Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 10 februari 2016

2016-02-10

Akademiska sjukhusets budget fastställd

Sjukhusstyrelsen fastställde Akademiska sjukhusets ekonomiska budget och produktionsbudget för 2016. Resultatmålet fastställdes till minus 100 miljoner kronor. Under 2016 ska sjukhuset vidta åtgärder så att ekonomin är i balans 2017.

Sjukvårdsstyrelsen fastställde också sjukhusstyrelsens totala ekonomiska budget för 2016, med ett budgeterat resultat på minus 100 miljoner kronor, som hänger ihop med det budgeterade minusresultatet för Akademiska sjukhuset.

(V) yrkade på att sjukhusdirektören skulle få i uppdrag att återkomma med en redovisning av vilken produktion som krävs för att uppfylla vårdgarantin. Detta avslogs.

Sjukhusens styrkort fastställda

Sjukhusstyrelsen fastställde styrkort för 2016 för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Styrkorten innehåller mål, framgångsfaktorer och aktiviteter inom perspektiven medborgare och kund, ekonomi, produktion, förnyelse och medarbetare.

Regelbok för vårdval gynekologi reviderad

En uppdatering har gjorts av regelboken för vårdval för gynekologi i Öppenvård. Ändringarna gäller främst avsnitten om kvalitet och patientsäkerhet, hälso- och sjukvård samt tandvård för asylsökande, medicinsk service, lokaler och utrustning samt katastrofsituationer.

Sjukhusstyrelsen fastställde revideringarna. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2016.

(V) yrkade på att landstingsdirektören skulle uppdras att ta fram ett underlag för avveckling av vårdval gynekologi. Detta avslogs.

Plan för specialiserad rehabilitering

Akademiska sjukhuset informerade sjukhusstyrelsen om arbetet med att ta fram en plan för specialiserad rehabilitering på Akademiska sjukhuset. Sjukhusets utgångspunkter är att det ska skapas ett samlat rehabiliteringscentrum på sjukhuset. I nuläget inkluderas inte geriatrisk rehabilitering, psykiatrisk rehabilitering eller cancerrehabilitering i rehabiliteringscentrum.

En definitiv plan ska presenteras för sjukhusstyrelsen senast i juni 2016.

Kontakt