Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 15 december 2017

2017-12-15

Anslag till fastighets- och servicenämndens budget

Fastighets- och servicenämnden kommer att få 81,5 miljoner i anslag till sin budget enligt beslut från regionfullmäktige. Budgeten innehåller anslag för Resurscentrums verksamhet som under 2018 bland annat får ny verksamhet knuten till sig.

Den nya verksamheten som flyttas till Resurscentrum från den 1 januari är Primärvårdens IT-enhet. Primärvården och Hälsa och Habilitering kommer att slås samman till en ny förvaltning efter årsskiftet 2018.

Fastighetsutvecklingsplan för Tierp och Kungsgärdet föreslås

För att kunna utnyttja fastigheterna effektivt och för att bland annat kunna samla olika verksamheter i samma byggnad i Tierp och på Kungsgärdet har fastighets- och servicenämnden, i samarbete med vård- och sjukhusstyrelsen, tagit fram en fastighetsutvecklingsplan.

Därför föreslår fastighets- och servicenämnden att regionstyrelsen ska besluta att gå vidare med förslagen för fastighetsutvecklingsplanen för Tierps vårdcentrum och Kungsgärdet.

Nämnden föreslår att fastighets- och servicenämnden ska fortsätta utveckla fastigheterna som Tierps vårdcentrum och Kungsgärdet har sina verksamheter i, tillsammans med vård- och sjukhusstyrelsen.

Kontakt ska även tas med Tierps och Uppsala kommun för att samarbeta kring utvecklingen av fastigheterna. Fastighets- och servicenämnden ska även ta kontakt med byggherrar för att undersöka vilka möjligheter det finns för utveckling av ovannämnda fastigheter.

Förslaget till fastighetsutvecklingsplan beräknas kosta 1,5 miljoner kronor per år fram till år 2020.

Programarbete för en ny cyklotron på Akademiska sjukhuset

Nämnden beslutade idag att starta ett programarbete för en ny cyklotron på Akademiska sjukhuset i hus B16. Den nya cyklotronen kommer att placeras i en ny utbyggnad som placeras bredvid den befintliga byggnaden.

I programskedet ska det även utredas om ett förstärkt bjälklag på den nya utbyggnaden. Denna kostnad ska redovisas för sig innan det blir ett eventuellt genomförandebeslut.

Programarbetet får uppgå till 2,42 miljoner kronor och den totala investeringskostnaden för hela projektet får maximalt uppgå till 62,367 miljoner kronor.

Den förändrade hyres- och driftkostnaden kommer att finansieras av Akademiska sjukhusets i deras nuvarande budget.

Kontakt