Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 18 december 2017

2017-12-18

Budget för Kollektivtrafikförvaltningen UL 2018

För år 2018 har Kollektivtrafikförvaltningen UL nu en fastställd budget. Kostnaden för buss- och tågtrafik ökar med ca 51 miljoner kronor och för att finansiera det behövs ökade intäkter. Den intäktsökningen sker dels genom att anslaget från Region Uppsala ökar med 23 miljoner kronor, dels genom ett ökat resande i kombination med höjda biljettpriser.

Kostnadsökningen beror dels på höjda ersättningar till trafikföretagen som kör trafiken, dels på utökningar i stadsbuss- och tågtrafiken. Ersättningen till trafikföretagen regleras i de avtal som tecknats vid tidigare upphandlingar och bygger på ett antal index. När det gäller trafikökningar så är det främst för att möta det resebehov som finns och beräknas finnas under nästa år.

Totalt omfattar kollektivtrafikbudgeten 2 024 miljoner kronor. Budgeten för 2018 visar att intäkterna kommer att täcka kostnaderna och resultera i ett nollresultat.

(MP) och (C) yrkade på några redaktionella justeringar och dessa godkändes.

Budgetförslaget har arbetats fram av förvaltningen och med några redaktionella justeringar beslutade nämnden att godkänna budgeten för 2018.

Barn i kollektivtrafiken – hur barnperspektivet ska vara integrerat i planering och genomförande.

Som ett steg att stärka förvaltningens arbete med barn och barnperspektivet har Kollektivtrafikförvaltningen UL anlitat en konsultbyrå för kartläggning och analys av nuläget. Utöver kartläggningen av pågående arbete har förvaltningens och Region Uppsalas styrande dokument som påverkar barnperspektivet granskats.

Resultatet av arbetet är en handlingsplan för att stärka barnperspektivet i planering och utförande av kollektivtrafik i Uppsala län. Kartläggningen pekar på tre fokusområden för att utveckla barnperspektivet i förvaltningens verksamhet: Utbildning av personal, stärka barns förutsättningar och implementera strategisk styrning av barnperspektivet.

(C) föreslog två mindre textjusteringar vilka godkändes.

Kollektivtrafiknämnden beslutade att godkänna det justerade förslaget till handlingsplan.

Åtgärdsplan för sjukreseverksamheten

Kollektivtrafiknämnden har tidigare i år givit förvaltningen i uppdrag att återkomma med förslag på förändringar i sjukreseverksamheten. Bakgrunden är att kostnaderna för sjukresetaxi ökat kraftigt och till stor del beroende av att andelen äldre ökar samt att resor som tidigare gjordes med färdtjänst inom Uppsala kommun nu görs som sjukresor.

Vid dagens möte redovisades en åtgärdsplan med förslag på aktiviteter. Bland de aktiviteter som föreslås är flera för att ge vårdpersonal ökad kunskap om regelverk, färdsätt och kostnader. Andra förslag på åtgärder är utveckling av de tekniska system som används för beställning och vilka konsekvenser förändringar inom vården får för sjukreseverksamheten.

(MP) föreslog vissa förändringar av redaktionell karaktär och dessa godkändes.

Kollektivtrafiknämnden godkände förvaltningens förslag till åtgärdsplan för sjukresor, med redaktionella ändringar, och att en återrapport ska ske till nämnden senast under september 2018.

Nya tåg till Upptågstrafiken

Kollektivtrafiknämnden beslutade att föreslå Regionstyrelsen att anta ett uppdragsavtal med AB Transitio om beställning av åtta stycken fyravagnarståg av dubbeldäckarmodell. Regionstyrelsen ska behandla ärendet vid sammanträdet 23 januari 2018. Dessutom godkändes planen för infasning av nya tåg och utfasning av dagens tåg som används för Upptågstrafiken.

Planen för infasning innebär att de nya tågen sätts i trafik successivt från slutet av 2019 och under 2020. Utfasningen av dagens tåg sker i samma takt och till att börja med ska de tillfälligt inhyrda tågen på sträckan Uppsala – Sala ersättas med de tåg som i dag kör sträckan Uppsala – Gävle.

De nya dubbeldäckade tågen tillverkas i Schweiz av tågtillverkaren Stadler. Tågmodellen heter Stadler Dosto ER 1 och har 357 sittplatser vilket ska jämföras med dagens tåg som har 170 sittplatser. Det gör att ett nytt tågsätt har fler sittplatser än två dubbelkopplade tåg av dagens modell.

Kontakt