Uppsnabbat vårdstyrelsen 1 september 2016

2016-09-01

Månadsrapporter för juli

Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering bedömer att de kommer att klara sina ekonomiska mål och prognosen är därför oförändrad jämfört med budget. Det framgår av månadsrapporterna för juli, som presenterades för vårdstyrelsen.

Tillgängligheten till primärvård har förbättrats. Det är dock fortsatt stora variationer mellan olika vårdcentraler. Inom den offentliga primärvården fick 90 procent läkarbesök inom en vecka och 93 procent fick telefonkontakt samma dag. För de privata vårdcentralerna var motsvarande siffror 92 respektive 93 procent.

Revidering av regelbok för influensavaccinationer

Vårdstyrelsen har beslutat om ändringar i regelboken för vårdval influensa- och pneumokockvaccination till vissa riskgrupper. Den nya regelboken gäller från den 1 december 2016.

Rehabiliteringskoordinatorer införs successivt med början på vårdcentraler

Vårdstyrelsen beslutade 25 maj att successivt införa rehabiliteringskoordinatorer med början på vårdcentraler. Arbetet har påbörjats. En av beslutssatserna i ärendet upphävs eftersom dessa medel inte ska hanteras av vårdstyrelsen utan inom ramen för landstingsstyrelsens budget.

Sammanträdestider för vårdstyrelsen 2017

Vårdstyrelsen beslutade om sammanträdestider 2017. Vårdstyrelsen sammanträder följande dagar: 6 februari, 27 februari, 30 mars, 9 maj, 15 juni, 5 september, 5 oktober, 9 november, 18 december.

Redovisning av arbete för ökad tillgänglighet

Vårdstyrelsen hade begärt in rapporter om insatser för att förbättra tillgängligheten från både offentliga och privata vårdgivare. De rapporter som hittills kommit in redovisades vid sammanträdet.

Av rapporterna framgår bland annat att Primärvården arbetar intensivt för att klara kompetensförsörjningen. Även Folktandvården arbetar med rekrytering och har också arbetat med att bygga ut den mobila tandvården. Hälsa och habilitering rapporterar generellt god tillgänglighet inom sina verksamheter. Av 22 privata vårdgivare har hälften kommit in med rapporter. Av dessa framgår att förbättringsarbetet framför allt inriktas mot bemanning och arbetssätt.

Kontakt