Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 13 november 2017

2017-11-13

Trafikpliktsbeslut för lokal- och skolskjutstrafik

Det nuvarande avtalet för lokal busstrafik och skolbusstrafik löper ut vid årsskiftet 2019/2020. Avtalet omfattar busstrafiken i Tierps kommun, Östhammars kommun, Uppsala kommun och Knivsta kommun.

Inför en ny upphandling krävs att Region Uppsala i egenskap av regional kollektivtrafikmyndighet fattar beslut om trafikplikt. Kravet på trafikpliktsbeslut framgår av lagen om regional kollektivtrafik.

Ett annat krav är att trafikpliktsbeslut ska gå att härleda i det regionala trafikförsörjningsprogrammet. I detta fall finns en klart uttryckt strategi för utveckling av resmjöligheter på landsbygden som stödjer trafikpliktsbeslutet.

Samråd har genomförts med ett antal trafikföretag efter en öppen annonsering om samrådet. Samtliga deltagande trafikföretag ansåg att det saknas förutsättningar för att den aktuella trafiken kan drivas kommersiellt och att trafiken behöver upphandlas.

Både den lokala busstrafiken och skolbusstrafiken som omfattas av dagens beslut är öppen för allmänheten.

Det beslut om trafikplikt som kollektivtrafiknämnden fattade omfattar lokal busstrafik och skolbusstrafik inom Tierps kommun, Östhammars kommun, Uppsala kommun, Enköpings kommun och Knivsta kommun.

Nämnden beslutade också att skolbusslinjerna ska linjeläggas och vara öppna för samtliga resenärer.

Informationsärenden

Tre informationsärenden avhandlades vid kollektivtrafiknämndens sammanträde.

Kollektivtrafikförvaltningen UL informerade om det pågående budgetarbetet och att ett förslag till beslut ska behandlas vid nämndens sammanträde i december.

Det pågår ett arbete för att utveckla det digitala kundmötet när det gäller biljetter, kommunikation och information samt trafikstörningar. Förvaltningen informerade om strategierna för detta arbete.

Kollektivtrafiknämnden informerades om planen för utbytet av tågfordon. Planen omfattar både infasning av nya tåg och utfasning av de tåg som används i dag.

Kontakt