Uppsnabbat sjukhusstyrelsen 27 september 2016

2016-09-27

Sjukhusens tillgänglighet i augusti

Tillgängligheten till specialiserad vård försämrades i augusti. Det framgår av en rapport till sjukhusstyrelsen. Under augusti fick 56 procent av patienterna vid Akademiska sjukhuset besök inom de 90 dagar som anges i vårdgarantin och 60 procent fick operation eller behandling. Vid Lasarettet i Enköping fick 81 procent besök inom 90 dagar och 90 procent fick operation eller behandling. En förklaring till försämringen är de neddragningar som görs i verksamheten under semesterperioden, då de högst medicinskt prioriterade tas om hand först, både till nybesök och operation. Resultatet kan också vara påverkat av datorproblem i augusti.

Ökade personalkostnader vid sjukhusen

Personalkostnaden för sjukhusen har ökat under perioden januari till augusti jämfört med budget. Det framgår av delårsrapporten som behandlades vid sjukhusstyrelsens sammanträde.

Akademiska sjukhuset rapporterar att den totala personalkostnaden ligger 35 miljoner kronor över budget, bland annat beroende på att alla besparingar inte fått genomslag enligt plan och på sjuksköterskevakanser som ökar behovet av inhyrd personal.

Vid Lasarettet i Enköping ligger personalkostnaden 12 miljoner kronor över budget. Där har problem med bemanningen lett till ökade kostnader för inhyrd personal.

Landstingets totala kostnad för inhyrd personal var 66 miljoner kronor till och med augusti.

Hela budgeten för personalkostnader ligger på 4,9 miljarder kronor för Akademiska sjukhuset och 360 miljoner kronor för Lasarettet i Enköping.

Patienters väntan ska redovisas

Så snart det är tekniskt möjligt kommer sjukhusstyrelsen att kunna få redovisningar av patienters väntan på återbesök och behandling.

Det blev svaret på ett initiativ som väckts av Lena Nordquist (L), Stefan Olsson (M), Sara Sjödal (C) och Helena Busch Christensen (KD).

Det pågår ett arbete inom landstinget med att utveckla uppföljningen av väntetider i vården när det gäller besök, återbesök och behandling. Arbetet beräknas vara slutfört sista november 2016.

Rapport om landstingets patientsäkerhetsarbete

Andelen vårdrelaterade infektioner minskade kraftigt i den mätning som gjordes våren 2016. Resultatet var 9,7 procent, en förbättring med 19,8 procent jämfört med 2015 års mätning. Det framgick av en rapport till sjukhusstyrelsen om landstingets patientsäkerhetsarbete.

Resultatet vid vårens mätning av följsamhet till basala hygienrutiner och klädregler var 95,8 procent när det gäller korrekt klädsel. Det är en minskning jämfört med 2015, då resultatet var 97 procent. Andelen korrekta hygienrutiner var 81,8 procent vilket också är en minskning jämfört med förra året, då resultatet var 84 procent.

Trycksårsmätningen visade att förekomsten av trycksår var 14,8 procent, en ökning jämfört med 2015 då förekomsten var 13,2 procent. Genomsnittet i riket var 13,4 procent.

Ett annat nyckeltal som följs upp är andelen oplanerade återinläggningar inom 30 dagar. Under januari till maj 2016 var andelen 13,2 procent, en ökning jämfört med 2015 då resultatet var 10,5 procent.

Kontakt