Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 22 mars 2016

2016-03-22

Fortsatt låg tillgänglighet vid sjukhusen

Tillgängligheten inom den specialiserade vården var fortsatt låg under januari och februari. Det framgår av Akademiska sjukhusets och Lasarettet i Enköpings månadsrapporter.

Vid Akademiska sjukhuset fick 66 procent av patienterna tid för ett första läkarbesök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin och 76 procent fick tid för behandling. Detta är en försämring jämfört med föregående månad. Vid Lasarettet i Enköping var läget bättre. Där fick 91 procent besökstid inom 90 dagar och 95 procent behandling.

För att öka tillgängligheten behöver sjukhusen göra riktade insatser. Operationssamarbetet mellan Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping lyfts i rapporten fram som avgörande för att kunna minska väntetiderna. Man behöver också minska antalet patienter som, i väntan på att kommunen ska ta över vårdansvaret, ligger kvar på sjukhuset sedan de färdigbehandlats.

Jämfört med samma period förra året har sjukhusen fler årsarbetare. Trots detta är kompetensförsörjningsläget ansträngt och det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Det gör också att kostnaden för inhyrd personal är högre än vad som budgeterats.

Det prognostiserade resultatet för Akademiska sjukhuset är minus 100 miljoner kronor och prognosen för Lasarettet i Enköping är ett nollresultat, vilket är i enlighet med budget.

Årsredovisningar godkända

Sjukhusstyrelsen godkände årsredovisningarna för Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping. Akademiska sjukhuset gjorde ett underskott på minus 233 miljoner kronor under 2015, vilket bland annat berodde på lägre riks- och regionintäkter än budgeterat och ökade kostnader för medicinskt material. Lasarettet i Enköping gjorde ett plus på 2 miljoner kronor, vilket främst beror på ökade röntgenintäkter.

Läkemedelsanvändning hos äldre granskad

Landstingets revisorer har följt upp en tidigare granskning av läkemedelsanvändningen hos gruppen 80 år och äldre. Uppföljningen visar att landstinget har vidtagit åtgärder enligt de rekommendationer som lämnades 2011 och att arbetet idag i huvudsak sker på ett systematiskt och ändamålsenligt sätt. Det finns fortfarande förbättringsområden när det gäller läkemedelsgenomgångar, läkemedelsberättelser och kommunikationen mellan primärvården och kommunerna. Landstinget beskriver i sitt svar hur man arbetar med frågan.

Kontakt