Uppsnabbat landstingsstyrelsen 22 juni 2016

2016-06-22

Ensamstående kvinnor får assisterad befruktning på samma villkor som par

Ensamstående kvinnor ska erbjudas assisterad befruktning på samma villkor som gäller för parbehandling. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Reglerna innebär bland annat att den ensamstående kvinnan ska vara under 40 år och inte ha barn sedan tidigare. Sex behandlingar erbjuds. Kvinnan ska behandlas med sina egna könsceller, det är alltså inte möjligt med donation av ägg. Patientavgiften för assisterad behandling är 330 kronor per besök (2016 års avgift).

Landstingsstyrelsen antog också en nationell rekommendation från Sveriges Kommuner och Landsting, som tar upp olika kriterier, åldersgränser, metoder och antalet behandlingar.

Landstinget tror att efterfrågan på assisterad befruktning med donerade spermier kommer att öka och därmed ökar även behovet av kuratorsutredningar och satsningar för att få nya spermiedonatorer.

På nationell nivå finns beräkningar som visar att kostnaderna för sjukvården kommer att öka med 60-80 miljoner kronor per år. Om dessa beräkningar stämmer motsvarar det en årlig kostnadsökning på cirka två miljoner kronor för Landstinget i Uppsala län.

(SD) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag.

Landstingets årsprognos följer budgeten

Landstinget beräknas göra ett plusresultat på 252 miljoner kronor under 2016 enligt den senaste prognosen. Det framgår av ekonomirapporten för maj. Om prognosen stämmer innebär det att landstinget kommer att hålla årets budget.

Landstingets kostnad för inhyrd personal var 41 miljoner kronor till och med maj. Budgeten för hela året är på 47 miljoner kronor. Under 2015 var landstingets kostnader för inhyrd personal 94 miljoner kronor för hela året.

Grafisk profil för Region Uppsala beslutad

Landstingsstyrelsen har fattat beslut om grafisk profil för den kommande organisationen Region Uppsala. Beslutet innebär att landstinget gör så små förändringar som möjligt i dagens grafiska profil, i avvaktan på att riksdagen fattar beslut om eventuell bildning av storregioner.

Namnet "Landstinget i Uppsala län" i den nuvarande logotypen ersätts med namnet "Region Uppsala". Den vidhängande symbolen, som föreställer en lilja, behålls. Alla verksamhetsvarumärken, dottervarumärken och samarbetsvarumärken lämnas oförändrade.

Till att börja med kommer ändringen att göras i digitala kanaler, till exempel, webb, intranät och sociala medier. Upptryckt material, som till exempel kuvert, används tills lagret är slut. En översyn ska göras av hur övergången ska ske när det gäller övriga exponeringsytor och tjänster, till exempel fordon, skyltar, IT-system och passerkort.

Varumärkesplattform för Region Uppsala antagen

Landstingsstyrelsen beslutade att anta en varumärkesplattform för kommande Region Uppsala.

Varumärkesplattformen är ett internt styrdokument för kommunikationen om den nya organisationen och varumärket Region Uppsala. Den ska stödja arbetet med att stärka Region Uppsalas attraktionskraft, bidra till att öka kännedomen om Region Uppsala och verksamheten och öka stoltheten hos medarbetarna och förtroendet hos människor och partners i Uppsala län.

Region Uppsalas vision är: "Ett gott liv i nyskapande kunskapsregion". Kärnvärden är "hälsa, hållbarhet och utveckling". Varumärkeslöftet är "Här växer kunskap och människor". Varumärket ska också positionera sig som "en attraktiv kunskapsorganisation".

Varumärkesplattformen har tagits fram i ett samarbete med representation av tjänstemän och förtroendevalda från landstinget och regionförbundet.

(M), (KD), (L) och (C) reserverade sig och yrkade på återremiss för att klargöra kostnaderna.

Handlingsplan för Upplandsstiftelsens folkhälsouppdrag

Landstingsstyrelsen antog en handlingsplan för det utökade folkhälsouppdrag som Upplandsstiftelsen fick i slutet av 2015. Upplandsstiftelsen ska utveckla pilotmodeller för fysisk aktivitet i natur för personer med funktionsnedsättning. Arbetet med pilotgrupper startar i höst. Projektet pågår till och med 2018.

Ändrade regler för landstingets pensionärsråd

Reglerna för landstingets pensionärsråd ändras från den 1 oktober efter ett beslut i landstingsstyrelsen. Ändringen innebär att det införs ett minimikrav gällande medlemsantal för att en organisation ska vara representerad i rådet.

Kartläggning av ungdomsmottagningar

En kartläggning av länets ungdomsmottagningar har genomförts av Hälsa och habilitering. Slutrapporten togs upp vid landstingsstyrelsens sammanträde. I rapporten pekar man bland annat på behovet av ett gemensamt och tydligt uppdrag. Landstingsdirektören fick i uppdrag att ta bland annat fram ett förslag på ett länsövergripande uppdrag för ungdomsmottagningarna.

Yttrande över Olika vägar till föräldraskap

Landstinget har yttrat sig till Justitiedepartementet över betänkandet Olika vägar till föräldraskap.

I betänkandet föreslås att kravet på genetisk koppling vid assisterad befruktning bör avskaffas och behandling med enbart donerade könsceller ska tillåtas. Betänkandet föreslår också att surrogatmödraskap inte bör tillåtas inom svensk hälso- och sjukvård och att det inte behöver införas särskilda regler om överförande av föräldraskap efter ett surrogatarrangemang i utlandet. Landstinget ser ett stort behov av att de juridiska, praktiska och etiska aspekterna utreds vidare för att ge lagstiftaren möjlighet att ta ställning i frågan. De etiska övervägandena måste göras på en nationell nivå för att få en likvärdighet i hela landet.

(V) (KD) och (SD) yrkade på en annan skrivning där det bland annat tydligt framgår att landstinget anser att surrogatmoderskap inte ska tillåtas. Detta avslogs.

Yttrande över Låt fler forma framtiden

Landstinget har yttrat sig till Kulturdepartementet över Demokratiutredningens betänkande Låt fler forma framtiden. Utredningen föreslår en rad åtgärder för att öka och bredda engagemanget inom den representativa demokratin, bland annat att medborgarförslag ska ersättas av folkmotion. Landstinget ställer sig positivt till förslaget, men påtalar risken för att det blir ett verktyg för enbart resursstarka organisationer. Frågan bör finnas med när villkoren för en folkmotion tas fram.

(M), (C), (L) och (KD) lämnade ett förslag till tillägg om att avstyrka att försöksverksamhet med sänkt rösträttsålder genomförs på kommunnivå. Detta avslogs.

Yttrande om Effektiv vård

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över betänkandet Effektiv vård. Utredningen innehåller en analys och förslag till hur hälso- och sjukvården kan använda professionernas resurser på ett mer ändamålsenligt och effektivt sätt. Landstinget tillstyrker de flesta av utredningens förslag och anser att de bör genomföras skyndsamt. Vissa förslag bör dock utredas vidare.

Vikarierande landstingsråd

Jenny Lundström (MP) kommer att vikariera som landstingsråd från den 1 augusti till 31 december 2016. Hon ersätter Robert Damberg (MP) under hans föräldraledighet.

Kontakt