Uppsnabbat landstingsfullmäktige 9 februari 2016

2016-02-09

Sjukhusstyrelsen får göra minusresultat

Sjukhusstyrelsen får redovisa ett budgeterat minusresultat på 100 miljoner kronor under 2016. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Underskottet ska täcka kostnaderna för ett underskott på Akademiska sjukhuset. Under 2016 ska Akademiska sjukhuset vidta åtgärder för att nå en ekonomi i balans 2017.

(V) reserverade sig och ansåg att landstingsfullmäktige i stället skulle bevilja sjukhusstyrelsen ett tillskott på 100 miljoner kronor.

Ärende om ändringar i reglemente och arbetsordning återremitterat

Landstingsfullmäktige beslutade efter votering att återremittera ett förslag till en ny version av reglemente och arbetsordning för landstingsstyrelser samt styrelser och nämnder 2016-2018.

Ökad investeringsbudget för Framtidens Akademiska

Landstingsfullmäktige beslutade att öka investeringsbudgeten för den nya vård- och behandlingsbyggnaden på Akademiska sjukhusområdet, ingång 100, från knappt 1,8 miljarder kronor till 2,3 miljarder kronor. Ökningen görs mot bakgrund av rapporterade fördyringar i projektet. Investeringsbudgeten för en ny teknikbyggnad vid ingång 85 höjdes också från 90 miljoner kronor till 95 miljoner kronor.

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans

Landstingsfullmäktige godkände en reviderad förbundsordning för Kommunalförbundet Svensk Luftambulans. Genom förbundet samarbetar landstingen i Uppsala län, Värmland, Dalarna och Västra Götaland om ambulanshelikopterverksamhet.

Ny strategi för patientsäkerhet

Landstinget har tagit fram en ny strategi för patientsäkerhet. Strategin gäller för perioden 2016-2018 och anger inriktningen för ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i landstinget.

Av strategin framgår att landstinget har en vision om att ingen ska drabbas av undvikbara vårdskador och målet är att minska skadorna genom ett systematiskt patientsäkerhetsarbete. För att nå målet anges flera strategier, bland annat att ledningen på alla nivåer ska visa engagemang och ta ansvar för patientsäkerhetsarbetet. Flera metoder nämns också, till exempel patientsäkerhetsutbildningar, egenkontroller, riskanalyser och avvikelserapportering.

Strategin ska nu konkretiseras i en landstingsövergripande handlingsplan.

ST-läkare i allmänmedicin anställs vid vårdcentral

ST-läkare som anställs i allmänmedicin ska i fortsättningen anställas vid den vårdcentral där de huvudsakligen arbetar. Det beslutade landstingsfullmäktige. De nya reglerna gäller alla som anställs från den 1 mars 2016. Förändringen syftar till att ge en tydligare tillhörighet och ett tydligare chefskap för ST-läkarna.

Preventivmedel för unga blir kostnadsfria

Egenavgiften på preventivmedel för unga till och med 25 år tas bort. Det beslutade landstingsfullmäktige.

Enligt landstingets nuvarande riktlinjer subventioneras alla preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen för kvinnor till och med 25 år. Idag betalar man en egenavgift på högst 100 kronor per år, med undantag för hormonspiraler och implantat, där egenavgiften är 350 kronor eftersom de används under flera år.

Beslutet innebär att egenavgifterna tas bort helt och hållet från den 1 mars. Därmed blir preventivmedel som ingår i läkemedelsförmånen blir kostnadsfria för alla till och med 25 år.

Under 2016 ska landstinget göra en utbildningssatsning för barnmorskor, för att ge en uppdatering om de senaste behandlingsmetoderna och kunskapsläget när det gäller biverkningar för olika metoder. Syftet är att de ska kunna ge bättre stöd för kvinnor i valet av preventivmetoder.

(M) och (L) reserverade sig och yrkade på att egenavgiften ska behållas och medlen i stället satsas på att ge barnmorskor möjlighet att erbjuda alternativ till samma kostnad i de fall förstahandsvalet inte fungerat eller lett till besvär.

(KD) och (SD) reserverade sig yrkade på avslag.

(V) föreslog ett tilläggsyrkande om att även preparat som ligger utanför förmånen ska kunna subventioneras under vissa förutsättningar. Det avslogs.

Hussvampssanering gav ökad kostnad för ombyggnation

Ombyggnationen av ingång 15 inom Akademiska sjukhuset, den äldsta sjukhusbyggnaden, har fördyrats. Orsaken är oförutsedda kostnader för hussvampssanering. Landstingsfullmäktige beslutade att tilldela investeringsprojektet ytterligare 6 miljoner kronor. Den totala investeringskostnaden uppgår till 103,5 miljoner kronor.

Motion om principer för tillsättande av utredningar avslogs

Siv Godberg (M) och Marie-Louise Ekholm (M) föreslog i en motion att landstingets reglemente ska ange vissa principer som ska gälla när frågor hänskjuts till utredning av någon politisk grupp. Enligt förslaget ska en beredning som tillsätts ha ett tydligt och begränsat uppdrag. En klar tidplan ska gälla för uppdraget och en absolut kostnadsram ska anvisas.

Landstingsfullmäktige ansåg att det är tveksamt att begränsa beredningen av politiska frågeställningar ur såväl politisk som demokratisk synvinkel. Rent allmänt bör principen vara att beredningen bör ha ett tydligt och avgränsat uppdrag och om möjligt en tidplan. Hur och på vilket sätt politiska frågor bereds bör dock vara upp till politiken att exklusivt besluta om. Invändningar om beredningen av en fråga bör hanteras politiskt och inte genom begränsningar i exempelvis en arbetsordning.

Landstingsfullmäktige beslutade att avslå motionen. (M) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Svar på motion om maxtaxa på bussen

Carl Nettelblad (L) föreslog i en motion att kollektivtrafiknämnden ska få i uppdrag att utreda hur reskassan kan få ett kostnadstak som motsvarar priset för periodkort. Utredningen skulle också se över andra möjliga förenklingar av biljettstrukturen genom automatiska rabatter.

Kollektivtrafikförvaltningen har redan fått i uppdrag av kollektivtrafiknämnden att utreda frågan som en möjlig utveckling i samband med framtida förändringar i biljettstrukturen. Mot bakgrund av detta ansåg landstingsfullmäktige att motionen var besvarad.

(L) och (KD) reserverade sig.

Motion om att ta tillvara kompetensen hos invånare med utländsk vårdutbildning besvarad

Jenny Gavelin, Kajsa Dovstad, Carl Nettelblad och Johan Enfeldt, samtliga (L), föreslog i en motion flera åtgärder för att ta tillvara kompetensen hos invånare med utländsk vårdutbildning. Enligt förslaget ska landstinget se över möjligheterna att erbjuda utbildning i medicinsk svenska och omvårdnadssvenska för potentiella medarbetare. Landstinget ska också se över behovet av praktik för nyinflyttad sjukvårdspersonal och behovet av provtjänstgöring för att människor med utländsk sjukvårdsutbildning snabbare ska kunna få svensk legitimation.

Landstingsfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till att det redan pågår arbete inom dessa områden.

Motion om fler tågstopp besvarad

Landstingsrådet Simon Alm (SD) föreslog i en motion att Upptåget skulle börja stanna för på- och avstigning på fler orter längs den västliga sträckan Uppsala-Sala. Enligt förslaget skulle tåget börja stanna i Vänge, Järlåsa och Vittinge. Detta skulle göra det möjligt för fler att börja åka kollektivt.

Landstingsfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad och hänvisade till att det redan pågår ett arbete med att se över möjligheten att införa fler tåguppehåll på sträckan. Närmast till hands är ett eventuellt uppehåll i Vänge. Därefter kommer man att göra motsvarande översyn för övriga orter.

(SD) reserverade sig och yrkade på återremiss.

Avslag på motion om vårdcentraler längs väg 282

Landstingsrådet Simon Alm (SD) föreslog i en motion att vårdcentralerna i Knutby och Länna inte ska avvecklas, som planerat. Han ansåg att det bästa alternativet för de boende längs med länsväg 282 skulle vara att ha en mindre vårdcentral på varje ort. Det skulle innebära att en ny men mindre vårdcentral uppförs i Almunge samt att de befintliga vårdcentralerna i Knutby och Länna byggs om.

Landstingsfullmäktige beslutade att avslå motionen, mot bakgrund av att vårdcentralen i Knutby och filialen i Länna är i mycket dåligt skick och enligt bedömningen inte kan byggas om. Vårdcentralerna skulle också bli alltför små för att nå upp till kraven på ekonomisk bärkraft.

Svar på motion om fria preventivmedel som förebyggande hälso- och sjukvård

Siv Godberg (M) och Marie-Louise Ekholm (M) föreslog i en motion att landstinget ska utreda kostnaderna för att införa fria preventivmedel samt att landstinget ska erbjuda alla kvinnor fria preventivmedel upp till 25 år. Landstingsfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad med hänvisning till att fullmäktige i ett annat ärende beslutade att ta bort egenavgiften för preventivmedel för kvinnor upp till 25 år.

(SD) och (KD) reserverade sig och yrkade på avslag.

Motion om inrättande av diagnostiskt centrum besvarad

Oppositionslandstingsråden Nina Lagh (M) och Robin Kronvall (M) föreslog i en motion att landstinget ska inrätta ett diagnostiskt centrum utifrån en modell som provats i Skåne. Idén är att patienter med diffusa symtom ska kunna remitteras till centrat och snabbare få en diagnos.

På så sätt kan man snabbare diagnostisera bland annat cancer.

Landstingsfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad och gav sjukhusstyrelsen i uppdrag att följa utvärderingen av nuvarande två centra för att därefter ta ställning till om ett sådant centra ska bildas inom landstinget.

(M), (L), och (KD) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om utvecklingstjänster besvarad

Oppositionslandstingsrådet Lina Nordquist (L) föreslog i en motion att landstinget ska utreda förutsättningarna för att inrätta särskilda utvecklingstjänster i landstinget för sjukvårdens olika yrkesgrupper. Hon föreslog också att landstinget i samarbete med universitet och högskolor ska se över möjligheterna till fler förenade anställningar.

Landstingsstyrelsen beskriver i sin redogörelse av ärendet det arbete som pågår med kompetens- och tjänsteutveckling på olika nivåer i landstinget. Landstinget delar också årligen ut särskilda FoU-medel. När det gäller förenade tjänster har landstinget redan ganska många sådana. Landstinget arbetar med dessa frågor i dialog med universitetet.

Landstingsfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad.

(L) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Motion om tillgänglig sjukvård besvarad

Oppositionslandstingsrådet Lina Nordquist (L) föreslog i en motion att landstinget ska utreda förutsättningarna för en tillgängligare sjukvård närmare länets patienter.

Motionen för fram tre förslag till åtgärder som skulle utredas: att låta läkare från andra specialiteter arbeta som konsulter på länets vårdcentraler, hembesök från husläkare och distriktssköterska i länets kommuner samt att införa ekonomisk ersättning för astma/KOL-sjuksköterskors och diabetessjuksköterskors telefonbesök.

Landstingsfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad och hänvisade till att det pågår en utredning om mobila team, där dessa frågor kan ingå. När det gäller ekonomisk ersättning till telefonbesök hänvisas till en beslutad översyn av primärvårdens uppdrag, ersättningssystem och finansiering.

(L)  och (M) reserverade sig och ansåg att motionen skulle bifallas.

Avslag på motion om vårdlotsar för psykiatripatienter

Oppositionsrådet Nina Lagh (M) och Måns Vilhelmsson (M) föreslog i en motion att landstinget ska införa vårdlotsar för patienter inom den psykiatriska öppenvården, neuropsykiatrin och den affektiva vården.

Förslaget ställdes mot bakgrund av det projekt med vårdlotsar för äldre och multisjuka patienter som landstinget bedrivit sedan 2012. Detta har enligt förslagsställarna lett till positiva resultat, med minskad inläggningar på slutenvård och minskade kostnader för vården. Idag finns personliga ombud i Uppsala kommun för de psykiatripatienter som behöver hjälp utanför vården. Dock slutar deras ansvar innan patienten kommer till vården. Därför vill man att vårdlotsarna införs även för denna patientgrupp, för att ge dem en tryggare tillvaro.

Landstingsstyrelsen hänvisar till det pågående arbetet med att fram en viljeinriktning och handlingsplan avseende psykisk ohälsa. Man anser också att det i nuläget är bättre att stärka de befintliga strukturerna än att införa en ny modell, med tanke på den gränsdragningsproblematik som kan uppstå mellan vårdlotsar och tidigare etablerade funktioner.

Mot bakgrund av detta avslog landstingsfullmäktige motionen. (M) och (L)  reserverade sig.

Svar på interpellation om fossilfria ambulanser

Oppositionslandstingsrådet Johan Örjes (C) ställde en interpellation till ordföranden i fastighets- och servicenämnden Robert Damberg (MP) om vilket bränsle som används för landstingets ambulanser. Landstinget har som ambition att vara fossilbränslefritt till år 2020 och detta är på gång när det gäller kollektivtrafiken. Det har enligt Örjes skett en utveckling inom bränslesidan och de praktiska hinder som tidigare funnits för fossilbränslefria ambulanser.

Fråga: När kommer länets ambulanser att vara fossilbränslefria?

Svar: Under vintern har en dialog inletts mellan ambulanssjukvården och Gamla Uppsala Buss, där ambulanssjukvården erbjudits att tanka fossilfri diesel (HVO). Under våren kommer ett test påbörjas där en dagambulans samt ambulanssjukvårdens civila bil kommer att köras på HVO. Under hösten kommer en utvärdering genomföras. Om testprojektet faller väl ut kommer det att bli aktuellt att börja köra övriga ambulanser på HVO, under förutsättning att det finns tankningsställen att tillgå inom rimliga avstånd. Jag kan inte ge ett exakt datum när alla länets ambulanser kommer att köras på fossilfritt bränsle, men försäkrar att ett gott arbete pågår för att vi ska komma dithän.

Svar på interpellation om nya lokaler för Alunda vårdcentral

Oppositionslandstingsrådet Johan Örjes (C) ställde en interpellation till ordföranden i vårdstyrelsen Malena Ranch (MP) om lokalerna för Alunda vårdcentral. Vårdcentralen är enligt Örjes trångbodd, samtidigt som Olandsbygden befinner sig i ett expansivt utvecklingsområde. Nya lokaler har tidigare diskuterats, men idag finns ingen inom landstinget som har uppdraget att driva frågan.

Frågor: Anser du att Alunda vårdcentral behöver nya lokaler? Om du anser det, när kan personal och patienter i Alunda räkna med att de nya lokalerna kan invigas?

Svar: Lokalerna för såväl Alunda vårdcentral som flera andra verksamheter kommer att behöva åtgärdas, samtidigt som vi har att ta hand om ett stort antal lokalprojekt som för närvarande pågår. Dessutom är det nödvändigt att ta hand om akuta problem inom ett antal verksamheter som dessvärre för närvarande tränger undan andra behov. Landstingsservice arbetar med att ta fram en lokalförsörjningsplan för hela landstinget för att vi politiker ska kunna fatta beslut om prioriteringar vad gäller lokaler för samtliga verksamheter i landstinget.

Beslut om investeringar i fastigheter och renoveringar ska också följa den investeringsprocess som landstingsfullmäktige har beslutat om. Med anledning av detta anser jag att det vore olämpligt av mig att föregripa den projektplan och lokalstrategi som nu arbetas fram.

Svar på interpellation om gasutbyggnad

Oppositionsrådet Anna-Karin Klomp (KD) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om gasutbyggnad, som besvarades av kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen (S).

Bakgrunden är att landstingets koppling till branschorganisationen Energigas, via landstingets medlemskap i Biogas Öst. Enligt Klomp har Energigas i en debattartikel propagerat för storskalig utbyggnad av gaskraft för elproduktion. Om en sådan satsning skulle genomföras skulle gasen enligt Klomp sannolikt behöva köpas från Ryssland. Samtidigt skriver landstinget om bristen på biogas i den nyligen antagna handlingsplanen för fossilfrihet inom kollektivtrafiken.

Fråga: Varför vill landstinget att Sverige ska satsa på en storskalig utbyggnad av gaskraft för elproduktion när biogasen inte räcker ens till en bråkdel av kollektivtrafikens behov?

Svar: Landstinget har inte tagit direkt ställning till huruvida Sverige ska satsa på en storskalig utbyggnad av gaskraft för elproduktion. Däremot talar landstingets miljöprogram för att snarare satsa på fossilfri och i möjligaste mån inhemsk/närordlad elproduktion. Parallellt med detta behöver energianvändningen bli effektivare, inte minst då en del av transportparken går över till eldrift. I detta sammanhang kan jag nämna att jag inte kommer att medverka till ökad användning av naturgas. Jag delar helt målet att landstingets verksamheter inte ska använda några fossila bränslen överhuvudtaget.

Fråga: Är det inte uppenbart att en storskalig utbyggnad av gaskraft för elproduktion kommer att leda till kraftigt ökade klimatutsläpp?

Svar: En storskalig utbyggnad av gaskraft för elproduktion som baseras på naturgas ligger inte i linje med landstingets fossilbränslefria vision. Naturgas i jämförelse med icke-fossil energi leder till en ökning av klimatpåverkande gaser ur ett livscykelperspektiv. Någon storskalig satsning på naturgas är därför inte aktuell. Fortsatt satsning på biogas är däremot både klimatsmart och bra för landstinget.

Svar på interpellation om patientmat

Carl Nettelblad och Lena Lundberg (L) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens vice ordförande Johan Edstav (MP) om patientmaten vid Akademiska sjukhuset.

Fråga: Vilka åtgärder tänker du vidta för att förbättra patientmaten på våra sjukhus?
Svar:
 Styrgruppen för patientmatsutredningen är klar med sitt arbete och utredningen har överlämnats för hantering i landstingsstyrelsen och det kommer upp som ärende på kommande sammanträde.

Fråga: När kommer Landstinget i Uppsala län bygga egna tillagningskök för att laga patientmat på våra sjukhus?
Svar
: Så snart som beslut har fattats i landstingsstyrelsen kommer arbetet kunna påbörjas.

Svar på interpellation om samordning mellan polis och ambulans

Måns Vilhelmsson (M) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om samordningen mellan polis och ambulans. Interpellationen ställdes mot bakgrund av att det finns uppgifter om att polisen i Håbo inte kan få blodprov tagna helger och nattetid på ambulansstationen i Håbo, utan måste åka till akutmottagningen i Enköping för detta. Ambulanspersonalen ska ha bestämt sig för att inte hjälpa polisen eftersom de vill vara utvilade samt är rädda att det ska uppstå bråk.

Frågor: Är det rimligt att samordningen mellan polis och ambulans inte fungerar optimalt? Vad vill Vivianne och (S) göra för att förbättra samarbetet i framtiden?

Svar: Det stämmer att ambulanspersonalen i de södra länsdelarna på samma sätt som i resten av länet inte bistår polisen med blod- och drogprov på gripen person. Det finns flera skäl till detta. Bland annat finns risk för fördröjningar vid prio 1-larm och att hotbilden för ambulanspersonalen kan öka. Det är därför bättre att dessa blodprov tas på Lasarettet i Enköping, med polisnärvaro. Beslutet är fattat av verksamhetsledningen och grundar sig helt på utryckningstid och säkerhet för personalen. Jag instämmer helt i verksamhetsledningens bedömning och är inte beredd att verka för att provtagningen ska ske på annat sätt.

Motion om att återinföra tidigare IVPA-kriterier besvarad

Landstingsrådet Simon Alm (SD) föreslog i en motion att de kriterier som gällde för IVPA före förändringarna 2009 ska återinföras. Han föreslog också att en utredning ska tillsättas för att se över möjligheterna att stationera ambulanser på fler orter i Uppsala län.

IVPA betyder "i väntan på ambulans" och utförs av räddningstjänsten i syfte att korta tiden från larm till första hjälp på plats. 2009 ändrades kriterierna för när IVPA används.

Av redovisningen av ärendet framgår att utvärderingar visar att det inte finns några medicinska motiv för att utöka kriterierna för IVPA. Övriga landsting och regioner har likartade eller något stramare regler jämfört med Uppsala län. När det gäller placeringen av ambulansstationer i länet följer landstinget ständigt utvecklingen av demografi och befolkningstäthet. En ny utredning av placering av ambulansresurser kommer att ingå i höstens budgetarbete.

Landstingsfullmäktige beslutade att anse motionen besvarad. (SD) reserverade sig.

Svar på interpellation om hyressystem

Oppositionslandstingsrådet Nina Lagh (M) ställde en interpellation till ordföranden i fastighets- och servicenämnden Robert Damberg (MP) om landstingets uthyrning av lokaler via Landstingsservice. Frågan handlade om hur verksamheterna ska debiteras om det genomförs renoveringar och lokalerna inte kan användas fullt ut. Enligt Lagh saknas direktiv om hur detta ska hanteras, samtidigt som Landstingsservice redovisar ett underskott för 2015.

Fråga: Hur kommer nämnden att arbeta för att våra verksamheter som hyr lokaler av Landstingsservice ska få likvärdiga förutsättningar som dem som hyr lokaler från den privata marknaden?

Svar: 
Jag har för avsikt att initiera en översyn av nuvarande hyresmodell, för att bland annat se på vilken nivå en omfördelning av hyreskostnader för dyra respektive billiga lokaler ska genomföras. Ett alternativ skulle vara att hyreskostnaden baseras på varje förvaltningsområdes självkostnad snarare än på varje fastighets självkostnad. Detta skulle innebära bättre möjligheter för de enskilda verksamheterna att uppnå balanserade budgetar utifrån våra ersättningssystem.

Det finns ett regelverk för hur verksamheterna ska debiteras vid planerade eller oplanerade renoveringar. Landstingsstyrelsen beslutade i höstas om "Regler för lokalhyra vid ombyggnad, evakuering på grund av skada i lokalen och vid tvingande flytt" som syftar till att klargöra vilka interna regler som gäller i sådana situationer.

Fråga: Hur ser förutsättningarna ut för att Landstingsservice ska hålla budget under 2016?

Svar:
 Fastighets- och servicenämnden kommer på sitt sammanträde den 12 februari att fastställa budget för Landstingsservice. Förslaget är ett resultat för 2016 på +/- 0. Det är en realistisk budget och det finns inga tecken på engångseffekter eller ändrade lagregler som kan påverka resultatet, på det sätt som påverkade underskott för 2015.

Svar på interpellation om fullmäktiges beredningar

Oppositionslandstingsrådet Nina Lagh (M) ställde en interpellation till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om de tre beredningar som ligger under landstingsfullmäktige. Enligt Lagh är det bristande närvaro bland ledamöterna och flera har lämnat uppdraget under året. Ledamöter har uppgivit att uppdraget är diffust, oinspirerande och innehållslöst.

Fråga: Anser du att fullmäktiges beredningar har ett meningsfullt uppdrag?

Svar: Ja, det anser jag. Beredningarna inledde sitt arbete i januari 2015 och har tillsammans haft mellan sex och sju sammanträden vardera samt utbildningsdagar och workshops. Närvaron på beredningarnas möten har överlag varit god. Det har varit mycket engagemang och kunniga ledamöter har bidragit till diskussionerna och beredningarnas arbete. Som med all annan ny verksamhet har det varit en viss startsträcka, där beredningarna internt har brutit ner sitt uppdrag och formulerat sina uppgifter. Min bedömning är att beredningarna har funnit sina roller och rett ut vilka områden som hör till respektive beredning. Samtliga beredningar har nu formulerat vilka områden som tillhör respektive beredning.

Fråga: Hur kommer du att verka för att uppdragen ska uppfattas som mer meningsfulla?

Svar: Till att börja med vill jag framhålla att uppdragen i högsta grad är meningsfulla. Den kritik som framförts är att man upplevt att verksamheten inte leder till konkret politik. Beredningarnas uppdrag skulle behöva konkretiseras även om de nu öppna skrivningarna skapar en viss självständighet som är bra. Det har även kommit synpunkter på att det skulle behövas tydligare kommunikation mellan beredningarna och ledningen för övriga styrelser och nämnder. Detta skulle kunna lösas genom att beredningarna gavs utrymme här i fullmäktige att redovisa sitt arbete och att de förslag de för fram behandlas här i fullmäktige. På samma sätt kan beredningarna ges möjlighet att diskutera sina frågor med landstingets övriga nämnder och styrelser, till exempel i form av gemensamma seminarier eller workshops.

Svar på fråga om rumsstorlek

Oppositionslandstingsrådet Robin Kronvall (M) ställde en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om utformningen av patientrummen i samband med om- och nybyggnationerna på Akademiska sjukhuset. Kronvall refererade till en studie om vårdrelaterade infektioner som visar att enkelrum är en framgångsfaktor för att minska risken för vårdrelaterade infektioner. Under ett möte i landstingsrådsberedningen har ett resonemang förts om att bygga flerbäddsrum i stället för enkelrum för att minska kostnaderna.

Fråga: Stämmer det att (S) och (MP) vill bygga flerbäddsrum i stället för enkelrum för att få ner kostnaderna i projektet Framtidens Akademiska sjukhus?

Svar: Frågan är hypotetiskt ställd. Vi har inte fått något sådant förslag. Självklart ska vi värna om patientsäkerheten i första hand. Det finns inget förslag idag om att revidera bygget för 100-huset eller 70-huset. Skulle det komma tar vi ställning till förslagen när de kommer.

Svar på fråga om whistleblowerfunktion

Allan Kruukka (M) ställde en fråga till landstingsrådet Johan Edstav (MP) om inrättandet av en så kallad whistleblowerfunktion. Bakgrunden är att miljöpartiet 2011 lade fram en motion i frågan, som då avslogs.

Frågor: Varför har ni inte fört fram kravet under den här mandatperioden? Anser ni inte längre att det behövs en whistleblowerfunktion?

Svar: Det är alltid nödvändigt att vi arbetar med antikorruptionsfrågor. Vår egen revision har gjort en rapport och vi har arbetat fram ett förslag som ska tas upp på nästa landstingsstyrelse om hur vi kan bli bättre inom det här området och en slags intern whistleblowerfunktion kan införas. Vi ska försöka hitta lösningar som vi kan vara politiskt eniga om.

Svar på fråga om ansvar för personuppgifter

My Borg (M) ställde en fråga till landstingsstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om ansvaret för personuppgifter. Enligt reglementet är landstingsstyrelsens personuppgiftsansvariga, men på landstingets webbplats står det att alla styrelser och nämnder är personuppgiftsansvariga.

Fråga: Är någon annan styrelse än LS personuppgiftsansvariga?

Svar: Nej. Tack för att du har fäst uppmärksamheten på felaktiga uppgifter på vår hemsida. Det ska rättas till.

Kontakt

Hitta på sidan