Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 26 april 2016

2016-04-26

Förbättrad tillgänglighet vid Lasarettet i Enköping

Lasarettet i Enköping har kraftigt förbättrat sin tillgänglighet. Det framgår av månadsrapporten för mars. 96 procent av patienterna fick besökstid inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin och 99 procent fick behandling. Vid Akademiska sjukhuset var väntetiderna längre. Där fick 67 procent besökstid inom 90 dagar och 74 procent behandling, vilket är i nivå med föregående månad.

Jämfört med samma period förra året har sjukhusen sammantaget färre årsarbetare. Kompetensförsörjningsläget är ansträngt på båda sjukhusen och det råder brist på specialistutbildade sjuksköterskor och läkare. Det gör också att kostnaden för inhyrd personal är högre än vad som budgeterats.

Det prognostiserade resultatet för Akademiska sjukhuset är minus 100 miljoner kronor, vilket är i nivå med budget,och prognosen för Lasarettet i Enköping är nu minus 6 miljoner kronor. Underskottet i Enköping hänger samman med att arbetet med att förändra den specialiserade hemsjukvården har senarelagts.

Akutmottagningsverksamheten vid Akademiska ses över

En översyn ska göras av den somatiska akutmottagningsverksamheten vid Akademiska sjukhuset. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Bakgrunden är att hälso- och sjukvårdsstyrelsen tidigare beslutat att utreda förutsättningarna för att skapa ett sammanhållet akutcentrum vid Akademiska sjukhuset. Utredningen visade att det i det korta tidsperspektivet inte gick att anpassa näraliggande lokaler och ansåg att det behövs en långsiktig planering av utvecklingen fram till 2020.

Sjukhusstyrelsen gav sjukhusdirektören i uppdrag att se över akutmottagningsverksamheten vid Akademiska sjukhuset. Översynen ska belysa frågor om lokaler, organisering och samverkan med till exempel primärvården till 2020. Målet är att akutmottagningsverksamheten ska organiseras så den möter befolkningens behov och att sjukvården bedrivs effektivt. Akutmottagningsverksamheten i Enköping och Norduppland ingår inte i översynen.

Beslut om upphandling av utrustning

Sjukhusstyrelsen beslutade att initiera en upphandling av utrustning till verksamheterna som i framtiden ska bedrivas i ingång 70, 85 och 100 vid Akademiska sjukhuset. Beslutet gäller upphandlingar som överskrider 10 miljoner, sammanlagt utrustning för 374 miljoner kronor. Finansieringen föreslås inarbetas i budgeten för 2018.

Ögonmottagning öppnar på nytt i Tierp

En ögonmottagning ska åter öppnas vid Tierps vårdcentrum. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Mottagningen ska enligt planen vara bemannad ungefär en vecka per månad under 10 månader per år. Enligt beslutet ska verksamheten kunna starta senast i september 2016.

Regelbok för vårdval ögonvård reviderad

Ändringar har gjorts i regelboken för vårdval för ögonspecialister i öppenvård. Ändringarna förtydligar krav och uppdrag inom ersättningsavsnittet. Sjukhusstyrelsen fastställde revideringarna. De nya reglerna gäller från den 1 maj 2016.

Tillgång till medicinsk fotvård utreds

Lina Nordquist och Janine Bichara (L) tog upp ett ärende i sjukhusstyrelsen som handlade om tillgången till medicinsk fotvård. De menade att patienter som har medicinskt behov av fotvård kan behandlas olika beroende på diagnos, där vissa grupper med till exempel missbildningar och psoriasis verkar stå utan möjlighet till fotvård. De yrkade därför på att tillgången till medicinsk fotvård ska säkerställas för patienter som behöver detta, oavsett grunddiagnos.

Sjukhusstyrelsen beslutade att förslaget ska utredas i samband med arbetet med verksamhetsuppdragen 2017-2019.

Beslut om målrelaterad ersättning

Sjukhusstyrelsen beslutade att betala ut knappt 1,2 miljoner kronor i målrelaterad ersättning till Närpsykiatri i HÄTÖ AB. Vårdgivaren hade uppnått samtliga uppsatta mål.

När det gäller området mammografi har målen inte uppfyllts fullt ut. Unilabs AB, som ansvarade för verksamheten från januari till april, får 0 kronor av totalt avsatta 176 000 kronor eftersom mål om täckningsgrad, patientnöjdhet och öppethållande inte har uppfyllts.

Curato Röntgen AB, som driver verksamheten sedan den 1 maj 2015, uppfyllde två av de uppsatta målen och fick cirka 94 000 kronor av totalt avsatta 368 500 kr.

Sjukhusstyrelsen beslutade också att Akademiska sjukhuset ska betala tillbaka 8,2 miljoner kronor och Akademiska sjukhuset drygt 1 miljon kronor i målrelaterad ersättning för mål som inte har uppnåtts.

Vårdval inom öron-, näs- och halssjukvård avslutas

Vårdvalet inom specialiserad öron-, näs- och halssjukvård i öppenvård avslutas från den 1 maj 2016. Det beslutade sjukhusstyrelsen.

Sedan vårdvalet startade 2014 har inga vårdgivare ansökt om att bedriva verksamhet i Uppsala. De två vårdgivare som ansökt och godkänts inom vårdvalet finns i Enköping och Västerås, där mottagningen i Västerås huvudsakligen hanterar patienter utanför Uppsala län. Samtidigt har antalet privata öron-, näs- och halsläkare med landstingsavtal minskat, vilket har bidragit till att köerna hos Akademiska sjukhuset har ökat.

Sjukhusstyrelsens bedömning är att tillgången till specialiserad ÖHN-sjukvård i öppenvård bättre kan säkerställas genom att avsluta vårdvalet. Det gör det möjligt att överlåta befintliga öron-, näs- och halsetableringar enligt lagen om läkarvårdsersättning, vilket inte kan göras så länge vårdvalet finns.

Akademiska sjukhuset får en höjd ersättning för ett utökat uppdrag inom specialiserad öron-, näs- och halssjukvård. För 2016 handlar det om 1,7 miljoner kronor och från 2017-2019 2,5 miljoner kronor per år.

(L), (M), (C) och (KD) reserverade sig. De yrkade på att vårdvalet inte ska avslutas och att sjukhusstyrelsen ska se över villkoren för vårdval i syfte att förbättra förutsättningarna.

Kontakt