Uppsnabbat fastighets- och servicenämnden 4 oktober 2017

2017-10-04

Programarbete antaget för flytt av dialysmottagning

På grund av den planerade ombyggnaden av ingång 70 på Akademiska sjukhuset måste dialysmottagningen flytta till nya lokaler, då annan verksamhet ska placeras i deras nuvarande lokaler. Den nya placeringen för mottagningen föreslås bli hus B20, ingång 70 på Akademiska sjukhuset.

Fastighets- och servicenämnden beslutade att gå vidare med ett programarbete till en kostnad av 4,65 miljoner kronor. Den totala kostnaden för projektet får uppgå till maximalt 60,69 miljoner kronor.

Programarbete antaget för tillgänglighet och vägar

Inför slutförandet av ingång 100, som beräknas vara klar under hösten 2018, måste delar av inre Sjukhusvägen flyttas från sitt temporära läge för att kunna ansluta till den nya vård- och behandlingsbyggnaden. Den temporära vägen har orsakat belastningsskador på F13-garaget som måste åtgärdas. I samband med detta behöver hela tillgängligheten för patienter och besökande till Kvinno- och barnsjukhuset, F-blocket, ses över. Detta rör exempelvis en hiss från F 13-garaget.

Därför beslutade fastighets- och servicenämnden att ett programarbete ska dras igång. Programarbetet får kosta 200 000 kronor. Den totala investeringskostnaden för projektet får maximalt uppgå till 33,2 miljoner kronor.

Modell för fastighetsinvesteringsprocessen antagen

För att skapa bra förutsättningar för att förse invånarna med bland annat vård, trafik och kultur krävs det att Region Uppsala har ändamålsenliga lokaler för respektive verksamhet. Investeringar i fastigheter skapar goda förutsättningar för verksamheten genom förbättrade och mer rationella arbets- och vårdmiljöer. För att stödja arbetet med fastighetsinvesteringar har investeringsprocessen uppdaterats för att tydliggöra struktur, styrning och kontroll i fastighetsinvesteringsfrågor.

Fastighets- och servicenämnden tog därför beslutet att Region Uppsala ska använda sig av den nya modellen för fastighetsinvesteringsprocessen.

Förslag på att investera 5,65 miljarder kronor i fastigheter under perioden 2018-2023

Fastighets- och servicenämnden har tagit fram ett förslag till regionstyrelsen på investeringsnivåer för fastighetsinvesteringarna under perioden 2018-2023. Grundtanken är att Region Uppsala ska investera med en bibehållen hållbar ekonomisk utveckling. Enligt förslaget kommer fastighetsinvesteringarna ligga på 5,65 miljarder kronor för perioden.

Nämnder och styrelser har tagit fram en behovsanalys för framtida fastighetsinvesteringar. Utöver förslagen från styrelserna/nämnderna föreslår Fastighet- och servicenämnden att det görs tillägg på ingång 100 med 190 miljoner kronor, ombyggnationen av ingång 70 tilldelas ytterligare 30 miljoner koronor, ombyggnaden av dialysmottagningen tilldelas ytterligare 20 miljoner kronor, nybyggnationen av produktionskök på Akademiska sjukhuset tilldelas 328 miljoner kronor, nybyggnation av scenrum på Wiks folkhögskola tilldelas 1 miljon kronor och de oförutsedda medlen under perioden 2018-2019 får uppgå till 60 miljoner kronor per år.

(M), (C), (L) och (KD) reserverade sig mot beslutet om att gå vidare med nybyggnationen av ett produktionskök till en kostnad av 328 miljoner kronor. Därtill yrkade man på att regionstyrelsen ska fatta beslut gällande en eventuell utökning av Region Uppsalas investeringsram, och dessutom ta ställning till hur Tierps vårdcentrum kan inkluderas i investeringsplanen. Alliansen vill även uppmärksamma regionstyrelsen och regionfullmäktige på att de operationssalar som listas som ett behov av sjukhusstyrelsen och Akademiska sjukhuset inte finns med i liggande investeringsplan.

Helt ny klinik för Folktandvården i Stationsgallerian

Förvaltningschefen för Fastighet och service får i uppdrag att teckna ett hyreskontrakt för en helt ny klinik för Folktandvården, i cityläge mitt i Uppsala. Detta beslutade fastighets- och servicenämnden vid sitt möte. Adressen är nedre botten på Stationsgatan 12 och hyresvärden är Uppsala Lokföraren AB.

Hyreskostnaden kommer att ligga på 482 500 kronor per år. Kostnaden är godkänd av Folktandvården och kommer att finansieras genom verksamheten. Mottagningen planeras att få en yta om 193 kvadratmeter och hyreskontraktet kommer att gälla i 15 år. Nybyggnaden innebär en utökning med fyra behandlingsrum i Uppsala och är en del av Folktandvårdens arbete att möta efterfrågan på tandvård.

Samtidigt med detta beslut upphävde fastighets- och servicenämnden ett tidigare fattat beslut om att hyra in sig i bottenvåningen på kvarteret Eldaren med en klinik. Där har fastighetsägaren Jernhusen inte lyckats att få till en lokal med de myndighetstillstånd som krävs.

Kontakt