Uppsnabbat landstingsstyrelsen 2 maj 2016

2016-05-02

Fler praktikplatser ska ge snabbare väg till jobb i vården

Fler nyanlända med hälso- och sjukvårdsutbildning ska få praktikplats hos landstingets sjukvårdsförvaltningar. Landstingsstyrelsen antog en handlingsplan för nyanländas etablering på arbetsmarknaden.

Handlingsplanen tar upp flera insatser som landstinget planerar att genomföra. Bland annat ska landstinget tillsammans med länets kommuner och Arbetsförmedlingen starta en utbildning för nyanlända med sjukvårdsutbildning. I kursen ingår hjälp med validering, utbildning i sjukvårdssvenska och praktik i vårdens verksamheter. Den första omgången planeras att starta i november, med 20 deltagare, främst läkare och sjuksköterskor.

Socialstyrelsen kräver att personer med utländsk utbildning genomgår klinisk praktik innan de kan få svensk legitimation. Enligt handlingsplanen ska sjukvårdsförvaltningarna i landstinget få i uppdrag att delta i arbetet med att ta fram sådana praktikplatser.

Landstinget har också handlat upp språkkurser, som kan erbjudas vårdpersonal med annat modersmål än svenska, både enskilt och i grupp.

(SD) reserverade sig efter att ha yrkat på återremiss.

Landstingets årsprognos följer budgeten

Landstinget beräknas göra ett plusresultat på 252 miljoner kronor under 2016 enligt den senaste prognosen. Det framgår av ekonomirapporten för mars. Om prognosen stämmer innebär det att landstinget kommer att hålla årets budget.

Av prognosen framgår att kostnaden för inhyrd personal var 24 miljoner kronor till och med mars. Årsbudgeten är 47 miljoner kronor. Sjukfrånvaron är efter mars 5,6 procent, vilket är en ökning jämfört med föregående månad. Det är den korta sjukfrånvaron som har ökat.

Politisk viljeinriktning för hjärtsjukvård antagen

Landstingsstyrelsen beslutade att anta en politisk viljeinriktning för hjärtsjukvård. Viljeinriktningen har tagits fram gemensamt av landstingen i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. I viljeinriktningen förtydligas Socialstyrelsens nationella riktlinjer. Syftet är att bidra till att hjärtsjukvården inom sjukvårdsregionen ska bli mer likvärdig och att prioriteringarna ska göras på ett öppet och systematiskt sätt.

Kylcentral vid Akademiska sjukhuset byggs ut

Kylcentralen vid Akademiska sjukhuset ska byggas ut. Det beslutade landstingsstyrelsen. Utbyggnaden hänger samman med om- och nybyggnationerna på Akademiska sjukhuset. Kostnaden uppgår till 16 miljoner kronor.

Inomhusproblem vid ingång 24 åtgärdas

En renovering ska göras av ingång 24 vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Sedan personal rapporterat om hälsoproblem relaterade till arbetsplatsen har en utredning genomförts. Utredningen visar att det finns byggnadstekniska orsaker, som nu ska åtgärdas Bland annat ska man installera nya dräneringsledningar och byta ut väggar och tak. Sammanlagt kommer renoveringarna att kosta 13 miljoner kronor inklusive projekteringskostnad.

Nya lokaler för Uppsala folkhögskola

Uppsala folkhögskola flyttar till nya lokaler i Ultuna vid årsskiftet 2017/2018. De nya lokalerna ligger i huset C4:13.

Enligt ett tidigare beslut i landstingsstyrelsen skulle folkhögskolan flytta till en annan byggnad, Dekanhuset, men detta har visat sig bli för dyrt. Den nu aktuella byggnaden ligger strax intill.

Bakgrunden till flytten är att landstinget har sålt Ulleråkersområdet, där de nuvarande lokalerna ligger. Landstingsstyrelsen beslutade att teckna hyresavtal med Akademiska hus och att Kultur och bildning ska kompenseras för den fördyring om drygt en miljon kronor per år som flytten medför.

Fastighet i Luthagen säljs till Uppsala kommun

Landstinget ska sälja en fastighet på Tiundagatan 16 a-b till Uppsala kommun. Det beslutade landstingsstyrelsen. Priset uppgår till 10 miljoner kronor.

I fastigheten har det tidigare funnits barn- och ungdomspsykiatrisk verksamhet, Tiundahemmet. Fastigheten har stått tom sedan 2012.

Yttrande om dold mervärdesskatt

Landstinget har yttrat sig till Finansdepartementet över ett delbetänkande om dold mervärdesskatt vid upphandling av luftburen ambulanssjukvård samt slutbetänkandet Översyn av ersättning till kommuner och landsting för så kallad dold mervärdesskatt. Landstinget instämmer i huvudsak med utredningarnas bedömningar och förslag emn lämnar några kommentarer.

Yttrande om ny lag för kroppsbehandlingar

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över betänkandet Kroppsbehandlingar – åtgärder för ett stärkt konsumentskydd.

Utredningen föreslår en ny lag för kroppsbehandlingar som syftar till att förändra utseendet och som kan innebära en betydande hälsorisk. Enligt förslaget ska det bland annat införas tillståndsplikt och upprättas ett nationellt register över verksamheter med tillstånd. Kommunen och Inspektionen för vård och omsorg utses till tillsynsmyndigheter.

Landstinget ställer sig bakom det gemensamma remissyttrande som har tagits fram av landstingen och regionerna i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Landstingen ansluter sig helt till utredningens förslag.

Initiativ till ärende om insemination av ensamstående

Lena Lundberg och Carl Nettelblad (L) tog initiativ till ett ärende om assisterad befruktning för ensamstående mot bakgrund av den lagändring som trädde i kraft den 1 april. Landsting och regioner har hanterat frågan på olika sätt. (L) yrkade på att rättigheterna till insemination för ensamstående omedelbart ska ges i landstinget, i samma kö som alla andra. De yrkade också på att landstingsstyrelsen ska se över möjligheterna till en självkostnadsprincip för behandlingarna.

Ärendet kommer att tas upp vid ett kommande sammanträde.

Initiativ om korrekta upphandlingar avslogs

Lena Lundberg och Carl Nettelblad (L) tog initiativ till ett ärende om att säkerställa korrekta upphandlingar. Bakgrunden är medierapportering om tillkomsten av Skandionkliniken, där landstinget sägs ha gett råd som senare har ifrågasatts.

(L) yrkade på att landstingsdirektören ska ges i uppdrag att undersöka om landstinget följt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Konkurrensverkets rekommendationer när man gett råd. Om fel har begåtts vill man att landstingsstyrelsen ska säkerställa att landstingets övriga upphandlingar följer LOU och Konkurrensverkets rekommendationer.

Landstingsstyrelsen beslutade att avslå initiativet mot bakgrund av att upphandlingsfrågor som är relaterade till Kommunalförbundet Avancerad Strålbehandling är en fråga för kommunalförbundet. När det gäller landstingets egna upphandlingar har en sådan granskning gjorts i samband med den genomlysning av projektet Framtidens Akademiska som genomfördes under 2016. Införandet av en ny förtroendemannaorganisation säkerställer också att politiken har förutsättningar att leda och följa upp landstingets verksamheter.

Kontakt