bussinköp

Landstinget ska göra ett borgensåtagande för att landstingets helägda bolag Gamla Uppsala Buss ska kunna investera i nya fordon. Det beslutade landstingsfullmäktige. Borgensåtagandet är på 300 miljoner kronor.

Ökade kostnader för Rudbeckslaboratoriet

Landstingsservice får 29 miljoner kronor ytterligare, utöver den tidigare beslutade investeringskostnaden på 120 miljoner kronor, för att genomföra en tillbyggnad på västra sidan av Rudbecklaboratoriet. Det beslutade landstingsfullmäktige. De ökade kostnaderna hänger bland annat samman med att grundläggningsarbetet blivit mer komplext och att elarbetena har blivit dyrare. Förseningar och leverantörsbyte har också lett till fördyringar.

Ny smågodstransportör ska ersätta rörpost

Rörpostsystemet vid Akademiska sjukhuset ska ersättas av ett nytt system, en så kallad smågodstransportör. Landstingsfullmäktige godkände att det projekt som planerats går vidare till genomförande. Investeringen beräknas kosta 158 miljoner kronor.

Det nuvarande rörpostsystemet är föråldrat och säkerheten kan inte längre garanteras. Därför används det för närvarande mest till post och inte så mycket till prover och medicinska produkter.

Den kommande smågodstransportören får större rör, 160 mm jämfört med dagens 103 mm. Det gör det möjligt att transportera fler typer av försändelser, till exempel blod, plasma, läkemedel och färdigredda lösningar från apoteket. Detta väntas ge effektiviseringar då vårdpersonalen inte själva behöver gå med försändelserna. En annan förbättring är att energiförbrukningen minskar, från dagens 1200 MWh/år till 200 MWh/år.

Anläggningen kommer att betjäna hela området på Akademiska och är planerat att byggas i etapper över flera års tid.

Landstinget köper mark för stadsbussdepå

Landstinget köper mark av Uppsala kommun för att bygga en stadsbussdepå i Fyrislund. Det beslutade landstingsfullmäktige. Landstinget köper del av fastigheterna Vaksala-Norrby 1:3 och Söderhällby 1:2 till en kostnad av 91,4 miljoner kronor. I kostnaden ingår också flytt av en elkraftkabel.

Det nuvarande avtalet om stadsbussdepå i anslutning till Kungsgatan löper ut 31 december 2017. Enligt tidplanen kommer en ny stadsbussdepå i Fyrislund tidigast vara klar för inflytt hösten 2019. Det pågår en dialog mellan landstinget och kommunen när det gäller det befintliga hyresavtalet.

Svar på motion om undersköterskors kompetens och kompetenshöjning

Oppositionslandstingsrådet Lina Nordquist (L) föreslog i en motion flera åtgärder om hur undersköterskors kompetens ska kunna tals tillvara och utvecklas genom specialisering.

Enligt motionen ska landstinget utreda hur specialiserade undersköterskors kompetens kan tillvaratas, stötta införandet av fler lokala YH-utbildningar för specialisering av undersköterskor, se över möjligheten att uppmuntra medarbetare att delta i kompetensutveckling och specialistutbildning för undersköterskor och se över möjligheten att anordna eller finansiera kompetensutveckling av undersköterskor anställda på äldreboenden.

Landstingsfullmäktige beslutade att avslå förslaget om att se över möjligheten att anordna eller finansiera kompetensutveckling av undersköterskor på äldreboenden och att lämna övriga förslag i motionen utan vidare åtgärd med hänvisning till pågående och planerat arbete inom området.

(L) reserverade sig och ansåg att förslagen skulle genomföras.

Interpellation om akutläkare vid Akademiska sjukhuset

Oppositionslandstingsrådet Lina Nordquist (L) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om akutläkarna vid Akademiska sjukhuset. Frågorna ställdes bland annat mot bakgrund av att akutsjukvård förra året blev en basspecialitet i Sverige och att det tidigare har avgivits löften om att erbjuda akutmedicin som basspecialitet.

Frågor: När kommer som utlovat läkare att kunna utbildas till specialister i akutsjukvård vid Akademiska sjukhuset? När kommer fasta läkare med specialistkompetens i akutsjukvård att anställas vid akutmottagningarna på Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping?

Svar: Enligt uppgift från sjukhusledningen kommer verksamhetsområde akutsjukvård och internmedicin att under höstterminen 2016 utlysa tre ST-tjänster för blivande akutläkare. Planen efter det är två block per termin. Verksamhetsområdet har idag en specialistläkare i akutsjukvård. Ytterligare specialist samt studierektor kommer att rekryteras under våren för att verksamhetsområdet ska ha möjlighet att utbilda kommande akutläkare. Enköping har idag en specialist i akutsjukvård samt fyra ST-block för akutläkare.

Interpellation om stödet till barn i sorg

Oppositionslandstingsrådet Lina Nordquist (L) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om vad som händer med stödet till barn i sorg. Zebragrupper som efterlevnadsstöd till barn som anhöriga fanns vid Akademiska sjukhuset från 2004 till 2015, då verksamheten upphörde. Akademiska sjukhusets ledning har nyligen konstaterat att efterlevandestödet till barn som anhöriga måste stärkas och att Zebragrupper kan vara en del av vårdrutinen.

Frågor: Kan du lova att Zebragrupperna för barn i sorg får möjlighet att fortsätta? Hur kommer du att säkerställa stödet till barn i sorg?

Svar: Zebragruppen startade som en del av barnsjukhusets implementering av FN:s barnkonvention på sjukhuset. Verksamheten upphörde 2015 efter ett beslut av sjukhusdirektören. Motivet är att verksamheten kräver samverkan mellan flera samhällsaktörer, bland annat för att barnets behov av terapeutiska insatser många gånger uppträder långt efter att vårdtillfället på sjukhuset avslutas. I stället för Zebragruppen ska Akademiska sjukhuset verka för att stödet till barn i sorg ska ske inom ramen för samverkan mellan kommun, landsting och frivilligorganisationer. Frågan om finansiering och ansvarsfördelning förs till tjänstemannaberedningen kommuner och landsting, TKL.

Min bestämda åsikt är att efterlevandestödet till barn som anhöriga måste stärkas och Zebragrupperna kan vara en av flera metoder, men landstinget ska inte låsa sig vid en specifik organisation. Stödet till barn i sorg är prioriterat och måste lösas i samverkan mellan sjukhuset och kommunerna. Sjukhusstyrelsen kommer att fortsätta bevaka frågan och följa upp att barn i sorg får det stöd de behöver i samverkan mellan landsting och kommunerna.

Interpellation om Gamla Uppsala museum

Siv Godberg (M) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om Gamla Uppsala centrum med utgångspunkt från den diskussion som förs om att Upplandsmuseet skulle kunna ta över driften. Landstingets kulturnämnd och styrelsen för Upplandsmuseet är positiva till detta under förutsättning att ekonomiska medel ställs till förfogande.

Fråga: Avser man att gå vidare efter den omfattande planering som genomförts?

Svar: Ja, så snart staten tydligt deklarerar att de långsiktigt skjuter till medel motsvarande kostnaderna att driva museet är landstinget redo att fullfölja dialogen om ett övertagande av Gamla Uppsala centrum.

Interpellation om sommarbemanningen på Akademiska sjukhuset

Kajsa Dovstad (L) ställde en interpellation till sjukhustyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om personalbemanningen vid Akademiska sjukhuset under sommaren. I interpellationen tas ett exempel upp, där bild- och funktionsmedicinskt centrum anställde läkarassistenter över sommaren. Detta mottogs både positivt och negativt. enligt Dovstad behövs bra handledning för att icke legitimerad personal som har kommit en bit på sin utbildning ska kunna genomföra ett bra arbete. Vivianne Macdisi beskriver i sitt svar den planering som gjorts och synsättet när det gäller användningen av personal som är under utbildning och ännu inte är legitimerad.

Fråga: Hur har landstinget säkerställt att personalbemanningen på Akademiska sjukhuset är tillräcklig i sommar?

Svar: Landstinget har arbetat aktivt och i god tid med denna fråga och kommer genom både ekonomiska incitament, studenter i slutet av sina utbildningar och andra åtgärder säkerställa personalbemanningen på akademiska sjukhuset i sommar.

Fråga: Vilka slutsatser har landstinget dragit av att bild- och funktionsmedicinskt centrum anställde läkarassistenter för att kunna hålla verksamheten öppen förra sommaren?

Svar: Läkarassistenter kan vara ett komplement, men måste kombineras med handledare med tid att handleda under hela anställningsperioden. Erfarenheterna är goda och tidigare somrar har det funkat bra.

Fråga: Hur säkerställer landstinget att vårdstudenter får relevanta sommarjobb?

Svar: Studenter som går relevanta utbildningar har möjlighet att sommarjobba som undersköterskor, medicinska sekreterare med mera. För andra yrkeskategorier är det upp till verksamhetschefen att säkerställa att sommarmedarbetare har kompetens för de arbetsuppgifter som ska utföras.

Fråga: Vilket stöd och handledning får underläkare som inte är legitimerade?

Svar: Alla sommarmedarbetare får introduktion i sina arbetsuppgifter. Icke legitimerade ska arbeta med handledning. Detta säkerställs inom respektive enhet.

Svar på fråga om utvecklingsmedel för arbete mot våld i nära relationer

Landstingsrådet Sören Bergqvist (V) ställde en fråga till landstingsrådet Vivianne Macdisi (S) arbete mot våld i nära relationer. Regeringen har avsatt 109 miljoner kronor i utvecklingsmedel till kommuner, landsting och ideella föreningar med syftet att kvalitetsutveckla arbetet mot våld i nära relationer, stödet till våldsutsatta kvinnor och barn, barn som har bevittnat våld samt arbetet med våldsutövare. 20 miljoner är avsatta till landstingen och rekvisitionen av utvecklingsmedel ska ha inkommit till Socialstyrelsen senast den 1 juni 2016.

Fråga: Har eller kommer landstinget att ansöka om utvecklingsmedel?

Svar: Ja, det pågår. Landstinget kommer att ansöka om 900000 kronor.

Svar på fråga om chattfunktioner i vården

Oppositionsrådet Nina Lagh (M) ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om chattfunktioner i vården. Enligt Lagh ökar den psykiska ohälsan i Sverige, främst bland unga. Idag bedriver ett flertal organisationer stödfunktioner via webben med möjligheten att kunna chatta anonymt med till exempel en psykolog och prata om sina psykiska besvär för att få stöd och råd. Internet gör det möjligt för fler att söka vård och få det stöd de behöver och landstinget har en viktig roll att spela om det ska bli lättare att få kontakt med vården så att fler kan få hjälp.

Fråga: Avser Vivianne Macdisi och Socialdemokraterna att underlätta för de som önskar att kontakta vården genom att utveckla exempelvis chattfunktioner i fler verksamheter inom vården?

Svar: Man kan svara både ja och nej. Vi ska definitivt underlätta för att använda digitalisering och e-hälsa och verktyg för att människor ska komma i kontakt med vården. Men om man ska ha en chattfunktion, särskilt i psykiatrin, kan det uppstå svårigheter. Vad gör man när någon är anonym och hälso- och sjukvården verkligen behöver agera? Det är svårt att låsa sig vid en funktion men vi ska naturligtvis vara moderna och i takt med tiden i kontakt mellan patient och hälso- och sjukvård.

Svar på fråga om bassängen på Samariterhemmet

Oppositionslandstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om bassänger. Frågan ställs mot bakgrund av att bassängen vid Akademiska sjukhuset tidigare stängts och att styrgruppen för Framtidens Akademiska då fick information om att patienterna och patientföreningarna i stället skulle använda bassängen på Samariterhemmet. Nyligen fick Klomp information från en patientförening om att den bassängen nu har stängt för renovering.

Fråga: Är det rimligt att samtliga av landstingets bassänger i Uppsala nu är stängda utan att något politiskt organ har informerats?

Svar: Nej, det är inte en icke-fråga. Det hade varit rimligt att sjukhusstyrelsen och fastighetsnämnden hade informerats om planerna. Tydligen har bassängen mycket omfattande renoveringsbehov och man inte vet hur lång tid kommer att ta. Akademiska sjukhuset har under renoveringen en överenskommelse med Fyrishov för att säkerställa att patienterna får sina behov tillgodosedda. I anslutning till beslutet om rehabiliteringscentrum har sjukhusstyrelsen också gett sjukhusdirektören i uppdrag att säkra tillgången till varmvattenbassäng för rehabiliterande insatser för Akademiska sjukhusets patienter med fastställt medicinskt behov.

Svar på fråga om programarbete för ny vårdcentral i Östervåla

Oppositionslandstingsrådet Nina Lagh (M) ställde en fråga till vårdstyrelsens ordförande Malna Ranch (MP) om hanteringen av ärendet om en ny vårdcentral i Östervåla har gått rätt till. Bakgrunden är en artikel i UNT den 15 juni, där en ny vårdcentral i Östervåla utlovas. "Det enda som saknas är ett klubbslag i landstingsstyrelsen". I samma ögonblick hade handlingar till ärendet i landstingsstyrelsen inte publicerats på webbplatsen.

Fråga: Anser Malena att hanteringen av ärende 193 om programarbete för ny vårdcentral och folktandvård i Östervåla har gått rätt till?

Svar: Frågan är ställd utifrån en artikel i UNT. Om det råder någon tveksamhet kan jag säga att det inte är mitt citat. Jag blev uppringd av en journalist och fick frågan om vad vi fattat beslut och informerade då om att vi haft ett informationsärende och den behovsanalys som gjorts. Jag sade också att ärendet skulle komma upp på LS men att det inte fanns någon handling ännu. Nu kan vi konstatera att ärendet kommer att dras ut från LS i morgon. Anledningen till det är att det har kommit fram lite oklarheter i programarbetet. Mitt svar på frågan är, utan att ha kolla på alla detaljer: "nja, kanske inte riktigt".

Svar på fråga om pengar för att anställa kuratorer och psykologer

Oppositionslandstingsrådet Anna-Karin Klomp (KD) ställde en fråga till vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP) om att det i ett pressmeddelande sägs att 20 miljoner kronor avsätts till att anställa fler kuratorer och psykologer. Vårdstyrelsen beslutade på sitt senaste sammanträde att höja besöksersättningen till kurator och psykolog. Trots frågor från Alliansen följdes inte beslutet av någon ekonomisk beräkning och styrelsen fattade inte något beslut om att avsätta medel för de ökade kostnaderna.

Fråga: Har du fattat ett ordförandebeslut om att avsätta 20 miljoner kronor till vårdvalet och varifrån togs i så fall de pengarna?

Svar: Nej, det tillåter inte vår delegationsordning. Det har gjorts ett antagande att det kommer att kosta ungefär 20 miljoner kronor. Pengarna kommer att tas från vårdstyrelsens totala budget.

Kontakt