Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 1 februari 2017

2017-02-01

Mer pengar till helikopterflygplatsen

Fastighets- och servicenämnden beslutade att skjuta till 5,9 miljoner kronor till renoveringen av helikopterflygplatsen på Akademiska sjukhuset. Den totala investeringen uppgår till drygt 22,5 miljoner kronor. 

Orsaken till de ökade kostnaderna är bl.a. att det krävdes mer omfattande studier och dialog för att få ett godkännande av bygglovet, till följd av höjningen av stationsbyggnaden. Ombyggnaden av stationsbyggnaden var även mer komplicerad än vad som kunde förutses i programarbetet. Renoveringen blev klar i juni 2016.

Läkarskeppet ska byggas om

Fastighets- och servicenämnden beslutade att det så kallade läkarskeppet i 70-huset på Akademiska sjukhuset ska byggas om till en kostnad av 43 miljoner kronor. Arbetet kommer att göras som en del av ombyggnationen av 70-husets vårdplan.

Ursprungligen inkluderade arbetet med förnyelse av 70-huset endast vårdavdelningarna och bara mindre åtgärder inom byggnadens administrativa lokaler. Akademiska sjukhuset såg dock ett behov av att renovera läkarskeppet för att få moderna och ändamålsenliga administrativa lokaler.

Nya lokaler för bl.a. barnintensivvård

Fastighets- och servicenämnden beslutade att det ska byggas lokaler för en avdelning med intermediärvård (IMA) och barnintensivvård (BIVA) på plan 6 i 70-huset, till en kostnad av 32 miljoner kronor. Arbetet sker i samband med den stora renoveringen av 70-huset.

Ursprungligen skulle samtliga vårdplan moderniseras till standardvårdplan. Sjukhusets behov har ökat sedan ursprungliga beslutet. De nuvarande tre intensivvårdsplatserna för barn räcker exempelvis inte till för att uppnå effektivitet och kontinuitet i verksamheten. Därför krävs att vårdplanet byggs för mer specifik verksamhet.

Riktlinjer för uppföljning av investeringsprojekt

Fastighets och servicenämnden beslutade att fastställa modellen för löpande uppföljning av investeringsprojekt

Landstingets revisorer har granskat landstingets investeringar vid Akademiska sjukhuset. Syftet med granskningen var att bedöma om landstingsstyrelsen och fastighets- och servicenämnden vidtagit tillfredsställande åtgärder för att uppnå en ändamålsenlig styrning av investeringarna inom det s.k. FAS-projektet.

Den sammanfattande bedömningen är att styrelsen och nämnden vidtagit sådana åtgärder. Landstingets revisorer rekommenderade dock landstingsstyrelsen och fastighets- och servicenämnden att utarbeta tydliga riktlinjer för när och med vilket innehåll löpande uppföljning av investeringsprojekt ska ske.

Den modell som nu fastställs innebär att nämnden får månadsvis redovisning av projektekonomi för investeringsprojekt över 5 miljoner kronor. Projekt under 5 miljoner kronor redovisas på översiktlig nivå. För FAS-projektet ges detaljerad information om status, ekonomi och tidplan på projektnivå. Vid avvikelser från budget fattar sedan fastighets- och servicenämnden beslut utifrån den investeringsprocess som fastställts av fullmäktige.

Förändringar i hyresmodellen

Fastighets- och servicenämnden föreslår att byggnader med högt kulturhistoriskt värde inom Wik-området ska undantas från den gällande hyresmodellen. Beslut i frågan tas av regionfullmäktige efter det att regionstyrelsen behandlat ärendet.

Nämnden gav förvaltningsdirektören för Landstingsservice i uppdrag att öka utbildning och information om hyresmodellen till hyresgästerna inom Region Uppsala.

Internkontrollplan för Landstingsservice

Fastighets- och servicenämnden godkände förslaget till interkontrollplan för Landstingsservice. Den föreslagna internkontrollplanen ska beaktas när internkontrollplanen för 2017 upprättas.

Uppdrag till förvaltningarna

Landstingets resurscentrum och Landstingsservice ska tertialvis redovisa sina respektive uppdrag och de indikatorer som fullmäktige beslutat om till fastighets- och servicenämnden.

Årsredovisningar 2016

Fastighets- och servicenämnden beslutade att godkänna årsredovisningarna för Landstingets resurscentrum och Landstingsservice.

Landstingets resurscentrum redovisade ett överskott på drygt 3,5 miljoner kronor för 2016. Landstingsservice redovisade ett underskott på 11 miljoner kronor på grund av två större, ej budgeterade nedskrivningar.

Kontakt