Uppsnabbat landstingsstyrelsen 31 maj 2016

2016-05-31

Ny vision lanseras i kommande regionplan

"Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft". Så lyder visionen för Region Uppsala, som enligt planen ska bildas i januari 2017. Visionen finns med i Regionplan och budget 2017-2019, som behandlades i landstingsstyrelsen.

Några av målen har funnits med i landstingets plan- och budgetdokument tidigare år. Andra är nya. Det gäller till exempel målet att regionen ska vara ledande inom e-hälsa och kunskapsstyrd vård. Det har också tillkommit mål som handlar om att bidra till utvecklingen av näringslivet och besöksnäringen. Dessa frågor har tidigare legat under regionförbundet och förs nu över till den nya regionen.

Tre utvecklingsområden genomsyrar planen:

  • En region för alla, som handlar om att främja hälsa och förbättra livskvaliteten hos invånarna
  • En nyskapande region, som handlar om förnyelse och ansvar för hållbar utveckling
  • En växande region, som handlar om att utvecklas med fokus på ekologisk hållbarhet.

Nettokostnaden för regionens verksamhet 2017 budgeteras till 10,3 miljarder kronor. Av detta går den största delen till hälso- och sjukvård, drygt 8,5 miljarder kronor. Anslaget till kollektivtrafiken är 1 miljard kronor, den regionövergripande verksamheten får kosta 600 miljoner kronor och kulturverksamheten 100 miljoner kronor.

Skatten föreslås bli oförändrad, 11,71 kr per 100 kr.

Landstingsstyrelsen ställde sig bakom regionplanen och budgeten vid dagens sammanträde.

(M), (C), (KD), (L), (SD) och (V) reserverade sig till förmån för egna budgetförslag.

(V) lämnade olika yrkanden, bland annat att ett särskilt periodkort för zon 1 ska införas till ett pris av 550 kr. Detta avslogs.

(M), (L), (C) och (KD) yrkade på att 20 miljoner kronor ska föras över från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen, att priset på enkelbiljetter i kollektivtrafiken ska vara oförändrat och månadskortet kosta 830 kronor samt att en ambulansstation ska byggas i Gränby. Detta avslogs.

Det slutliga beslutet fattas av landstingsfullmäktige den 20-21 juni.

Ankomstterminaler införs i landstinget

Landstinget ska införa ankomstterminaler för att effektivisera registreringen för patienter. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Ett pilotprojekt som genomförts vid kvinna-barn vid Akademiska sjukhuset har mottagits positivt av både patienter och personal. Servicen har förbättrats, samtidigt som personalen i receptionen har kunnat få mer tid för andra arbetsuppgifter.

Nu införs ankomstterminaler vid alla verksamheter som ser en vinst med ankomstterminaler. Verksamheterna står själva för kostnaden för terminaler och resurser för införandet.

Ändrade riktlinjer för landstingets förtjänsttecken

Riktlinjerna för landstingets förtjänsttecken har ändrats. Bland annat har beloppet för presentkort för anställda höjts från 3 000 kronor till 4 000 kronor. Presentkortet kan användas till cykel, konst, konsthantverk eller smycken.

En annan nyhet är att förtroendevalda ska kunna få förtjänsttecken efter 15 års uppdrag som ledamot i landstingsfullmäktige eller som ordinarie ledamot i styrelse eller nämnd. De nya riktlinjerna gäller retroaktivt från den 1 januari 2016.

Initiativärende om landstingets hantering av övertid

Landstingsstyrelsen begär att få en redovisning av läget när det gäller jourtid, övertid och mertid och vilka åtgärder som vidtagits för att landstinget ska leva upp till lag och föreskrift.

Frågan hade väckts av Sören Bergqvist (V) väckt frågan mot bakgrund av ett beslut från Arbetsmiljöverket, som kräver att landstinget begränsar övertidsuttaget och vidtar åtgärder.

Redovisningen ska ges vid landstingsstyrelsens sammanträde i september.

Initiativärende om insemination av ensamstående

Lena Lundberg och Carl Nettelblad (L) tog initiativ till ett ärende om rättigheterna till insemination för ensamstående. De yrkade på att rättigheterna ska ges omedelbart, i samma kö som alla andra, och att landstingsstyrelsen ska se över möjligheterna till en självkostnadsprincip för behandlingarna.

Sveriges kommuner och landsting, SKL, håller på att ta fram en ny rekommendation för landstingens och regionernas erbjudande av offentligt finansierad assisterad befruktning. Landstingsstyrelsen beslutade att avvakta beslutet om rekommendationen och ta upp frågan om insemination av ensamstående vid sammanträdet den 22 juni.

Förrådshissar installeras på Akademiska

Ingång 70 och kommande ingång 100 vid Akademiska ska utrustas med så kallade förrådshissar. Landstingsstyrelsen beslutade att projektet ska gå vidare till genomförande. Sammanlagt kommer hissarna att kosta 19,5 miljoner kronor.

Förrådshissar fungerar som avdelningsförråd och buffertlokaler för till exempel textilier och förbrukningsartiklar. Tanken är att de ska effektivisera arbetet med beställningar och inre transporter.

Renovering av garage

Landstingsstyrelsen beslutade att renoveringen av garaget vid ingång 95/96 ska gå vidare till programarbete. Programarbetet kommer att kosta 5 miljoner kronor. Totalt beräknas renoveringen kosta 30 miljoner kronor.

Renoveringen görs därför att det finns allvarliga skador i betongen som uppstått dels på grund av ålder, dels på grund av salt som förts in av bilarna. Garagets konstruktion har också påverkats av anläggningen av en ny väg mot Dag Hammarskjölds väg. För tillfället är cirka 80 av 245 parkeringsplatser avstängda.

Brandåtgärder vid Lasarettet i Enköping blir dyrare

Projektet att förbättra brandskyddet vid Lasarettet i Enköping blir dyrare än vad man tidigare planerat. Landstingsstyrelsen beslutade att tilldela projektet ytterligare 6 miljoner kronor. Sammanlagt kommer brandskyddsåtgärderna att kosta 26 miljoner kronor. Åtgärderna handlar bland annat om att installera sprinklers och nödbelysning.

Brandåtgärder vid Östhammars vårdcentrum blir dyrare

Projektet att förbättra brandskyddet vid Östhammars vårdcentrum blir dyrare än vad man tidigare planerat. Landstingsstyrelsen beslutade att tilldela projektet ytterligare 1 miljon kronor. Sammanlagt kommer brandskyddsåtgärderna att kosta 24 miljoner kronor. Åtgärderna handlar bland annat om att installera sprinklers och förbättra brandcellsgränser.

Landstinget föreslås köpa mark för stadsbussdepå

Landstinget kan komma att köpa mark av Uppsala kommun för att bygga en stadsbussdepå i Fyrislund. Föreslaget innebär att landstinget köper del av fastigheterna Vaksala-Norrby 1:3 och Söderhällby 1:2 till en kostnad av 91,4 miljoner kronor. I kostnaden ingår också flytt av en elkraftkabel.

Det nuvarande avtalet om stadsbussdepå i anslutning till Kungsgatan löper ut 31 december 2017. Enligt tidplanen kommer en ny stadsbussdepå i Fyrislund tidigast vara klar för inflytt hösten 2019. Det pågår en dialog mellan landstinget och kommunen när det gäller det befintliga hyresavtalet.

Landstingsstyrelsen föreslår att markköpet ska genomföras. Beslut i frågan fattas av landstingsfullmäktige.

Remissyttrande om nivåstrukturering inom cancerområdet

Landstinget ställer sig bakom två remissyttranden från Samverkansnämnden i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion som handlar om nationell och regional nivåstrukturering för sammanlagt tolv åtgärder inom cancerområdet. Sjukvårdsregionen stöder den nationella rekommendationen för både nationell och regional nivåstrukturering.

Landstingsstyrelsen beslutade också att ansöka om att Akademiska sjukhuset ska bli nationell vårdenhet inom området retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer.

Kontakt