Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 29 mars 2017

2017-03-29

Nya lokaler för lasarettsstaben

Fastighets- och servicenämnden beslutade att starta ett programarbete för nya lokaler till staben på Lasarettet i Enköping. Lasarettets stab sitter idag placerade i den s.k. Gula Villan på sjukhusområdet. Lokalerna är inte anpassade för modern kontorsmiljö och det är stora problem med tillgängligheten. Det är branta trappor och det saknas hiss i huset. Inriktningen i programarbetet är att lokaler i andra delar av lasarettet ska iordningställas för staben.

Hyresavtal för ny ambulansstation

Fastighets- och servicenämnden beslutade att teckna hyresavtal med Tierps kommun för en ny ambulansstation i anslutning till räddningstjänstens nya lokaler. De nuvarande lokalerna behöver omfattande upprustning. De är även trånga, har dåligt med förrådsutrymmen och det saknas bra omklädningsrum. Bedömningen är att det blir billigare att hyra in sig i den nya räddningsstationen, än att åtgärda de nuvarande lokalerna.

Förnyad förstudie för cyklotron

Fastighets- och servicenämnden beslutade att tilldela en miljon kronor för att göra en förnyad förstudie för en cyklotron på Akademiska sjukhuset. Sjukhusets nuvarande cyklotronanläggning är gammal och behöver ersättas. Med hjälp av cyklotronen framställs de radioaktiva spårmolekyler som används i samband med PET-undersökningar.

Överprövning av akvifer återkallas

Fastighets- och servicenämnden beslutade att återkalla den överprövning som lämnats till Mark- och miljödomstolen, med anledning av Region Uppsalas ansökan om att starta en akviferanläggning på Akademiska sjukhuset. Alternativet var att tillmötesgå Mark- och miljödomstolens föreläggande om att göra ytterligare tre provbrunnar. Två ledamöter (S) reserverade sig till förmån för att tillmötesgå domstolen och gå vidare med överprövningen.

Nya entréer vid Samariterhemmet

Fastighets- och servicenämnden beslutade att gå vidare med arbetet att skapa nya entréer till Samariterhemmet. I hyresavtalet med Diakonistiftelsen om Samariterhemmet finns en överenskommelse om att fastigheten ska delas. För att denna delning ska kunna genomföras ska Landstingsservice bygga två nya entréer till AB-huset. Beslutet innebär att Landstingsservice kan gå vidare och genomföra investeringen till en kostnad av 12 miljoner kronor.

Månadsrapporter

Landstingets resurscentrum redovisar en prognos som ligger i linje med budget. Under året har inga större avvikelser uppkommit och arbetet med att genomföra planerade insatser går enligt plan. Förvaltningen rapporterar ett ackumulerat resultat för februari som är 1,5 miljoner kronor bättre än budget. De avvikelser som finns för perioden förklaras till stor del av periodiseringsavvikelser. Bedömningen är att verksamheten för helåret kommer att leverera ett resultat i linje med budget. Prognosen för 2017 lämnas därför oförändrad.

Det ekonomiska utfallet i perioden för Landstingsservice är ett överskott på sju miljoner kronor. Budget var ett underskott om ca sju miljoner kronor. Det är främst lägre lokal- och fastighetskostnader, lägre kostnader för media och värdeminskning som förklarar avvikelsen mot budget. Det beräknade utfallet för helåret 2017 bedöms inte vara i behov av justering utan budget ska vara möjlig att uppnå.

Kontakt