Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 15 juni 2016

2016-06-15

Akademiska får nytt rehabiliteringscentrum

Ett rehabiliteringscentrum ska inrättas vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Rehabiliteringscentret kommer att byggas upp under flera år, där det första steget är att samla forskning, utveckling och utbildning för smärtcentrum, rehabiliteringsmedicin och paramedicin. Forskningen stärks också, med en professur inom rehabiliteringsmedicin. Detta kommer att ske under det närmsta året.

Nästa steg innebär att rehabiliteringsresurserna samlas fysiskt. Det ska också skapas team som består av flera kompetenser, och som kan delta i rehabiliteringen av patienter som vårdas runt om på sjukhuset för komplicerade skador eller sjukdomar. Det kan också bli aktuellt att inrätta ett mobilt team, som kan ge stöd utan för sjukhuset. Enligt planen ska detta ske under 2017.

Sjukhusstyrelsen gav också sjukhusdirektören i uppdrag att säkra tillgången till varmvattenbassäng för rehabiliterande insatser för Akademiska sjukhusets patienter med fastställt medicinskt behov.

I förslaget till budget för 2017 har 15 miljoner kronor avsatts för att stärka rehabiliteringen i dess helhet, inklusive det kommande rehabiliteringscentret vid Akademiska.

Fortsatt hög tillgänglighet vid Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping fortsätter att ha en hög tillgänglighet till besök och operation. Det framgår av sjukhusstyrelsens rapport för maj.

98 procent av patienterna vid Lasarettet i Enköping fick besökstid inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin och 100 procent fick behandling. Vid Akademiska sjukhuset har antalet behandlade patienter ökat med tre procent jämfört med föregående år. Trots detta har man problem med tillgängligheten. 68 procent av patienterna fick besökstid inom 90 dagar och 77 procent behandling.

Kompetensförsörjningsläget är ansträngt på båda sjukhusen och det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Det gör också att kostnaden för inhyrd personal är högre än vad som budgeterats.

Det prognostiserade resultatet för Akademiska sjukhuset är minus 100 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget och prognosen för Lasarettet i Enköping ligger på minus 6 miljoner kronor. Underskottet i Enköping hänger samman med att arbetet med att förändra den specialiserade hemsjukvården har senarelagts.

Svar på initiativ om verksamhetsanpassade lokaler

Lina Nordquist (L) och Janine Bichara (L) väckte en fråga om verksamhetsanpassade lokaler, där de yrkade på att sjukhusstyrelsen ska begära redogörelser för lokalförsörjningsbehov med verksamhetsperspektiv från Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Redogörelserna skulle användas som underlag för landstingets strategiska planering.

Sjukhusstyrelsen besvarade ärendet genom att hänvisa till landstingets fastighetsinvesteringsprocess, där förvaltningarna varje år tar fram behoven och presenterar för ansvarig styrelse. Detta förs sedan vidare till andra berörda styrelser, nämnder och landstingsfullmäktige. Lokalförsörjningsfrågorna kommer att tas upp vid sjukhusstyrelsens möte i oktober.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping ska inkomma med en sammanställning över de lokalbehov som sjukhusen eventuellt åtgärder eller behöver åtgärda redan under hösten 2016 och tidig vår 2017. Detta avslogs med hänvisning till att det redan fanns i planeringen.

Handlingsplan för gynekologisk hälsokontroll verkställs

Sjukhusstyrelsen beslutade att den handlingsplan för förbättring av vårdkedjan för gynekologisk hälsokontroll som produktionsstyrelsen fattade beslut om 2015 ska verkställas. Under hösten ska sjukhusdirektören lämna en lägesrapport.

(L), (M), (C) och (KD) yrkade på att handlingsplanen kontinuerligt ska uppdateras för att följa nationella riktlinjer. Yrkandet avslogs med motiveringen att det redan ingår i uppdraget.

Kontakt