Uppsnabbat landstingsstyrelsen 19 januari 2016

2016-01-19

Landstingsstyrelsen föreslår att sjukhusstyrelsen får göra underskott

Sjukhusstyrelsen ska få redovisa ett budgeterat minusresultat på 100 miljoner kronor under 2016 för att täcka kostnaderna för Akademiska sjukhuset. Det föreslår landstingsstyrelsen.

Landstingsfullmäktige fattar beslut i frågan den 9 februari.

Förslag om regionbildning skickas på remiss

Landstinget har ansökt hos regeringen om att bilda region i Uppsala län från 2017. Nu har ett förslag som närmare beskriver den nya regionens uppdrag, organisation och finansiering tagits fram.

Här är förslaget i sammanfattning:

  • "Region Uppsala" förordas som namn på den nya regionen.
  • Regionen bildas genom att hela regionförbundets verksamhet fusioneras med nuvarande Landstinget i Uppsala län. Upplandsstiftelsen och Folkrörelsearkivet för Uppsala län föreslås också ingå i regionens uppdrag.
  • En regional utvecklingsnämnd föreslås inrättas, där frågor om bland annat infrastruktur, samhällsplanering och näringslivsutveckling ska hanteras.
  • För kulturfrågor redovisas två alternativ: antingen ska de föras till den regionala nämnden, vilket innebär att kulturnämnden avvecklas, eller också ska kulturnämnden få fortsatt uppdrag att svara för regionens kulturfrågor.
  • För att säkerställa det kommunala inflytandet i frågor som rör kommunernas ansvarsområde inrättas ett regionalt forum och fyra samverkansorgan inom områdena regional utveckling, kollektivtrafik, kultur samt hälsa, vård och omsorg.
  • En gemensam nämnd för kunskapsstyrning inom socialtjänst och angränsande hälso- och sjukvård inrättas.
  • Alla anställda vid regionförbundet kommer att erbjudas anställning inom regionen genom verksamhetsövergång.


Landstingsstyrelsen beslutade att skicka förslaget på remiss till bland annat länets kommuner och länsstyrelsen, som har tid på sig fram till 1 april att inkomma med remissvar.

Riksdagen väntas ta ställning till landstingets regionansökan under våren 2016.

Landstingsstyrelsen föreslår ökad budget för ny vårdbyggnad

Investeringsbudgeten för den nya vårdbyggnaden på Akademiska sjukhusområdet, ingång 100, ökas från knappt 1,8 miljarder kronor till drygt 2,3 miljarder kronor. Det föreslår landstingsstyrelsen. Landstingsstyrelsen föreslår också att investeringsbudgeten för en ny teknikbyggnad vid ingång 85 ska ökas från 90 miljoner kronor till 95 miljoner kronor.

Om landstingsfullmäktige fattar beslut enligt landstingsstyrelsens förslag vid sitt sammanträde den 9 februari får landstingsdirektören i uppdrag att ta fram förslag på att lösa finansieringen genom att göra en omfördelning i investeringsplanen för Framtidens Akademiska.

Lasarettet i Enköping får kompensation för hyresökning

Lasarettet i Enköping ska kompenseras för en hyreskostnadsökning på totalt 3,8 miljoner kronor under 2016. Det beslutade landstingsstyrelsen. Kostnadsökningen har uppstått i samband med ny- och ombyggnation av akutmottagningen.

Transkulturell psykiatri förblir på Akademiska sjukhuset

Mottagningen för transkulturell psykiatri (ETP) ska fortsätta att ligga inom Akademiska sjukhuset. Det beslutade landstingsstyrelsen. Frågan om den organisatoriska tillhörigheten har diskuterats i samband med att ett centrum för hälsa och integration inrättats vid Hälsa och habilitering. Man har nu kommit fram till att verksamheten har en nära koppling till verksamhetsområdet Psykiatri inom specialistsjukvården.

(SD) reserverade sig efter att ha yrkat på att verksamheten ska läggas ner.

Ändrade regler för betalkort

Landstingsstyrelsen har beslutat om uppdaterade regler för landstingets användning av betalkort. Av reglerna framgår att betalkort endast ska användas undantagsvis och för vissa typer av kostnader. Inköp ska främst göras via inköpssystemet eller mot faktura. De nya reglerna gäller från den 19 januari 2016.

Landstinget ansluter sig till Fossilfritt Sverige

Landstinget ska ansluta sig till regeringens initiativ Fossilfritt Sverige. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Syftet med Fossilfritt Sverige är att synliggöra aktörer som i sin verksamhet bidrar till att lösa klimatfrågan och uppnå målet om ett fossilfritt samhälle. De som ansluter sig kan registrera sina insatser i en databas över klimatinsatser som drivs av FN.

I landstingets miljöprogram för 2015-2018 finns ett åtagande om fossilfrihet som stämmer väl överens med initiativet Fossilfritt Sverige. Landstinget har också reviderat sin finanspolicy i linje med Fossilfritt Sverige. Att ansluta sig till initiativet innebär inga extra kostnader för landstinget.

(SD) reserverade sig efter att ha yrkat på avslag.

Fortsatt rättspsykiatrisk vård i egen regi

Landstinget ska fortsätta att bedriva rättspsykiatrisk vård i egen regi efter att den rättspsykiatriska enheten lämnat nuvarande lokaler på Ulleråkersområdet. Omfattningen kommer dock att minska. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Den rättspsykiatriska vården delas in i tre säkerhetsklasser, där klass 1 har den högsta säkerheten och klass 3 den lägsta. Idag bedrivs vård i klass 2 och 3 vid Akademiska sjukhusets rättspsykiatriska klinik. Det finns 22 slutenvårdsplatser, och det bedrivs också öppen rättspsykiatrisk vård.

Eftersom Ulleråkersområdet har avyttrats till Uppsala kommun måste rättspsykiatrin lämna de nuvarande lokalerna senast i december 2017. Landstinget har därför utrett lokalfrågan och organisationen av den rättspsykiatriska vården.

Enligt landstingsstyrelsens beslut ska dagens två rättspsykiatriska avdelningar ersättas med en avdelning med 12-14 vårdplatser för patienter som vårdas enligt säkerhetsklass 3. Landstingets bedömning är att det inte är möjligt att bygga nya lokaler för verksamheten inom överskådlig tid. Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att utreda möjligheterna att i stället hyra lokaler.

För att klara behovet av vård för övriga patienter, främst i säkerhetsklass 2, ska landstinget samverka med andra landsting och regioner inom Uppsala-Örebro sjukvårdsregion.

Handlingsplan för forskningsstrategi

Landstingsstyrelsen har godkänt en handlingsplan för 2016 som syftar till att genomföra landstingets forskningsstrategi 2016-2018. I handlingsplanen tar upp följande områden: forskningens inriktning, infrastruktur och samverkan för forskning och utveckling, forskarens förutsättningar, nyttiggörande av forskningens resultat samt ekonomiska förutsättningar och resursallokering för forsknings- och utvecklingsarbete.

Ny finansieringsmodell för specialisttjänstgöring

Finansieringsmodellen för specialisttjänstgöring (ST) i allmänmedicin ändras från 2016 efter ett beslut i landstingsstyrelsen. Från årsskiftet kommer finansieringen av nya ST-läkare i allmänmedicin att delas mellan centrala medel och berörda vårdcentraler.

Upphandling av konsulter inom informations- och kommunikationsteknik

Landstinget ska göra en upphandling av konsulter inom informations- och kommunikationsteknik med klinisk och processteknisk erfarenhet. Det beslutade landstingsstyrelsen. Upphandlingen ska resultera i ramavtal med två till fyra leverantörer som bland annat ska vara rådgivare till landstinget. Avtalet börjar preliminärt gälla i maj 2016.

Svar på remiss om patientrörlighet

Landstinget har lämnat synpunkter på promemorian Patientrörlighet inom EES – kompletterande förslag för tandvården. Landstinget har inget att invända mot de föreslagna ändringarna.

Yttrande över utredningar om tandvård

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över utredningen Ett tandvårdsstöd för alla – fler och friskare patienter, samt över en delredovisning från Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets utredning om en prisjämförelsetjänst för tandvård.

Landstinget instämmer huvudsakligen i förslagen och ser positivt på att man fortsätter att arbeta för att stärka tandvårdspatienternas ställning.

Landstinget ser över riktlinjer för upphandling och inköp

Landstinget ska göra en översyn av riktlinjerna för upphandling och inköp, regelverket kring parteringsavtal och ansvaret för uppföljningen av landstingets leverantörers ekonomi-, skatte- och avgiftsföljsamhet. Det ska också göras riskanalyser när det gäller oegentligheter för alla landstingets styrelser och nämnder. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Beslutet fattades mot bakgrund av en uppföljande granskning av landstingets upphandlingar som landstingets revisorer har gjort. Landstingets revisorer bedömer att landstinget har gjort förbättringar sedan tidigare granskningar, men pekar på några förbättringsområden.

Kontakt