Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 19 oktober 2017

2017-10-19

400 000 kronor satsas på förstudie för miljöplan

400 000 kronor avsätts för en förstudie till en kommande regional handlingsplan för klimat- och miljöperspektiv. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden, vid sitt sammanträde under torsdagen.

Bakgrunden till beslutet är att Region Uppsala har fått i uppdrag av Näringsdepartementet att ta fram och sedan fram till 2020 genomföra en regional handlingsplan, för att integrera och stärka klimat- och miljöperspektivet i det regionala tillväxtarbetet. Förstudien är inledningen på detta arbete.

Handlingsplanen ska utgå ifrån en analys av de regionala förutsättningarna, och innehålla målsättningar, aktiviteter och en tidsplan för hur arbetet kan bidra till att nå relevanta nationella miljökvalitetsmål. Handlingsplanen tänks vara klar i januari 2018, för att sedan börja genomföras i februari 2018.

Regional cykelstrategi har varit på remissrunda

Region Uppsalas förslag till regional cykelstrategi har varit på remissrunda, och ett trettiotal officiella remissinstanser har inkommit med svar. Många av remissinsatserna var positiva till att Region Uppsala har tagit fram en cykelstrategi som kan vara vägledande för kommunerna i deras arbete. Region Uppsala har i och med svaren nu ett antal synpunkter att ta ställning till.

Något som ansvarig handläggare redan noterat är att flera av de kommuner som besvarat remissen är inne på tankegången att nyttja cykelvänliga stråk som ett billigare alternativ till att bygga vägar som är tänkta enbart som gång- och cykelvägar. Cyklister kan då använda samma vägsystem som bilister, men ändå få en säkrare resa med hjälp av åtgärder som vägbeläggning, bredd på vägren, passager med markerade cykelfält och hastighetsanpassning.

Ansvarig handläggare på Region Uppsala bedömer att förslagen om cykelvänliga stråk längs vanliga redan existerande vägar är så intressanta att de bör arbetas in i slutversionen av strategin. Beslut om regional cykelstrategi kommer att tas av regionstyrelsen i december 2017.

Kontakt