Uppsnabbat landstingsstyrelsen 8 november 2016

2016-11-08

Landstingsstyrelsen föreslår ändrade patientavgifter

Från den 1 januari 2017 behöver de som är 85 år och äldre inte längre betala någon patientavgift när de besöker öppenvården. Det föreslår landstingsstyrelsen i sitt förslag till tilläggsbudget för 2017.

En annan nyhet är att landstinget föreslås införa en enhetstaxa för besök inom primärvården. Patientavgiften blir 150 kronor, oavsett yrkeskategori. Avgiften gäller även vårdbesök som genomförs digitalt.

En ny patientavgift för ambulanssjukvård föreslås. Det kommer att kosta 150 kronor, oavsett om patienten bedöms och behandlas på plats eller bedöms och transporteras vidare till sjukhus. Vissa undantag kommer att finnas, bland annat för hemtransport och förflyttningar mellan landstingets sjukvårdsinrättningar. Avgiften motiveras av att även ambulanssjukvården är en vårdnivå där patienten bedöms och behandlas och att detta behöver tydliggöras.

Enligt förslaget ska högkostnadsskyddet vara oförändrat. Som patient i Uppsala län betalar man högst 1 100 kronor per år för sjukvård i öppenvården, 1500 kronor för sjukresor och 1 100 kronor för hjälpmedel. Det finns också ett särskilt frikort för den som betalar avgifter inom minst två av områdena sjukvård, sjukresor och hjälpmedel. Gränsen för det samordnade frikortet är 2 600 kronor.

Landstingsstyrelsen ställde sig bakom förslaget till tilläggsbudget.

(V) reserverade sig. Bland annat föreslog de ett tillskott till Akademiska sjukhuset på 100 miljoner kronor, satsningar inom området psykisk ohälsa och en utökad stadszon i kollektivtrafiken som får ett eget, billigare periodkort.

(C) reserverade sig. Bland annat avvisade de förslaget om ändrade patientavgifter och ville att landstingsstyrelsen skulle få i uppdrag att ta fram förslag på uppgifter och resurser som kan omfördelas från sjukhusstyrelsen till vårdstyrelsen i enlighet med tankarna i utredningen Effektiv vård.

(KD) lämnade ett tilläggsyrkande om fler indikatorer som ska följas upp, bland annat om beroendevård, palliativ vård för barn och tillgång till information om kollektivtrafik.

(L) yrkade på en justering av avgiften för ambulanssjukvård så att den inte tas ut om patienten samtidigt betalar för akutbesök samma dag. Detta avslogs

(M) lade flera tilläggsyrkanden, bland annat om att införa bemötandeombud på sjukhusen, inrätta ett diagnostiskt centrum och införa en chattfunktion på landstingets hemsida. Yrkandena avslogs.

Det slutliga beslutet om tilläggsbudget fattas av landstingsfullmäktige den 30 november

Landstinget ser ut att hålla budgeten

Landstingets senaste ekonomiprognos pekar mot ett resultat på plus 252 miljoner kronor, vilket är i enlighet med budget. Det framgår av månadsrapporten för september.

Kostnaderna för inhyrd personal till och med augusti uppgick till 74 miljoner kronor. Årsbudgeten är 46 miljoner kronor. Det är främst läkare inom allmänmedicin och psykiatri samt sjuksköterskor som hyrs in.

Gemensam beställningscentral för sjukresor och färdtjänst utreds

Landstinget fortsätter att utreda möjligheten att samordna sjuk- och färdtjänstresor i en gemensam beställningscentral. Det beslutade landstingsstyrelsen. Utredningen görs i samarbete med länets kommuner och brukarorganisationer. Uppdraget ska återrapporteras i april 2017.

Ledningssystem för arbetsmiljö godkänt

Landstingsstyrelsen godkände ett ledningssystem för arbetsmiljö. Landstingsstyrelsen gav också landstingsdirektören i uppdrag att löpande uppdatera arbetsmiljöledningssystemet. Landstingsstyrelsens ordförande fick i uppdrag att fördela ansvaret för arbetsmiljöuppgifter till landstingsdirektören. Landstingsstyrelsen har ansvaret för att verksamheten inom styrelsens verksamhetsområde bedrivs i enlighet med arbetsmiljölagen och föreskrifterna för arbetsmiljön.

(V) yrkade på att personalutskottet ska få i uppdrag att ta fram ett förslag till reviderad arbetsmiljöpolicy. Detta avslogs.

Pensionsriktlinjer för Region Uppsala uppdaterade

Landstingsstyrelsen antog en revidering av landstingets pensionsriktlinjer. Bland annat görs redaktionella justeringar med anledning av den kommande regionbildningen.

Stadsbussdepå föreslås i Fyrislund

Landstingsstyrelsen föreslår att projektet att bygga en stadsbussdepå i Fyrislund ska gå vidare till genomförandefas. Kostnaden beräknas till 850 miljoner kronor och depån beräknas vara färdig 2019-2020.

Beslutet om genomförande fattas av landstingsfullmäktige.

Landstinget ansöker om rikssjukvård för viss barn- och ungdomskirurgi

Landstinget ska ansöka hos Socialstyrelsen om att få bedriva rikssjukvård inom viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Det beslutade landstingsstyrelsen. Tillståndsperioden gäller 2018-2022 och omfattar områdena kirurgi vid medfött diafragmabråck, kirurgi vid medfödda missbildningar av matstrupen och viss kirurgi vid anorektala och urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom.

Kostnadsfria preventivmedel gav inte ökad förskrivning

Det har inte skett några större förändringar i förskrivningen av preventivmedel till unga kvinnor sedan egenavgiften togs bort i början av 2016. Det framgår av en redogörelse till landstingsstyrelsen. Landstingets kostnader för subventionen har ökat något, från 1 903 000 kronor 2015 till 2 240 000 kronor 2016.

Svar på remiss om privata sjukvårdsförsäkringar

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över en departementsskrivelse om privata sjukförsäkringar inom offentligt finansierad hälso- och sjukvård.

Utredningen föreslår bland annat att hälso- och sjukvårdslagen förtydligas om att människovärdes-, behovs- och solidaritetsprinciperna inte får åsidosättas när offentligt finansierad hälso- och sjukvårdsverksamhet utför hälso- och sjukvård inom ramen för en privat sjukförsäkring. Landstinget instämmer i utredningens förslag.

(M), (C), (L) och (KD) reserverade sig och ville ha en annan skrivning som är mer positiv till att till upphandlande verksamheter kan ta emot både patienter från offentligt finansierad hälso- och sjukvård och vård som finansieras med privat sjukförsäkring.

Svar på remiss om driftsformer för universitetssjukhus

Landstinget har yttrat sig till Socialdepartementet över promemorian Driftsformer vid universitetssjukhus. Promemorian föreslår bland annat att landstingen inte för överlämna uppgiften att bedriva hälso- och sjukvård vid ett universitetssjukhus eller vid en hälso- och sjukvårdsenhet som vid något tillfälle efter den 1 juli 2007 organisatoriskt har tillhört ett universitetssjukhus. Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 juli 2017.

Landstinget i Uppsala län har inga invändningar mot utredningens förslag.

(M), (C), (L) och (KD) reserverade sig och ville ha en annan skrivning, där man avvisar förslaget.

Kontakt