Uppsnabbat landstingsstyrelsen 4 oktober 2016

2016-10-04

Landstinget säger ja till Svealandsregion

Landstinget i Uppsala län ställer sig positivt till indelningskommitténs förslag till en ny indelning i storregioner. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Regeringen har tillsatt en kommitté, som i en utredning föreslår en ny indelning av län och landsting. Bland annat föreslås att Dalarnas, Gävleborgs, Södermanlands, Uppsala, Västmanlands och Örebro län ska slås samman och bilda en Svealandsregion från den 1 januari 2019.

Landstinget har nu yttrat sig till Finansdepartementet över förslaget. Landstingets sammanvägda bedömning är att det finns bärande skäl för att genomföra förslaget och att det medför bestående fördelar, bland annat för hälso- och sjukvården.

Genom en storregion förs ansvaret för ansvaret att leda det regionala utvecklingsarbetet över från staten till den nya regionala nivån.

(KD) och (C) ställde sig bakom förslaget.
(M) yrkade på att ärendet skulle behandlas i landstingsfullmäktige. Detta avslogs.
(V) och (SD) reserverade sig och yrkade på att landstinget skulle ställa sig negativt till utredningens förslag.
(L) reserverade sig och yrkade på att landstinget ska föreslå att utredningen görs om och belysa andra perspektiv.
(KD) och (M) lämnade särskilda yttranden.

Avsiktsförklaring om samverkan med Region Örebro län

Landstinget i Uppsala län och Region Örebro län har tagit fram en avsiktsförklaring om samverkan när det gäller universitetssjukvården.

Avsiktsförklaringen har tagits fram inför det eventuella bildandet av en ny storregion, som indelningskommittén har föreslagit. Enligt avsiktsförklaringen ska samverkan mellan universitetssjukhusen i Uppsala och Örebro utvecklas. För att underlätta samverkan inrättas en gemensam samrådsgrupp med företrädare för Landstinget i Uppsala län och Region Örebro län.

Landstingsstyrelsen beslutade att för sin del godkänna avsiktsförklaringen.

Månadsrapport augusti

Landstingets senaste ekonomiprognos pekar mot ett plus på 238 miljoner kronor. Detta ligger strax under det budgeterade överskottet på 252 miljoner kronor. Det framgår av månadsrapporten för augusti.

Kostnaderna för inhyrd personal till och med augusti uppgick till 66 miljoner kronor. Årsbudgeten är 46 miljoner kronor. Det genomsnittliga antalet årsarbetare i landstinget är 8 308, en ökning med 40 årsarbetare jämfört med samma period föregående år.

Medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening

Landstinget ska ansöka om medlemskap i Stockholmsregionens Europaförening (SEF) från år 2017. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Stockholmsregionen samverkar i frågor som rör regionens förhållande till Europeiska unionen. Samarbetet organiseras genom den ideella föreningen Stockholmsregionens Europaförening, som har kontor i Bryssel. Regionförbundet har tidigare varit medlem i föreningen.

Svar på remiss om regional utvecklingsstrategi

Landstinget har yttrat sig till Regionförbundet över ett förslag till Regional utvecklingsstrategi i Uppsala län. Landstinget anser att visionen, "Ett gott liv i en nyskapande kunskapsregion med internationell lyskraft" är välformulerad och givande. Landstinget anser vidare att de prioriterade områdena, "en region för alla", "en växande region" och "en nyskapande region" är lämpliga för länet. Landstinget lämnar också förslag till vissa förändringar.

(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och föreslog andra skrivningar i remissvaret.

Revidering av landstingets delegationsordning

Landstingsstyrelsen beslutade om vissa ändringar i delegationsordningen för landstingsstyrelsen. Ändringarna görs som en följd av att landstingets process för fastighetsinvesteringar har ändrats.

Fördelning av FoU-medel

Fördelningen av landstingets riktade FoU-medel för 2017 är nu klar. Landstingsstyrelsen beslutade att godkänna bedömningsgruppens förslag.

Landstinget i Uppsala län delar årligen ut särskilda FoU-medel för att finansiera projekt som har patientnära inriktning. För 2017 delas 2,5 miljoner kronor ut till 18 forskningsprojekt och 670 000 kronor till 11 utvecklingsprojekt. Totalt hade 96 ansökningar kommit in, varav huvuddelen från Akademiska sjukhuset.

Sammanhållen struktur för kunskapsstyrning

Landstinget ställer sig bakom en rekommendation från Sveriges kommuner och landsting om att delta i och stödja en sammanhållen struktur för kunskapsstyrning. Det beslutade landstingsstyrelsen. Utgångspunkten för den sammanhållna strukturen är att landstingen samordnar sig när det gäller kunskapsstöd, stöd för uppföljning, öppna jämförelser, analys, stöd till utveckling och stöd till ledarskap. Det nationella arbetet ska stödja det arbete som görs på lokal och regional nivå.

Politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL

Samverkansnämnden för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion har tagit fram en politisk viljeinriktning för vård vid astma och KOL. Viljeinriktningen förtydligar Socialstyrelsens nationella riktlinjer och syftar till att bidra till mer likvärdig vård inom sjukvårdsregionen.

Landstingsstyrelsen beslutade att för sin del anta viljeinriktningen och att i den årliga planerings- och budgetprocessen uppmärksamma samverkansnämndens rekommendation om att ge stöd och resurser till den struktur för kunskapsstyrning som har byggts upp inom landstinget.

Genomförandeplan för cancerplan antagen

Landstingsstyrelsen beslutade att anta genomförandeplan för Cancerplan 2016-2018. Planen fokuserar på fem områden: patientens ställning, vårdens struktur, kompetensförsörjning, forskningssamordning, prevention och tidig diagnostik samt standardiserade vårdförlopp.

Svar på granskning av landstingets process för stora investeringar

Landstingsstyrelsen har yttrat sig till landstingets revisorer om processen för stora investeringar i landstinget. Landstingets revisorer har tidigare bedömt att den politiska styrningen har varit otillräcklig och inte tydligt kopplad till god ekonomisk hushållning. Landstingets revisorer vill ha svar på vilka åtgärder landstingsstyrelsen har vidtagit med anledning av de skrivelser som man skickat. I svaret beskriver landstingsstyrelsen förändringarna som gjorts i investeringsprocessen.

Svar till revisionen om strålkanon

Landstingets revisorer har ställt frågor till landstingsstyrelsen om vilka åtgärder som landstingsstyrelsen har vidtagit eller planerar att vidta med anledning av inköpet av en strålkanon för avancerad cancerbehandling till Akademiska sjukhuset.

Landstingsstyrelsen skriver i sitt svar att Akademiska sjukhuset bedömde att det var möjligt att göra en så kallad direktupphandling eftersom det bara fanns en möjlig leverantör. Landstingsstyrelsen konstaterar att om övervägandena är korrekta så är det juridiskt möjligt att genomföra en direktupphandling i enlighet med landstingets regelverk. Därmed saknas det anledning att vidta åtgärder. När det gäller budgeten blir det en intern fråga för Akademiska sjukhuset att finansiera sina inköp inom ram.

Yttrande om anpassningar till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över promemorian Anpassningar av svensk rätt till EU-förordningen om kliniska läkemedelsprövningar. Promemorian innehåller förslag till anpassningar och ett förslag om ett utvidgat undantag av tillämpningen av lagen om biobanker i hälso- och sjukvården.

Yttrande om riskgruppsvaccinationer som särskilt vaccinationsprogram

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över ett förslag från Folkhälsomyndigheten om riskgruppsvaccinationer som särskilda vaccinationsprogram. Landstinget instämmer med förslaget att vaccin mot hepatit B, tuberkulos, pneumokocksjukdom och influensa ska införas i det särskilda nationella vaccinationsprogrammet. Detta leder på sikt till minskade kostnader för sjukvård och behandling.

Yttrande om översiktsplan och innerstadsstrategi för Uppsala kommun

Landstinget har yttrat sig till Uppsala kommun över ett förslag till översiktsplan och innerstadsstrategi. Landstinget instämmer huvudsakligen med förslaget men lämnar några synpunkter. (M) (C), (KD), (L) och (SD) reserverade sig och yrkade på andra skrivningar i remissyttrandet.

Yttrande om Uppsala kommuns landsbygdsprogram 2017-2023

Landstinget har yttrat sig till Uppsala kommun över Uppsala kommuns landsbygdsprogram för 2017-2023. Landstinget instämmer i huvudsak, men lämnar några synpunkter, främst när det gäller kollektivtrafikfrågor.

Yttrande om ny översiktsplan för Östhammars kommun

Landstinget har yttrat sig till Östhammars kommun om ett förslag till ny översiktsplan. Landstinget hänvisar till ett tidigare yttrande, men gör några förtydliganden om bebyggelseutveckling, trafik och kommunikationer.

Yttrande om regional utvecklingsplan för Stockholmsregionen

Landstinget har yttrat sig till Stockholms läns landsting över nästa regionala utvecklingsplan för Stockholmsregionen, RUFS 2050. Landstinget instämmer i huvudsak med förslaget, men lämnar några synpunkter och besvarar frågor som har ställts i remissen.

Yttrande om samverkan och planering i Östra Mellansverige

Landstinget har yttrat sig till Stockholms läns landsting över ÖMS 2050 – Samverkan och planering i Östra Mellansverige. Dokumentet syftar till att skapa samsyn för en samordnad planering. Landstinget instämmer delvis i utredningens förslag, men lämnar några synpunkter.

Yttrande om regionalt trafikförsörjningsprogram Stockholms län

Landstinget har fått möjlighet att yttra sig till Stockholms läns landsting över ett förslag till regionalt trafikförsörjningsprogram. Landstinget har inga synpunkter.

Yttrande om längre bussar i kollektiv- och linjetrafik

Landstinget har yttrat sig till Näringsdepartementet över redovisningen av Transportstyrelsens uppdrag att utreda längre bussar i kollektiv- och linjetrafik. Transportstyrelsen föreslår bland annat att bussar med fler än ett led ska tillåtas under vissa förutsättningar. Landstinget ser mycket positivt på förslaget, eftersom det ger möjlighet att effektivt möta ett resandebehov.

Yttrande om rapporten Mer flyg och bostäder

Landstinget har yttrat sig till Näringsdepartementet över rapporten "Mer flyg och bostäder". Rapporten handlar framför allt om flygkapaciteten vid Brommas respektive Arlandas flygplats i nuläget och i framtiden.

(M) (C), (L) och (KD) reserverade sig och yrkade på andra skrivningar i remissyttrandet.

Kontakt