Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 25 oktober 2016

2016-10-25

Landstinget inför krav på kollektivavtalsliknande villkor för privata vårdgivare

­Landstinget ska införa ett krav på att privata vårdgivare som har vårdvalsavtal med landstinget har kollektivavtalsliknande villkor för sina anställda. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Ändringen görs genom att en ny skrivning förs in i landstingets förfrågningsunderlag för vårdval inom olika områden. Förfrågningsunderlagen innehåller villkor som alla vårdgivare som har vårdvalsavtal med landstinget måste uppfylla.

Enligt det nya kravet ska vårdgivarens personal som utför tjänsterna erbjudas kollektivavtalsliknande villkor när det gäller till exempel lön, tjänstepension och arbetsskadeförsäkring.

Sjukhusstyrelsen fastställde revideringar i förfrågningsunderlagen för höft- och knäprotesoperationer, ögonbottenfotografering vid diabetes mellitus, specialiserad öron-näs och halssjukvård i öppenvård och  ataraktoperationer i öppenvård.

De nya reglerna börjar gälla den 1 januari 2017.

(V) lämnade ett yrkande om att ge hälso- och sjukvårdsdirektören i uppdrag att återkomma med förslag på avveckling av vårdvalen inom specialistsjukvård. Detta avslogs.

Månadsrapport september

Tillgängligheten vid sjukhusen har försämrats, både när det gäller nybesök och operation. Det framgår av sjukhusstyrelsens månadsrapport för september.

82 procent av patienterna vid Lasarettet i Enköping fick besökstid inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin och 94 procent fick behandling. Vid Akademiska sjukhuset fick 56 procent besökstid inom 90 dagar och 63 procent behandling. Fler patienter har fått behandling, både jämfört med samma period föregående år och jämfört med budget.

Sjukhusstyrelsens totala verksamhet har efter september en årsprognos på minus 95 miljoner kronor, vilket är fem miljoner bättre än budget.

Svar på initiativ om redovisning av överbeläggningar

Stefan Olsson (M) lade ett initiativ, där han yrkade på att sjukhusdirektören ska få i uppdrag att redovisa en rad uppgifter, bland annat överbeläggningar. Sjukhusstyrelsen beslutade att beakta det i kommande utveckling av månadsrapporterna.

(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på att initiativet skulle bifallas.

It-bilaga fastställd

Sjukhusstyrelsen fastställde en gemensam it-bilaga för sjukhusstyrelsens regelböcker 2017. It-bilagan beskriver landstingets it-struktur och vilka it-system som ska användas.

(M), (L), (C) och (KD) yrkade på ett tillägg att landstinget ska göra en översyn av möjligheten att revidera bilagan. Översynen ska fokusera på möjligheterna till kompatibilitet och funktionalitet. Yrkandet avslogs.

Vårdval gynekologi utvärderat

Tillgängligheten till gynekologi har ökat och köerna till landstingets mottagningar har minskat sedan vårdvalet för gynekologi i öppenvård infördes 2013. Det framgår av en utvärdering som presenterades för landstingsstyrelsen. Av utvärderingen framgår också att kostnaderna har stigit. Utvärderaren rekommenderar att landstinget ser över ersättningssystemet och förstärker uppföljningen inom området.

Kontakt