Uppsnabbat vårdstyrelsen 25 maj 2016

2016-05-25

Viljeinriktning om att införa rehabiliteringskoordinatorer

Landstinget vill införa rehabiliteringskoordinatorer på vårdcentralerna i länet. Det framgår av en politisk viljeinriktning som vårdstyrelsen antog.

Under 2015 genomfördes ett pilotprojekt med rehabiliteringskoordinatorer vid fem av länets vårdcentraler. Avsikten är att detta ska utökas. Under 2016 och 2017 är tanken att satsningen ska finansieras med statsbidrag. Landstinget ska utreda möjligheterna att införa rehabiliteringskoordinatorer på längre sikt, även på sjukhus.

Ekonomi och tillgänglighet

Primärvården, Folktandvården och Hälsa och habilitering bedömer att de kommer att klara sina ekonomiska mål och prognosen är därför oförändrad jämfört med budget. Det framgår av månadsrapporterna för april, som presenterades för vårdstyrelsen.

Framför allt Primärvården, men även Folktandvården, saknar personal, vilket påverkar produktion och tillgänglighet negativt.

Primärvården fick i uppdrag att ta fram en skriftlig handlingsplan om hur man ska komma tillrätta med problemen och hur vårdgarantin ska nås.

Neuropsykiatriskt närvårdsteam förlängs

Projektet Neuropsykiatriskt närvårdsteam förlängs med ett år till den 31 december 2017 till en kostnad av 2,3 miljoner kronor. Det beslutade vårdstyrelsen. Förutsättningen är att Uppsala kommun medfinansierar projektförlängningen.

Projektet avslutas den 31 december 2017, då en bedömning ska göras. Om resultaten är goda ska det tas fram en plan för hur verksamheten kan permanentas och finansieras från den 1 januari 2018.

Brister i journalföring hos vaccinationsbyråer

Det finns brister i kvalitetssäkringen och dokumentationen hos flera av länets vaccinationsbyråer. Det visar en fördjupad uppföljning som landstinget har gjort.

Landstinget har granskat journaler och intervjuat verksamhetscheferna för fem vaccinationsbyråer. Flera brister hittades. Bland annat saknar fyra av fem vårdgivare ledningssystem, vilket är ett krav enligt Socialstyrelsens föreskrifter. Samtliga vaccinatörer hade också brister i journalföringen. I ett fall bedömdes bristerna som allvarliga och landstinget för en fortsatt dialog med vårdgivaren om åtgärder.

Trots det som framkommit är landstingets bedömning att majoriteten av de granskade vaccinationsbyråerna i det stora hela har fungerande verksamheter.

Kontakt