Uppsnabbat landstingsstyrelsen 5 april 2016

2016-04-05

Mestadels positivt i landstingets miljöuppföljning

Landstingets miljöarbete går huvudsakligen i en positiv riktning. Det framgår av landstingets miljöredovisning för 2015, som presenterades för landstingsstyrelsen. Landstinget har följt upp de 24 mål som finns i miljöprogrammet. För 21 av målen har landstinget förbättrat sina resultat.

I miljöredovisningen för 2015 har landstinget följt upp sitt miljöarbete och jämfört utfallet med de mål som satts upp i miljöprogrammet 2015-2018.

Av rapporten framgår att landstingets klimatpåverkan har minskat med 2 procent jämfört med föregående år. En bidragande förklaring är att kollektivtrafiken har minskat koldioxidutsläppen med cirka 1300 ton, tack vare bättre planerad trafik och en ökad andel biodrivmedel. Landstinget har också minskat utsläppen av klimatpåverkande medicinska gaser, som lustgas, med 21 procent.

Den totala energianvändningen minskade med 7 procent jämfört med föregående år, tack vare landstingets energisparprojekt. Landstinget har också driftsatt 400 kvadratmeter solceller för att öka andelen egenproducerad förnybar energi.

Andelen ekologiskt producerade livsmedel fortsätter att öka och är nu uppe i 45 procent av totalinköpen av livsmedel.

Inom några områden har utvecklingen varit negativ. Koldioxidutsläppen från tjänsteresor har ökat, eftersom fler har rest med flyg i tjänsten. Fler patienter har också rest med taxi, vilket ökat koldioxidutsläppen från patientresor. Även utsläppen från resor till och från arbetet har ökat.

Landstinget ser över tillämpningen av resepolicyn

Landstinget ska se över resepolicyns tillämpningsföreskrifter. Det beslutade landstingsstyrelsen. Föreskrifterna innehåller konkreta regler för hur landstingets resepolicy ska tillämpas.

Översynen görs mot bakgrund av att landstingets koldioxidutsläpp för tjänsteresor har ökat, främst från flygresor. Landstinget ska också utreda möjligheten till klimatkompensation, till exempel för sträckan Stockholm Göteborg och att utreda och komma med förslag på styrmedel angående tjänsteresor.

Översynen ska vara klar senast till landstingsstyrelsens sammanträde i november 2016.

Landstinget ställer sig bakom initiativ för rökfrihet 2025

Landstinget ställer sig bakom det nationella initiativet Tobacco Endgame, Rökfritt Sverige 2025. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Tobacco Endgame är en strategi som har antagits av flera länder, mot bakgrund av WHO:s tobakskonvention. Strategin innebär ett perspektivskifte som bidrar till ett ökat fokus på kraftfulla åtgärder för ett minskat tobaksbruk.

Ett 90-tal organisationer har ställt sig bakom den svenska strategin, som har som mål att nå ett rökfritt Sverige till 2025. Genom sitt ställningstagande stöder landstinget principen att precisera ett årtal då rökningen ska vara kraftigt begränsad.

Ekonomirapport

Landstinget prognostiserar ett årsresultat på 237 miljoner kronor, att jämföra med budgeten på 252 miljoner kronor. Försämringen beror på ett ändrat underhållsavtal för Cosmic som innebär en merkostnad på 15 miljoner kronor. Det framgår av ekonomirapporten för februari.

Kostnaden för inhyrd personal låg på 14 miljoner kronor, att jämföra med årsbudgeten på 46 miljoner kronor.

RFHL får organisationsbidrag

Landstingsstyrelsen beslutade att ge ett bidrag till Riksförbundet för Rättigheter, Frigörelse, Hälsa och Likabehandling, RFHL, i Uppsala län. Stödet är på 115000 kronor för 2016. Föreningen hade ansökt om ett treårigt partnerskap med landstinget, men landstingsstyrelsen bedömer att detta inte är aktuellt.

Forskningspristagare utsedda

Landstingsstyrelsen har utsett pristagarna av Landstinget i Uppsala läns forskningspris 2015.

Fyra priser om 10 000 kr vardera delas ut för patientnära forskning som har bidragit till betydelsefulla förbättringar i hälso- och sjukvården.

Landstingets forskningspris 2015 tilldelas:

Robert Bodén, docent och överläkare i psykiatri, för sin forskning inom de allvarliga psykiska sjukdomarnas biologi och behandling med fokus på schizofreni, bipolär sjukdom och katatoni.

Christer Jansson, professor och överläkare inom lung- och allergisjukdomar, för sin forskning kring livskvalitet och prognos vid kronisk obstruktiv lungsjukdom (KOL).

Bo Nilsson, professor och överläkare i klinisk naturlig immunitet, för sin forskning av strukturella och funktionella aspekter kring komplementsystemet och andra kaskadsystem.

Eva Baecklund, docent och överläkare inom reumatologi, för sin forskning inom reuamtologi och sambandet mellan reumatoid artrit (RA) och lymfom.

Sture ska gallras ut

Folktandvårdens databas "Sture" ska gallras ut helt och hållet. Det beslutade landstingsstyrelsen. Databasen innehåller statistik och användes mellan 1989 och 2004 innan man gick över till elektroniska journaler. All information finns på papper eller i andra system och därför stängs databasen ner.

Landstinget tar fram strategi för digitalisering

Landstinget ska ta fram en strategi för digitalisering efter ett beslut i landstingsstyrelsen.

Strategin är tänkt att ersätta dagens IT-policy och blir styrande för inriktningen inom IT-området och de landstingsövergripande principerna. Strategin lägger grunden för andra styrande dokument som riktlinjer, handlingsplaner och systemförvaltningsplaner, och ska förverkligas genom handlingsplaner.

Ett förslag till strategi ska presenteras vid landstingsstyrelsens sammanträde i juni 2016.

Strategi för fördjupad uppföljning godkänd

Landstinget har tagit fram en strategi för fördjupad uppföljning och utvärdering av hälso- och sjukvården 2016-2018. Landstinget ska fortsätta att utveckla arbetet med att systematiskt följa upp offentliga och privata vårdgivare. Arbetet ska återrapporteras i enlighet med det program för uppföljning av privata utförare som antogs förra året av landstingsfullmäktige. Landstingsstyrelsen godkände strategin.

Cancerplan för 2016-2018 antagen

Landstingsstyrelsen beslutade att anta Cancerplan 2016-2018 för Uppsala-Örebro sjukvårdsregion. Planen syftar till att öka jämlikheten i cancervården och att sätta patienterna i fokus. Områden som berörs är patientens ställning, vårdens struktur, kompetensförsörjning, forskningssamordning samt prevention och tidig diagnostik. I planen föreslås att alla landsting i regionen ska ansluta sig till satsningen på standardiserade vårdförlopp och att den beslutade regionala nivåstruktureringen av kolorektal, gynekologisk och urologisk cancer ska genomföras under 2016.

Närmast ska det tas fram en handlingsplan för hur mål och aktiviteter i cancerplanen ska genomföras i landstinget. Den presenteras vid landstingsstyrelsens sammanträde i oktober.

Struktur för närvårdsarbete ses över

Landstinget ska ta fram ett förslag till ny struktur för närvårdsarbetet för den kommande Region Uppsalas samverkan med kommunerna. Det beslutade landstingsstyrelsen.

Uppdraget ska redovisas efter sommaren.

Avgiftsfri cellprovtagning föreslås

Landstingsstyrelsen föreslår att avgiften för gynekologisk hälsokontroll hos barnmorskemottagningar tas bort från den 1 juli. Ändringen görs för att bidra till att fler kvinnor genomgår kontrollen, som är betydelsefull för att upptäcka cancer tidigt. Uppsala län har vid mätningar haft en lägre täckningsgrad när det gäller kontrollerna än närliggande landsting.

Beslut i frågan kommer att fattas av landstingsfullmäktige.

Medlemskap i nätverket Mötesplats Relation

Landstinget ska teckna ett medlemskap för landstinget i nätverket "Mötesplats Relation". Det beslutade landstingsstyrelsen. Flera av landstingets förvaltningar är redan idag medlemmar. Genom att samordna medlemskapet kan landstinget få mer nytta av medlemskapet till ett lägre pris. I nätverket ingår beslutsfattare inom både näringslivet och offentlig sektor.

Patientsäkerhetsberättelse 2015

Landstingsstyrelsen godkände patientsäkerhetsberättelsen för landstinget för 2015. Patientsäkerhetsberättelsen beskriver hur landstinget bedrivit sitt systematiska patientsäkerhetsarbete. Under året har landstinget bland annat inrättat ett landstingsövergripande patientsäkerhetsteam. Det har också gjorts olika insatser för att minska de vårdrelaterade infektionerna, göra läkemedelsförskrivningen säkrare, förbättra vårdövergångarna och öka tillgängligheten för äldre multisjuka patienter.

Under året har Patientnämnden avslutat 1365 ärenden, vilket är en ökning med 195 ärenden jämfört med 2014. Antalet IVO-anmälningar ökade också, från 105 till 147 och antalet anmälningar till LÖF (Landstingens ömsesidiga försäkringsbolag) ökade från 557 till 628.

Handlingsplan för ökad patientsäkerhet antagen

Landstinget har tagit fram en handlingsplan för att öka patientsäkerheten. Planen gäller 2016-2018 och är vägledande för landstingets verksamheter. Planen tar bland annat upp organisatoriskt ansvar, mål, strategier, metoder och uppföljning av arbetet. Landstingsstyrelsen beslutade att anta handlingsplanen. (M), (C), (KD) och (L) reserverade sig och yrkade på att endast landstingsnivån skulle fastställas.

Fördyring av brandskyddsåtgärder vid Tierps vårdcentral

Landstingsstyrelsen beslutade att skjuta till ytterligare 8,5 miljoner kronor för installation av sprinklers och andra åtgärder som ska förbättra brandsäkerheten vid Tierps vårdcentral. Den totala kostnaden blir därmed 30,5 miljoner kronor.

Fördyringen har orsakats av att det funnits mögel på flera ställen, vilket resulterat i att vissa arbeten har fått göras om. De byggnadstekniska bristerna har också varit mer omfattande än vad man ursprungligen trodde.

Svar på remiss om patientklagomål

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över betänkandet "Fråga patienter, nya perspektiv i klagomål och tillsyn". Utredningen innehåller förslag till förändringar av hanteringen av klagomål mot hälso- och sjukvården. Bland annat föreslås förändringar i ansvarsfördelningen mellan vårdgivare, patientnämnderna och IVO. Landstinget ställer sig bakom flera av utredningens förslag men instämmer inte i ett förslag som handlar om att begränsa IVO:s utredningsskyldighet.

Svar på remiss om stöd och hjälp till vuxna

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över slutbetänkandet "Stöd och hjälp till vuxna vid ställningstaganden till vård, omsorg och forskning". Utredningen föreslår en ny lag som ska stärka ställningen för personer som inte har förmåga att själva ta ställning i frågor som gäller deras hälso- och sjukvård, tandvård och omsorg i olika situationer. Landstinget anser att förslaget är välkommet med tanke på den rättslöshet som råder idag för den här gruppen.

Yttrande över betänkande om högspecialiserad vård

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över betänkandet "Träning ger färdighet, koncentrera vården för patientens bästa". Utredningen innehåller förslag om nivåstrukturering för att utveckla den högspecialiserade vården.

Landstingen och regionerna inom Uppsala Örebro sjukvårdsregion har tagit fram ett gemensamt yttrande, där man i allt väsentligt ställer sig bakom utredarens förslag. Faktorer som kvalitet och vårdens resultat talar starkt för ökad nivåstrukturering och är också helt i linje med patienternas perspektiv. Några områden kan behöva ytterligare överväganden. Det gäller bland annat akutverksamhetens förutsättningar, utbildning, kompetensförsörjning, forskningsuppdrag och den beslutsprocess som föreslås för den högspecialiserade vården. Innan en förändring inleds bör en risk- och konsekvensanalys göras.

Landstingsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom det gemensamma yttrandet.

Granskning av användbarhet hos informationssystem

Landstingets revisorer har granskat användbarheten hos olika applikationer i landstingets informationssystem. Revisorerna lämnar några rekommendationer, bland annat att

Landstingsstyrelsen redogör i sitt svar för vilka åtgärder som planeras. Det handlar bland annat om kravställande på användbarhet, kontinuerliga genomlysningar av landstingets IT-system, en uppdaterad modell för nettokostnadskalkylering och en uppgradering av journalsystemet Cambio Cosmic.

Granskning av närvårdsarbetet

Landstingets revisorer har gjort en granskning av närvårdsarbetet i Uppsala län. Syftet har varit att bedöma hur ansvariga nämnder säkerställer att länets invånare får sitt samlade behov av hälso- och sjukvård och social omsorg genom insatser nära bostaden i så hög grad som möjligt.

Revisorerna bedömer att det saknas tillräckligt konkreta formulerade mål för mätning och bedömning av utvecklingen för närvården. I sitt svar instämmer landstingsstyrelsen i detta, men påtalar också att närvårdsfrågorna är komplexa, vilket försvårar en konkretisering av målen. Närvårdens innehåll ser olika ut i olika delar av länet, beroende på olika kommunala förutsättningar och prioriteringar.

Initiativ till ärende om korrekta upphandlingar

Lena Lundberg och Carl Nettelblad (L) tog initiativ till ett ärende om att säkerställa korrekta upphandlingar. Bakgrunden är medierapportering om tillkomsten av Skandionkliniken, där landstinget sägs ha gett råd som senare har ifrågasatts.

(L) yrkade på att landstingsdirektören ska ges i uppdrag att undersöka om landstinget följt Lagen om offentlig upphandling (LOU) och Konkurrensverkets rekommendationer när man gett råd. Om fel har begåtts vill man att landstingsstyrelsen ska säkerställa att landstingets övriga upphandlingar följer LOU och Konkurrensverkets rekommendationer.

Ärendet kommer att tas upp vid kommande sammanträde.

Kontakt