Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 12 juni 2017

2017-06-12

Trafikbeställning av regionbusstrafik 2018

Inför trafikåret 2018 redovisade Kollektivtrafikförvaltningen UL ett förslag till förändringar av regionbusstrafiken. Trafikåret 2018 startar 10 december 2017 och sträcker sig till och med 8 december 2018.

De redovisade förändringarna innebär en kostnadsbesparing på ca 4,8 miljoner kronor. Redan från 14 augusti får linje 514 ytterligare en direktförbindelse från Uppsala till Vendel och Örbyhus. För sju linjer görs indragning av enstaka turer med få resenärer. Tre linjer i Heby kommun slås samman till en linje. I Knivsta får linje 102 kortare körväg i och med att linjen inte trafikerar sträckan Knivsta station – Knivsta kyrka.

(C), (M), (L) och (KD) yrkade på återremiss gällande de förändringar som ska genomföras 10 december.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att ärendet skulle avgöras vid sittande nämndsmöte och beslutade att godkänna förvaltningens förslag.

Uppföljning av internkontrollplan för första tertialet 2017

I november 2016 godkände kollektivtrafiknämnden internkontrollplanen för 2017 och de sex mest väsentliga riskerna som ska följas upp. Förvaltningen ska efter varje tertial redovisa läget för nämnden. Av förvaltningens redovisning framgår att uppföljningsarbete görs och prognosen för hela året är att internkontrollplanens mål kommer att uppnås.

Redovisningen av internkontrollplanens uppföljning godkändes av kollektivtrafiknämnden.

Riskanalys internkontrollplan 2018

Vid sammanträdet redovisade kollektivtrafikförvaltningen de mest väsentliga riskerna för 2018. Riskanalysen ligger till grund för det fortsatta arbetet med att ta fram internkontrollplanen för nästa verksamhetsår.

(C), (M) och (KD) yrkade på återremiss mot bakgrund av att underlaget inte varit utskickat innan sammanträdet. Yrkandet bifölls.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att återremittera ärendet till förvaltningen.

Återrapportering avseende uppföljning av privata utförare

UL har för Region Uppsalas räkning ansvaret för upphandlade avtal med ett antal privata utförare. Uppföljning sker löpande på en rad områden som omfattas av de tecknade avtalen. När det gäller identifierade brister i leveransen åtgärdas dessa i regel snabbt och bedöms inte ha påverkat verksamheten eller allmänheten i nämnvärd omfattning. Vid avvikelser kan i vissa fall viten förekomma.

Det slutliga godkännandet av återrapporteringen fattas av Regionfullmäktige och nämnden beslutade att föreslå att rapporten om privata utförare inom kollektivtrafiknämndens område godkänns.

Kontakt