Uppsnabbat landstingsstyrelsen 1 mars 2016

2016-03-01

Landstinget tar fram handlingsplan för nyanländas etablering

Landstinget ska ta fram en handlingsplan för insatser som gäller nyanländas etablering på arbetsmarknaden. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Inriktningen på arbetet är:

  • att få en uppfattning om antalet asylsökande med kompetens och erfarenhet av vårdarbete genom att göra en inventering isamband med hälsoundersökningen
  • att systematiskt arbeta för att ta fram praktikplatser
  • att göra det möjligt för personer med vårdutbildning att komplettera med särskilt anpassade kurser
  • att sprida kunskap om frågan inom landstinget
  • att göra en kartläggning av övriga aktörer inom området för att förbättra samverkan
  • att finansieringen till att börja med ska vara landstingsövergripande.

Handlingsplanen ska vara färdig senast till landstingsstyrelsens sammanträde i maj.

(C) föreslog ett tillägg om att även andra yrkesgrupper ska tas upp i inventeringen i samband med hälsoundersökningen Detta avslogs.

Två metoder föreslås för patientmaten vid Akademiska

Landstingsstyrelsen föreslår att två tillagningsmetoder ska användas för patientmaten på Akademiska sjukhuset. De flesta patienter kommer att få färdiga matportioner som värms upp på avdelningen. Men patienter inom psykiatrin och geriatriken ska kunna få varmserverad mat.

Landstinget har tidigare beslutat att säga upp det nuvarande kostavtalet med Västmanland och att bygga ett nytt tillagningskök på Akademiska sjukhuset. Under 2015 har landstinget gjort en fördjupad utredning om produktions-och leveransmetod för patientmaten.

Landstingsstyrelsens förslag innebär att en kombination av metoder ska användas. Den största delen av patienterna kommer att få mat enligt den så kallade 1,2,3 servé-modellen. Det innebär att maten direkt efter att den lagats till läggs upp i portioner på porslinstallrikar, som kyls ner för att senare värmas upp på vårdavdelningen. Patienter som vårdas på psykiatriska och geriatriska avdelningar kommer även att erbjudas varmserverad mat. Varmserverad mat ska också serveras i personalrestaurangen.

Landstingsstyrelsen föreslår också att en förstudie ska genomföras för ett nytt produktionskök som är anpassat för de olika tillagningsmetoderna.

I den utredning som har gjorts föreslås att det ska finnas måltidsvärdar på vårdavdelningarna. Landstingsdirektören fick i uppdrag att utreda hur måltidsvärdar och annan vårdnära service kan samordnas och finansieras.

Beslut om patientmaten och produktionsköket kommer att fattas av landstingsfullmäktige.

(M), (L) och (KD) reserverade sig efter att först ha yrkat på att ärendet skulle återremitteras. De efterfrågade en uppdaterad ekonomisk kalkyl, en utredning när det gäller miljöpåverkan och att samtliga ledamöter ska få en redogörelse för den nuvarande tillagningsmetoden och resultatet från den senaste patientmatsenkäten.

Mellanlänsavtal med Region Gävleborg

Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna ett avtal med Region Gävleborg som reglerar den ekonomiska ersättningen när patienter söker vård över länsgränserna. Det nya avtalet innehåller små justeringar jämfört med det tidigare.

Landstinget fortsätter medverka i Världsklass Uppsala

Landstinget ska behålla sitt medlemskap i nätverket Världsklass Uppsala. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Nätverket Världsklass Uppsala har funnits sedan 2009 och verkar för att stärka Uppsalas utveckling och attraktionskraft genom att stödja evenemang. I nätverket ingår Uppsala kommun, Uppsala universitet, SLU och flera företag. Medlemskapet kostar 200 000 kronor per år.

Förbättrad information om arbete mot korruption och oegentligheter

Landstinget förtydligar nu sin interna information om landstingets beredskap och arbete med etik, korruption och oegentligheter.

Informationen, som planeras att publiceras på landstingets intranät, syftar till att göra det enklare för landstingets medarbetare att veta vart de ska vända sig om de har misstankar om missförhållanden. Detta bedöms täcka samma behov som en så kallad whistleblowerfunktion skulle göra.

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att informera medarbetarna i landstinget och landstingets bolag om hanteringen av korruption och oegentligheter.

Uppföljning av legitimerad personal

Landstingsstyrelsen tog upp ett ärende som väckts av Nina Lagh (M) om uppföljningen av legitimerad personal. Bakgrunden är att Västerbottens läns landsting vid internkontroll upptäckt att ett antal sjuksköterskor och läkare saknade den legitimation de uppgivit att de haft. Nina Lagh ansåg att landstinget borde göra en genomgång av läget här.

Landstingsstyrelsen beslutade att uppmärksamma sjukhusstyrelsen, vårdstyrelsen och kollektivtrafiknämnden på vikten av att kontroll av legitimationer utförs. Arbetet ska återrapporteras under 2017.

Handlingsplan för att minska vårdrelaterade infektioner

Landstinget har tagit fram en handlingsplan för att minska de vårdrelaterade infektionerna.

Handlingsplanen utgår från den strategi som antogs av landstingsfullmäktige i november förra året. Syftet med planen är att landstinget ska arbeta mot vårdrelaterade infektioner på ett effektivt, långsiktigt och systematiskt sätt på alla nivåer. Handlingsplanen beskriver bland annat organisation, ansvar, mål, metoder, aktiviteter och uppföljning inom området.

Landstingsstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen. (M) yrkade på att endast landstingsnivån skulle fastställas. Detta avslogs.

Landstinget ska ta fram funktionshinderpolitiskt program

Landstinget ska ta fram ett funktionshinderpolitiskt program för landstingets verksamheter. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Inriktningen på programmet ska vara att säkerställa ett stort oberoende och livskvalitet för alla. Landstinget står för en stor del av den samhällsservice som ges, och är en länets största arbetsgivare och har därför ett stort ansvar och goda möjligheter att motverka barriärer och hinder. Med utgångspunkt från programmet ska konkreta åtgärder tas fram i landstingets verksamhetsplaner och andra styrande dokument.

Landstingsdirektören fick i uppdrag att ta fram ett förslag till program till landstingsstyrelsens sammanträde i januari 2017.

Vårdcentral i Almunge byggs i egen regi

Landstinget ska bygga den planerade vårdcentralen i Almunge i egen regi. Det beslutade landstingsstyrelsen. Kostnaden får uppgå till högst 37 miljoner kronor. Arbetet för en ny vårdcentral i Almunge har pågått under flera år men processen har dragit ut på tiden på grund av olika överklaganden när det gäller bygglovet.

Landstinget ställer sig positivt till förslag om sprututbyte

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över promemorian Ökad tillgänglighet till sprututbytesverksamheter i Sverige. I promemorian föreslås att tillgången till sprututbyten för personer som injicerar droger ska förbättras i hela Sverige. Enligt förslaget ska landstinget bli ensam huvudman för sådan verksamhet. Det föreslås också att åldersgränsen ska sänkas från 20 till 18 år.

Landstinget i Uppsala län ställer sig positivt till förslagen. Eftersom sprututbytesverksamhet främst är en smittskyddsinsats är landstingen, som ansvarar för smittskyddsfrågor, bäst lämpade att avgöra om det finns behov för den.

Landstinget har beslutat att ansöka om tillstånd att bedriva sprututbytesverksamhet. Verksamheten väntas kunna komma igång under 2016.

Svar på remisser om organdonation och bukaortaneurysm

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över utredningen Organdonation En livsviktig verksamhet. Landstinget ställer sig bakom det gemensamma yttrande som har tagits fram av landstingen och regionerna inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Yttrandet är överlag positivt till de föreslagna förändringarna, men innehåller synpunkter när det gäller vissa frågor.

Landstinget har också yttrat sig till Socialstyrelsen över ett underlag för ett nationellt screeningprogram av bukaortaeurysm. Landstinget ställer sig bakom det yttrande som tagits fram av landstingen inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion, som ställer sig positivt till ett införande.

Svar på remiss om stöd till barn och vuxna med funktionsnedsättning

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över en promemoria om reformerade stöd till barn och unga med funktionsnedsättning. Landstinget stöder förslagen om rätt till förkortning av normalarbetstid och möjlighet att söka bidrag för båda föräldrarna, som ger positiva effekter både ur jämställdhets- och anhörigperspektiv.

Landstinget stöder avgiftsfri vård för äldre och höjd åldersgräns för avgiftsfri tandvård

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över promemorian Särskilda satsningar på ungas och äldre hälsa. I promemorian föreslås att öppen vård inom högkostnadsskyddet ska bli avgiftsfri för personer som är 85 år och äldre. Det föreslås också att åldersgränsen för avgiftsfri tandvård för unga vuxna ska höjas i två steg, först till 21 år från 2017 och därefter till 23 år från 2018. Preventivmedel förslås bli kostnadsfria för unga under 21 år.

Landstinget instämmer i huvudsak med förslagen, men påtalar att det är viktigt att landstingen får fullständig kostnadstäckning. När det gäller preventivmedel har landstinget redan från våren 2106 infört kostnadsfria preventivmedel inom förmånen för personer som är 25 år eller yngre.

(M) (L), (C) och (KD) reserverade sig till förmån för ett alternativt förslag till remissvar.

Svar på remiss om rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux

Landstinget har yttrat sig till Utbildningsdepartementet över promemorian Rätt till behörighetsgivande utbildning inom komvux. I promemorian föreslås bland annat att rätten till komvux på gymnasial nivå i syfte att nå behörighet till högskola och yrkeshögskola ska utökas. Syftet är att ge vuxna möjlighet att genom utbildning byta yrkeskarriär, till exempel för att undvika arbetslöshet, och att erbjuda en livslång möjlighet att avsluta utbildning på gymnasial nivå. Förändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2017.

Landstinget ser i huvudsak positivt på förslagen. (M), (L), (C) och (KD) yrkade på annan skrivning. Detta avslogs.

Svar på remiss om ny museipolitik

Landstinget har yttrat sig till Kulturdepartementet över den statliga utredningen Ny museipolitik. Utredningen föreslår en ny inriktning för den statliga museipolitiken, där man bland annat inför en museilag och inrättar en ny myndighet, Myndigheten för museer och utställningar, samtidigt som Riksutställningar avvecklas. Det föreslås också ett nytt statsbidrag för samverkansprojekt kring utställningar och annan publik verksamhet.

Landstinget instämmer i huvudsak med förslagen, men lämnar några synpunkter, bland annat när det gäller förslaget att lägga ner Riksutställningar.

Svar på remiss om gestaltad livsmiljö

Landstinget har yttrat sig till Kulturdepartementet över betänkandet Gestaltad livsmiljö – en ny politik för arkitektur, form och design. Utredningen föreslår en ny politik för området, där man bland annat ska ombilda Statens centrum för arkitektur och design till Myndigheten för Gestaltad miljö. Landstinget instämmer i stort med betänkandets förslag.

Attestrutiner granskade

Landstingets revisorer har granskat landstingets attestrutiner för inköp 2015. Revisorerna rekommenderar landstingsstyrelsen att bland annat se över rutinerna för inköp och att införa kompletterande kontroller. Landstingsstyrelsen skriver i sitt svar att man delar revisorernas syn i flera frågor och redogör för vilka åtgärder man kommer att vidta.

Löneredovisning granskad

Landstingets revisorer har granskat landstingets löneredovisning under 2015. Revisorerna föreslår flera åtgärder för att förbättra redovisningen, bland annat när det gäller avslut av att följa upp semesteruttag och minska övertidsskulden. Landstingsstyrelsen beskriver i sitt svar hur man arbetar med frågorna och vilka åtgärder som planeras 2016.

Kontakt