Uppsnabbat kollektivtrafiknämnden 6 mars 2017

2017-03-06

Kollektivtrafiknämndens fastighetsbehov 2018-2027

Kollektivtrafiknämnden godkände informationen om de fastighetsbehov som Kollektivtrafikförvaltningen UL redovisade för de kommande 10 åren. Nämnden beslutade också att uppdra åt förvaltningen att återkomma med kompletterande beskrivning över investeringarna de närmaste åren.

Exempel på fastighetsinvesteringar som Kollektivtrafikförvaltningen UL redovisar för den kommande 10-årsperioden är: ny rastplats med plats för minst 10 bussar som ersättning för utrymmet som i dag finns i anslutning till Lindvalls kafferosteri, bytespunkter i Uppsala med bland annat väntsalar för resenärer och nya bussdepåer i länet.

Trafikpliktsbeslut anropsstyrd trafik i Östhammars kommun

När en regional kollektivtrafikmyndighet behöver upphandla trafik ska det först fattas ett beslut om allmän trafikplikt. Alla beslut om trafikplikt ska gå att härleda från myndighetens regionala trafikförsörjningsprogram. Den anropsstyrda trafik som behövs inom Östhammars kommun för att nå målen för kollektivtrafiken i länet enligt trafikförsörjningsprogrammet bedöms inte vara möjlig att uppnås med kommersiell trafik. Därför beslutade kollektivtrafiknämnden att fatta beslut om trafikplikt för anropsstyrd trafik inom Östhammars kommun.

Nytt trafikupplägg längst Östhammarsstråket

En stråkstudie som genomfördes under 2016 pekade på att Östhammarstråket är ett av länets viktigaste kollektivtrafikstråk sett utifrån antalet resor och arbetspendlingen. Av studien framgår att många reser med bil därför att kollektivtrafikens restider anses för långa. Utbudet av kollektivtrafik är bra vilket talar för att fler skulle kunna resa med buss.

Mot denna bakgrund har ett förslag tagits fram som presenterar ett nytt trafikupplägg som ger betydligt fler expressbussturer vilket gynnar de som reser längre sträckor mellan större orter i stråket. I korthet innebär förslaget att busstrafiken mellan Östhammar och Uppsala omfördelas så att fler avgångar körs med expressbuss 775 och färre turer med linje 811. På sträckan Alunda – Uppsala ersätts snabbussen linje 887 av linje 775 som får hållplats på väg 288 vid Alunda bussterminal. Restiden med linje 886 blir kortare genom att linjen kör nya väg 288, utom sträckan Hov – Lejsta som bussen kör gamla vägen.

En ny busslinje, linje 118, inrättas och utgår från Gåvsta och kör gamla vägen via Vallby. Från Örby körs nya vägen och trafikerar hållplatsen vid Lindbacken. Eftersom också linje 886 trafikerar Lindbacken blir det kvartstrafik måndag till fredag och halvtimmestrafik på helger.

Det förslag som förvaltningen presenterade har justerats på några punkter efter synpunkter som förmedlats vid medborgardialoger, via UL:s hemsida och vid möten med intresseorganisationer.

Allianspartierna (C), (L), (KD) och (M) yrkade att godkänna framlagt förslag till nytt trafikupplägg med trafikstart 14 augusti, med justeringen att nuvarande upplägg med att linje 775 och 811 behålls på kvällstid vardagar. Yrkandet avslogs.

Dessutom yrkade allianspartierna att beslutet kompletteras med uppdrag till förvaltningen att återkomma med prognostiserad resandeökning med anledning av förändrat trafikupplägg i Östhammarsstråket. Nämnden beslutade att bifalla yrkandet som därmed kompletterar nämndens beslut att godkänna förslaget till nytt trafikupplägg.

Mot beslutet reserverade sig (C), (L), (KD) och (M) till förmån för eget yrkande.

Kontakt