Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 15 juni 2017

2017-06-15

Förstudie för Primärvården på Samariterhemmet

Fastighets- och servicenämnden beslutade att gå vidare med en förstudie för ombyggnationer på Samariterhemmet. Orsaken är att fastighetsägaren Diakonistiftelsen har för avsikt att riva och bygga om delar av de fastigheter där Primärvården idag har delar av sin verksamhet placerad.

Planen är att flytta primärvårdsverksamheten till en vakant lokal i en annan huskropp där Region Uppsala har ett hyresavtal med en avtalstid som löper fram till mitten av 2030.

Den totala investeringen beräknas maximalt uppgå till 10 miljoner kronor.

Programarbete för produktionskök på Akademiska sjukhuset

Fastighets- och servicenämnden beslutade att återremittera ärendet till nämndens arbetsutskott för vidare politisk beredning.

Alliansen lade ett tilläggsyrkande om att få en redovisning från Landstingsservice om bakgrunden till varför konferens, bibliotek och kunskapscentrum finns med i produktionsköksplanerna. Nämnden valde att avslå tilläggsyrkandet. Allianspartierna reserverade sig till förmån för tilläggsyrkandet.

Delegering av omdisponering av investeringsmedel

Fastighets- och servicenämnden beslutade att delegera till nämndens arbetsutskott att kunna omdisponera investeringsmedel i investeringsplanen. Delegationen ger rätt att omdisponera medel upp till 100 miljoner kronor för varje enskilt tillfälle.

Nämndens beslut gäller under förutsättning att Regionfullmäktige tar beslut om Regionplan och budget 2018-2020 inklusive investeringsplan.

Svar till regionens revisorer

Regionens revisorer har genomfört en granskning av om regionstyrelsens process för stora investeringar är ändamålsenliga. Granskningen har genomförts i syfte att bedöma om regionen kan genomföra nuvarande och kommande investeringsbehov utifrån väl underbyggda riskanalyser och beslut. Revisionens sammanfattande bedömning är att väsentliga åtgärder vidtagits och andra åtgärder är under pågående utredning för att skapa en ändamålsenlig process för stora investeringar. Granskningen visar dock på vissa förbättringsområden.

Fastighets- och servicenämnden skriver i sitt svar att ett arbete med en genomlysning av fastighetsinvesteringsprocessen har påbörjats under våren. Detta för att åtgärda de brister som revisionen påtalat samt införa de förbättringsåtgärder som identifierats under året. En uppdaterad och förbättrad fastighetsinvesteringsprocess kommer beslutas av regionfullmäktige under hösten 2017.

Månadsrapporter

Resurscentrums verksamhet löper enligt plan. Vad gäller ekonomin gör förvaltningen bedömningen att prognosen för helåret är ca 5 miljoner kronor sämre än budget. Det prognostiserade underskottet på helår förklaras av vårdkostnader för egenbetalande patienter (vård för patienter som ej är asylsökande eller tillståndslösa samt kommer från ett land utanför EU). Övrig verksamhet bedöms i dagsläget leverera ett resultat som ligger i linje med budget. Förvaltningen fortsätter sitt arbete med att effektivisera och utveckla sina administrativa rutiner.

Landstingsservice verksamhet och produktion i perioden uppvisar en fortsatt hög volym inom samtliga avdelningar och enheter. På den tekniska sidan är det fortsatt hög efterfrågan på driftstjänster och man förbereder sig för att i sommar ta emot delar av den nya sjukhusbyggnaden, ingång 100. Det ekonomiska utfallet är negativt men bättre än budget, främst beroende på högre intäkter än budgeterat samt lägre kostnader. En prognos för helåret 2017 har gjorts. På grund av ett flertal ej budgeterade engångskostnader beräknas förvaltningen gå med underskott.

Kontakt