Uppsnabbat landstingsstyrelsen 6 december 2016

2016-12-06

Landstinget ska förbättra arbete mot hedersrelaterat våld

Landstinget ska förbättra sitt arbete mot hedersrelaterat våld och förtryck. Landstingsstyrelsen beslutade att anta en ny handlingsplan.

Handlingsplanen berör landstingets vårdförvaltningar, som kan komma i kontakt med barn och vuxna som utsatts för hedersrelaterat våld och förtryck. Den innehåller mål för landstingets arbete, aktiviteter och utpekade ansvariga.

Bland annat ska det tas fram riktade utbildningar till olika personalgrupper för att öka kunskapen inom området. Riktlinjer och checklistor ska tas fram som ett stöd för personalen. Det kommer också att utses samordnare för hedersrelaterat våld och förtryck vid varje förvaltning, som kommer att ingå i en landstingsövergripande expertgrupp.

Medicinhistoriskt stipendium 2016

Eva Ahlsten tilldelas 2016 års medicinhistoriska stipendium. Det beslutade landstingsstyrelsen efter förslag från Uppsala medicinhistoriska förening. Prissumman är 20 000 kronor.

Ur motiveringen:

"Eva Ahlsten har först som museiföreståndare och senare museichef för Medicinhistoriska museet i Uppsala gjort en enastående insats för att öka intresset för och sprida kunskapen om medicinens historia. Sedan Eva anställdes vid museet 2004 har hon gått in för sitt arbete med oförtröttlig energi och hängivenhet. Under hennes ledning har antalet besökare ökat för varje år, inte minst genom alla som lockats att komma till de många föreläsningar och andra aktiviteter hon anordnat. Med smittande entusiasm har hon gjort museet till en levande miljö där mångas intresse för medicinhistorien väckts."

Månadsrapport oktober

Landstingets senaste ekonomiprognos pekar mot ett resultat på plus 272 miljoner kronor, vilket är 20 miljoner bättre jämfört med budget. Det framgår av månadsrapporten för oktober.

Enligt rapporten hade landstinget i genomsnitt 8 440 årsarbetare, vilket är en ökning med 29 årsarbetare jämfört med samma period föregående år.

Regionövergripande analys inför framtiden klar

Landstinget har tagit fram en regionövergripande analys för perioden 2018-2020. Analysen, som har gjorts i samarbete med förvaltningarna, kommer att ligga till grund för arbetet med regionplan och budget. I analysen beskrivs förutsättningar för planeringen, till exempel befolknings-, hälso- och resandeutveckling och utvecklingen när det gäller skatteintäkter och olika utgifter. Analysen tar också upp utmaningar, möjligheter och angreppssätt utifrån perspektivet medborgare/kund, ekonomi, produktion, förnyelse och medarbetare.

Landstinget häver anställningsstopp

Landstinget häver det anställningsstopp som tidigare har rått efter ett beslut i landstingsstyrelsen.

Ett generellt anställningsstopp infördes i landstinget i maj 2009 mot bakgrund av den ekonomiska situationen. Stoppet omfattade alla personalkategorier och har inneburit att alla rekryteringar har behövt godkännas av respektive förvaltningschef genom dispenser.

Akademiska sjukhuset tar fram lokalförsörjningsplan

Akademiska sjukhuset ska ta fram en strategisk övergripande lokalförsörjningsplan som beskriver sjukhusets lokalbehov ur ett verksamhetsperspektiv för de kommande 5, 10 och 15 åren. Planen ska vara klar senast i mitten av juni 2017 och kommer därefter att förankras politiskt i regionstyrelsen. Det framgår av information som gavs vid landstingsstyrelsens sammanträde.

Landstingsstyrelsen vill utreda linjetrafik vid Akademiska sjukhuset

Landstingsstyrelsen vill att kollektivtrafiknämnden ska göra en fördjupad utredning av att införa linjelagd kollektivtrafik på Inre Sjukhusvägen inom Akademiska sjukhusets område.

En tidigare utredning visar att det är möjligt att trafikera vägen med kollektivtrafik och därmed öka tillgängligheten. Enligt den utredningen finns inga avgörande tekniska hinder. Nu vill landstingsstyrelsen se en fördjupad utredning, som ska samverka med de satsningar som Uppsala kommun genomför under 2017-2018 i Kunskapsstråket för kollektivtrafik.

Åldersgräns för journalåtkomst sänks

Åldersgränsen för patienter som vill ta del av sina egna journaluppgifter via nätet sänks från 18 år till 16 år. Ändringen införs från år 2020. Ändringen finns med i ett nytt gemensamt nationellt ramverk för invånares åtkomst till journalen, som landstingsstyrelsen beslutade att ställa sig bakom.

Landstingsstyrelsen gav också landstingsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag till fortsatt utveckling av åtkomsten till journalinformation, inklusive psykiatrijournalen.

Apotekstjänster ska upphandlas

En upphandling av apotekstjänster för hälso- och sjukvården i Region Uppsala ska göras. Det beslutade landstingsstyrelsen. Det nuvarande avtalet med Apoteket AB löper ut i januari 2019. Det kommande avtalet är på två år med möjlighet till förlängning.

Val till pensionärsrådet

Landstingsstyrelsen har utsett ordförande, ledamöter och ersättare i pensionärsrådet för 2017-2018. I rådet ingår förtroendevalda och representanter för de större pensionärsorganisationerna. Vivianne Macdisi (S) utsågs till ordförande och Lina Nordquist (L) till vice ordförande.

Kontakt