Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 18 januari 2016

2016-01-18

Uppdrag för Akademiska och Lasarettet i Enköping klara

Sjukhusstyrelsen har fastställt verksamhetsuppdragen för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping för 2016-2018.

Vid årsskiftet ändrades landstingets politiska organisation och det är första gången den nya sjukhusstyrelsen fattar beslut om sjukhusens uppdrag. Tidigare har det funnits vårdöverenskommelser, men dessa har endast omfattat en del av sjukhusens verksamhet. I de nya uppdragen ingår nu även forskning, utveckling, utbildning, kompetensförsörjning och intäkter från riks- och regionvård.

Akademiska sjukhuset föreslås göra underskott

Sjukhusstyrelsen ställde sig bakom ett förslag till budget för Akademiska sjukhuset, där Akademiska sjukhuset medges att gå med 100 miljoner kronor i underskott under 2016. Akademiska sjukhuset ska vidta åtgärder så att man når en ekonomi i balans 2017.

Landstingsstyrelsen ska nu ta ställning till sjukhusstyrelsens förslag att Akademiska sjukhuset ska få gå med 100 miljoner kronor i underskott. Det slutgiltiga beslutet fattas av landstingsfullmäktige i februari.

(V) yrkade på att budgeten ska kompletteras med konsekvensbeskrivning och produktionsbudget kopplat till vårdbehov och vårdköer. De förordade också att sjukhusstyrelsen ska beviljas ett tillskott på 100 miljoner kronor i stället för att medges ett underskott. Yrkandena avslogs.

Budget för Lasarettet i Enköping fastställd

Lasarettet i Enköping har som mål att göra nollresultat under 2016. Det framgår av lasarettets budget.

Lasarettet räknar med en produktionsökning på 2,4 procent. Budgeten för Lasarettet i Enköping fastställdes av sjukhusstyrelsen.

Kontakt