Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 11 maj 2017

2017-05-11

Dags att lämna synpunkter på Region Uppsalas cykelstrategi

Nu går den regionala cykelstrategin ut på remiss till bland annat länets kommuner, Länsstyrelsen, Trafikverket och diverse intresseorganisationer. Även privatpersoner kan lämna synpunkter. Detta beslutade regionala utvecklingsnämnden på sitt möte.

I oktober ska den regionala utvecklingsnämnden ta beslut om regional cykelstrategi. Cykelstrategin gäller för gång- och cykelvägar längs med det statliga vägnätet (för det kommunala vägnätet gäller andra regler), och används bland annat för att slå fast vilka nya cykelvägar som ska prioriteras.

Cykelstrategin bygger på tre tydliga mål. År 2030 ska andelen kombinationsresor cykel-kollektivtrafik fördubblas jämfört med 2016. År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel öka med tio procentenheter jämfört med 2016. Samt: år 2030 ska antalet omkomna och svårt skadade cyklister halveras jämfört med 2017.

Till dessa mål kopplas så strategier och insatsområden. Här finns konkreta åtgärder att genomföra, så som att förbättra cykelparkeringar kring prioriterade bytespunkter där cyklister kan byta till kollektivtrafik, eller att genomföra informationsinsatser för ett ökat hjälmanvändande.

Exakt vilka gång- och cykelvägar som ska prioriteras blir sedan en fråga för länstransportplanen, som skickas ut på remiss i juni. Sedan tidigare är dock klart att sträckan Heby – Morgongåva får en ny gång- och cykelväg i juni 2017, och en likartad satsning är på gång för sträckan Uppsala – Björklinge, längs med gamla E4:an.

För att underlätta att lämna synpunkter finns formulär på Region Uppsalas webbplats, där även remissversionen av cykelstrategin finns: Länk.

 

Fortsatt aktuellt att medverka till finansiering av farledsfördjupning av Hargs hamn

I länstransportplan 2014 – 2025 finns 10 miljoner kronor avsatta för finansiering av en farledsfördjupning av Hargs hamn. Nu beslutade regionala utvecklingsnämnden att samma summa ska finnas reserverade för samma åtgärd i länstransportplan 2018 – 2029.

Ursprungligen skulle åtgärden ha genomförts redan tidigt i nuvarande planperiod. Men världsmarknadspriset för järnmalm dök, och Dannemora minerals behov av järnmalmsfrakt ändrades. Det var då inte längre aktuellt att genomföra fördjupningen, men nu är det istället andra faktorer som talar för samma farledsfördjupning.

Väg 288 mellan Gimo och Uppsala är åtgärdad, och Hargs hamn har utvecklats till att fylla en viktig funktion som bulkhamn. En farledsfördjupning möjliggör större och mer miljöeffektiva godstransporter, samt en säkrare farled. Därför är finansieringen åter aktuell. Statens kostnad bedöms till 68 miljoner kronor, varav alltså 10 miljoner kronor finansieras via länstransportplanen. Samtidigt investerar Hargs Hamn AB cirka 160 miljoner kronor i hamnanläggningen.

Region Uppsala delfinansierar Heby lastterminal

Regionala utvecklingsnämnden beslutade att Region Uppsala ska delfinansiera åtgärder vid Heby lastterminal, som innebär att varutransporter kan föras över från väg till järnväg. Pengarna tas från länstransportplanen 2014 – 2025.

Bakgrunden är att företaget Setra group AB driver ett sågverk i Heby. Där vill man ha en lastterminal som kan föra över gods från väg till järnväg. Trafikverket är villigt att finansiera vissa åtgärder, under förutsättning av att även andra användare än just detta bolag får använda lastterminalen, vilket också är ett krav från Regionala utvecklingsnämnden.

Trafikverket och Setra har velat att även Region Uppsala kliver in med cirka 3 miljoner kronor. Trafikverkets investering är motsvarande mellan 5 och 10 miljoner kronor. Merparten av terminalen, som beräknas kosta cirka 55 miljoner kronor, finansieras av Setra.

Region Uppsala finner att åtgärden ligger väl i linje med målen i länstransportplanen 2014 - 2025 och skjuter därför till pengar. Pengarna går till åtgärder för växlar och till förlängning av uppställningsspår för tåg. Förutom att detta behövs för själva lastterminalen innebär det också en större robusthet för Upptågstrafiken mellan Sala och Uppsala.

Kontakt