Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 10 april 2017

2017-04-10

Utvecklad busstrafik till Grillby

Kollektivtrafiknämnden beslutade att de trafikförändringar som Kollektivtrafikförvaltningen UL föreslår för Grillby ska genomföras från 14 augusti 2017.

Förändringen innebär att dagens linje 223 ersätts med en ny linje. Den nya linjen planeras att gå från Enköpings tätort till Grillby via Boglösa och vidare till Skolsta. På så sätt erhålls dubbelriktad trafik hela trafikdygnet mellan Grillby och Enköping samtidigt som det blir bra förbindelser från Grillby till Skolsta för byte mot Uppsala och Bålsta och tillbaka. Sträckan Skolsta – Enköping har dessutom många bussförbindelser.

Turtätheten för den nya linjen planeras att vara en tur per timme på vardagar 05:30-22:00 med undantag mitt på dagen då ett uppehåll görs på 90 minuter för att anpassa tiderna till gymnasiet. Under lördagar och helgdagar körs linjen varannan timme mellan 08:00 och 18:00.

För att skapa ett attraktivt alternativ till bilen går linjen direkt från Grillby in till Enköping utan att ta köra via Lillkyrka. Därigenom beräknas restiden till ca 20 minuter till Gustaf Adolfs plan mot ca 15 minuter med bil.

När 223 inte längre trafikerar Lillkyrka innebär det att tre hållplatser mellan Klarbo och Lillkyrka dras in. Dessa hållplatser är Utmyrby, Svallby vägskäl och Hävlinge. För närvarande har de berörda hållplatserna totalt ca 6 påstigande per dag. Linje 221 fortsätter att trafikera sträckan Lillkyrka – Enköping med 12 enkelturer per dag.

Samråd har genomförts med Enköpings kommun och medborgare. Medborgarsamrådet har genomförts via UL:s hemsida där information om förslaget publicerats och möjlighet funnits att lämna synpunkter. För att uppmärksamma medborgarna om samrådet har information anslagits på de hållplatser som dras in och de hållplatser i Lillkyrka som trafikeras av linje 223. Ett pressmeddelande har resulterat i att både Enköpings Posten och Ena-Håbotidningen publicerat artiklar där det framgår att information finns och möjlighet att lämna synpunkter. Information har också publicerats på Enköpings kommuns hemsida. Totalt har 86 synpunkter lämnats varav 69 är positiva, 12 negativa och tre är neutrala (synpunkt som inte rör förändringen).

(C) yrkade bifall att godkänna den föreslagna trafikförändringen men efterlyste en bättre beskrivning av den förväntade resandeökningen och en tydligare redovisning av konsekvenserna för Lillkyrka. Ett särskilt yttrande lämnas av (C) och (M).

Reklam i kollektivtrafiken

UL har enligt uppdrag från kollektivtrafiknämnden gjort en utredning om förutsättningarna och potentialen för reklam på bussar och tåg samt väderskydd. I korthet visar utredningen på en mycket begränsad potential för reklamförsäljning på bussar och tåg. De väderskydd som är intressanta ur reklamförsäljningssynpunkt ingår redan i avtal mellan Uppsala kommun och JCDecaux respektive Enköpings kommun och Clear Channel.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att dels återremittera ärendet för ytterligare belysning av intäktsberäkningar och att ta med ytterligare orter för reklam i väderskydd, dels att ge förvaltningen i uppdrag att inleda förhandlingar med Uppsala kommun och JCDecaux samt med Enköpings kommun och Clear Channel i syfte att överta avtalen om väderskydden när befintliga avtal löper ut.

Informationsärenden och rapporter

Vid kollektivtrafiknämndens sammanträde presenterade förvaltningen tre informationsärenden och rapporter.

Information lämnades om UL:s strategi för satsningar på kundkommunikation via digitala kanaler och då särskilt sociala medier.

En lägesrapport lämnades angående arbetet med att anskaffa framtida tåg till UL-trafiken.

Den 14 augusti införs ett nytt stadbusslinjenät. Information lämnades angående det förberedelsearbete som pågår.

Kontakt