Uppsnabbat vårdstyrelsen 20 april 2016

2016-04-20

Mottagning för unga män permanentas

Mottagningen för unga män, som på försök har drivits vid Flogsta vårdcentral sedan 2014, ska permanentas. Det beslutade vårdstyrelsen.

Mansmottagningen vänder sig till män i åldrarna 20-29 år och har hela Uppsala län som upptagningsområde. Under 2015 hade mottagningen 571 besök, vilket överträffade den ursprungliga målsättningen om 450 besök per år.

Av den utvärdering som gjorts framgår att patienterna har upplevt att vården på mottagningen har varit tillgänglig med ett gott bemötande och att omhändertagandet har varit effektivt.

Vårdstyrelsen vill att landstinget ska fortsätta att driva verksamheten, både av medicinska och av psykosociala skäl.

Landstinget ger extra stöd till Röda korset

Svenska Röda korsets behandlingscenter i Uppsala får extra medel för att kunna behandla fler krigs- och tortyrskadade flyktingar. Det beslutade vårdstyrelsen.

Landstinget har sedan tidigare en överenskommelse om ett idéburet partnerskap med Svenska Röda korsets behandlingscenter i Uppsala. Behandlingscentret får cirka 800 000 kronor per år för sitt arbete med att hjälpa flyktingar som lider av posttraumatiskt stressyndrom eller annan svår psykisk påverkan.

Efter ett initiativ från (L) har landstinget sett över möjligheterna att ge ytterligare finansiering, mot bakgrund av det ökade antalet asylsökande.

Vårdstyrelsen ser en risk för att långa handläggningstider kan leda till ökad psykisk ohälsa, särskilt i gruppen ensamkommande flyktingbarn. Därför vill man särskilt att arbetet för denna grupp ska förstärkas, så att även yngre barn kan tas emot.

Röda korsets behandlingscenter får en tillfällig förstärkning under 2016 med 800 000 kronor, vilket alltså innebär att det nuvarande stödet fördubblas.

Kultur ska främja hälsan hos asylsökande

Landstinget ska erbjuda asylsökande kulturupplevelser som ett sätt att främja hälsan.

Vårdstyrelsen har satt av 740 000 kronor till ett projekt, där asylsökande vid boenden i länet kostnadsfritt ska kunna ta del av bland annat musik, konst och film.

Beslutet motiveras av att asylsökande som väntar på utredning riskerar att hamna i passivisering och en känsla av utanförskap, som kan påverka hälsan negativt. Genom att erbjuda en möjlighet att ta del av det lokala och regionala kulturlivet vill man motverka detta.

Målgruppen för kulturaktiviteterna är asylsökande vid fyra boenden i Uppsala län. De kommer under hösten att erbjudas att följa med på elva kulturaktiviteter, utan kostnad. Aktiviteterna genomförs i grupper om tio personer. Det kan till exempel handla om konsert- och museibesök, filmvisning och träffar där man kan prova på slöjdhantverk.

Utöver de planerade aktiviteterna kommer landstinget också att inrätta ett riktat bidrag till kultursatsningar för asylsökande. Bidraget ska göra det möjligt för kulturaktörer, fria kulturskapare och föreningslivet att göra kulturinsatser på plats eller i närheten av asylboenden.

(KD), (M), (C) och (L) reserverade sig och yrkade på att ärendet skulle återremitteras för att ta reda på vilka behov som finns inom förvaltningarnas verksamhetsområden och utifrån det ta ställning till var pengarna behövs och gör mest nytta.

Asylsökande barn ska kunna söka privat tandvård

Asylsökande barn ska i fortsättningen även kunna få tandvård hos privata tandläkare. Det beslutade vårdstyrelsen.

Asylsökande barn har rätt till fullständig tandvård på samma sätt som barn som är födda i Sverige, men har tidigare bara kunnat gå till Folktandvården. Nu ändras reglerna så att även privattandläkare kan behandla asylsökande barn under 18 år. Syftet med ändringen är att öka tillgängligheten och underlätta för gruppen asylsökande barn.

De nya reglerna innebär att privattandläkare, som så önskar, har möjlighet att behandla asylsökande barn under 18 år. Det är dock inte obligatoriskt, och det går därför i nuläget inte att säga hur många privattandläkare som kommer att finnas att tillgå.

De nya reglerna börjar gälla den 1 maj 2016.

Åtgärder för förbättrad tillgänglighet

Utbildning, produktionsplanering och införande av kliniska vårdprocesser är några av åtgärderna som den offentliga primärvården planerar för att öka tillgängligheten. Det framgår av en rapport till vårdstyrelsen, som begärt att få en redovisning av åtgärder för att förbättra tillgängligheten inom primärvården, Hälsa och habilitering och Folktandvården.

Folktandvården rapporterar att man bygger ut den mobila tandvården och erbjuder introduktionsår för tandsköterskor för att underlätta rekrytering. Hälsa och habilitering planerar bland annat att erbjuda fler e-tjänster, flexibla öppettider och mobila vårdteam. Remisshanteringen kommer också att ses över.

I september ska förvaltningarna och privata vårdcentraler som inte uppfyller vårdgarantins krav lämna en ny rapport.

Bristande journalföring hos kiropraktorer

Det finns brister i journalföringen hos nästan samtliga kiropraktorer som landstinget har upphandlat. I ett fall var bristerna betydande. Det visar en granskning som landstinget har gjort.

I rapporten framkommer också att det brister när det gäller kvalitetsutveckling och kvalitetssäkring. Bara ett fåtal av kiropraktorerna registrerar och analyserar medicinska avvikelser på ett strukturerat sätt. Granskningen omfattar åtta kiropraktorer som är verksamma i Uppsala, Knivsta, Enköping, Heby och Öregrund.

Landstingets sammanfattande bedömning är att samtliga granskade vårdgivare, trots bristerna i journalföringen, i det stora hela har fungerande verksamheter och mottagningar. Journalföringen och kvalitetssäkringen behöver dock förbättras och det kan bli aktuellt att följa upp granskningen med ytterligare åtgärder.

Landstinget har även granskat fyra naprapatmottagningar som landstinget har upphandlat. Den granskningen utföll positivt och verksamheterna bedöms ha ett väl dokumenterat kvalitetssäkringsarbete och ledningssystem. Även här fanns det vissa brister i journalföringen.

Mobila team ska förstärka hemsjukvården

Hemsjukvården ska förstärkas med mobila team i hela länet. Det anser vårdstyrelsen, som nu har fattat ett inriktningsbeslut i frågan.

Landstingsdirektören fick i uppdrag att i samverkan med länets kommuner utveckla den förstärkta hemsjukvården. Under hösten 2016 kommer en genomförandeplan att tas fram. Målet är att de första nya mobila teamen ska kunna tas i drift i början av 2017.

Beslut om målrelaterad ersättning

Vårdstyrelsen beslutade att betala ut drygt 700 000 kronor till 1177 Vårdguiden, MedHelpCare Uppsala i målrelaterad ersättning för 2015, vilket är hela den summa som avsatts.

Uppsala närakut, CityAkuten, får knappt 800 000 kronor i målrelaterade ersättning. Där hade man avsatt en högre summa, men avdrag har gjorts eftersom man bara uppfyllde tre av fyra mål. Målen som följs upp handlar bland annat om läkemedelsförskrivning och hur länge patienterna vistas på mottagningen.

Vårdstyrelsen beslutade att Hälsa och habilitering inte behöver återbetala någon målrelaterad ersättning för 2015, eftersom man uppfyller alla ersättningsgrundande mål. Ersättningen är på totalt 3,6 miljoner kronor.

När det gäller primärvård ska den landstingsdrivna primärvården betala tillbaka drygt 1,6 miljoner kronor för att man inte uppfyllt alla mål som gäller vårdcentraler. Bristerna gäller främst att man inte kunnat erbjuda läkarbesök inom sju dagar samt registrering av sjukdomsförebyggande åtgärder. De privata vårdcentralerna ska betala tillbaka drygt 1,2 miljoner kronor. Främst är det väntetidsmålen som inte har uppfyllts. Landstingets barnavårdscentraler ska betala tillbaka drygt 80 000 kronor och privata barnavårdscentraler 28 000 kronor.

Kontakt