Uppsnabbat vårdstyrelsen 13 juni 2016

2016-06-13

Månadsrapporter för maj

Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering bedömer att de kommer att klara sina ekonomiska mål och prognosen är därför oförändrad jämfört med budget. Det framgår av månadsrapporterna för maj, som presenterades för vårdstyrelsen.

Folktandvården har ökat sin produktion, vilket har gjort att kötiderna har kortats. Primärvården har fortsatt problem med bemanningen, vilket påverkar tillgängligheten negativt.

Styrningen av primärvården granskad

Landstingets revisorer har granskat styrningen av primärvården under förra året. Granskningen visar att vårdvalet har utformats på ett sådant sätt att det finns förutsättningar för konkurrensneutralitet. Revisorerna lämnar också några rekommendationer, bland annat om att se över den interna styrningen av primärvården. Vårdstyrelsen kommer att lägga utredningsuppdrag som handlar om dessa frågor.

Fördjupad uppföljning fysioterapi

Landstinget har gjort en fördjupad uppföljning av fysioterapeuter som är verksamma vid vårdcentraler. Granskningen visar att den medicinska kvaliteten överlag är god. Det finns ingen indikation på att det skulle förekomma patientsäkerhetsrisker. Fakturering och dokumentation är också i god ordning. Det skilde inte mellan privata och offentliga verksamheter.

Fokusområden folkhälsomedel 2016 och 2017

Vårdstyrelsen har beslutat om fokusområden för landstingets folkhälsomedel under 2016 och 2017. Fokusområdena är psykisk hälsa med tonvikt på barn och unga, fysisk aktivitet samt stöd genom hälso- och sjukvården till hälsosamma levnadsvanor. Aktiviteter som syftar till ökad jämlikhet i hälsa ska prioriteras.

Ersättningar för psykolog och kurator i primärvården höjs

Förfrågningsunderlaget/regelboken som styr området vårdval vårdcentral ändras. Det beslutade vårdstyrelsen.

Ändringarna innebär bland annat att besöksersättningarna för psykolog och kurator höjs från den 1 oktober 2016. Syftet är att stärka omhändertagandet av psykisk ohälsa i primärvården.

Det har också gjorts andra revideringar som börjar gälla den 1 januari 2017.

(V) yrkade på en annan uppräkning av ersättningen. Detta avslogs. (L) yrkade på att extra ersättning för besök med tolk ska kvarstå. Detta avslogs. (L) yrkade på att vårdcentraler utanför Uppsala tätort ska kunna tillåtas ha lunchstängt och under två veckor per år hänvisa till annan avtalad vårdgivare. Detta avslogs. (M), (KD), (C) och (L) yrkade på att primärvården även i fortsättningen ska kunna remittera till vårdval psykoterapi. Detta avslogs. (M), (KD), (C) och (L) yrkade på att den målrelaterade ersättningen ska uppgå till fem procent. Detta avslogs. (M), (KD), (C) och (L) yrkade på att resurserna för behandling av psykisk ohälsa ska komma vårdcentralerna till del i form av höjd kapiteringsersättning. Detta avslogs. (M), (KD), (C) och (L) yrkade på att videobesök under en försöksperiod ska kunna få samma ersättning som ett fysiskt besök. Detta avslogs. (V) yrkade på att hälso- och sjukvårdsdirektören ska återkomma med en redovisning av olika alternativ för extra besöksersättning för kurator och psykolog. Detta avslogs.

Revidering av regelbok för barnmorskemottagning

Vårdstyrelsen har beslutat om ändringar i regelboken för vårdval barnmorskemottagning. Ändringarna gäller bland annat ersättningen. Den nya regelboken gäller från den 1 januari 2017.

(V) yrkade på en annan uppräkning av ersättningen. Detta avslogs. (L) yrkade på att extra ersättning för besök med tolk ska kvarstå. Detta avslogs.

Ändrade villkor för vårdval psykoterapi

Förfrågningsunderlaget/regelboken som styr området vårdval privat psykoterapi ändras från den 1 januari 2017. Det beslutade vårdstyrelsen.

Förändringen av vårdvalet innebär att den privata psykoterapin hanteras som en del av specialistpsykiatrin. Psykoterapi ska erbjudas i de fall där det finns en stark evidens för behandlingen, i enlighet med Socialstyrelsens nationella riktlinjer.

Hanteringen av remisser ändras också. I fortsättningen kommer alla remisser till privat psykoterapi att gå via specialistpsykiatrins bedömningsteam.

(M), (KD), (C) och (L) reserverade sig och yrkade på att primärvården även i fortsättningen ska kunna remittera till vårdval privat psykoterapi.

Kontakt