Uppsnabbat regional utvecklingsnämnd 21 december 2017

2017-12-21

Fördelningen av RUN:s budget klar

I november 2017 beslutade regionfullmäktige att fördela 37 393 000 kronor till den regionala utvecklingsnämnden (RUN). Detta innebar en utökad ram på cirka 3,7 miljoner kronor från föregående år.

Nu beslutade den regionala utvecklingsnämnden att fördela detta med cirka 16,3 miljoner kronor på regionala utvecklingsanslag, och med drygt 21 miljoner kronor till medlems- och serviceavgifter. Nämnden beslutade också i separata ärenden om fördelning av medel till bland annat Almi och Upplandsstiftelsen.

Region Uppsala stödjer Almi med drygt 8,5 miljoner kronor

Region Uppsala beviljar ett anslag till Almis regionala utvecklingsbolag på drygt 8,5 miljoner kronor för år 2018. Det beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

Almi företagspartner AB har till uppgift att stödja utvecklingen av näringslivet genom rådgivning, lån och riskkapital. Moderbolaget ägs av svenska staten. Det regionala utvecklingsbolaget (Almi företagspartner Uppsala AB) är samägt mellan staten (som innehar minst 51 procent av aktierna) och Region Uppsala.

Varje år genomförs en dialog mellan den statliga och den regionala ägaren för Almi. För år 2018 beviljar Region Uppsala ett anslag till Almi företagspartner AB på 8 567 000 kronor (fördelat på ett årligt anslag samt extra satsningar om drygt 800 000 kronor på tillväxt och export). Samtidigt tillför moderbolaget 8 468 864 kronor.

Region Uppsalas anslag är en utökning med cirka 1,2 miljoner kronor jämfört med innevarande år.

Drygt 21 miljoner till Upplandsstiftelsen

Upplandsstiftelsen är en ideell förening vars medlemmar är Region Uppsala och kommunerna i Uppsala län. Stiftelsen arbetar med naturvård, friluftsliv och naturskola och samarbetar med kommunerna och andra organisationer i länet. Stiftelsen driver ett flertal projekt och förvaltar 43 områden i länet. Upplandsstiftelsen ansvarar även för länet vandringsled, Upplandsleden, och för fyra kanotleder.

Region Uppsala är huvudfinansiär av Upplandsstiftelsen. Sedan 2016 finansieras även projektet Folkhälsa i natur (FINA), som syftar till att öka tillgängligheten till naturen för grupper med särskilda behov. Detta folkhälsouppdrag ska prioriteras än mer kommande år, med speciellt fokus på barn- och ungdom, personer med funktionsnedsättning och nya svenskar.

Nu beslutade regionala utvecklingsnämnden att godkänna en årsavgift till Upplandsstiftelsen på drygt 19,7 miljoner kronor. Därtill får det utökade folkhälsouppdraget 1,3 miljoner kronor.

Riktlinjer för regionala utvecklingsanslag ska tas fram

Regiondirektören får i uppdrag att ta fram riktlinjer och rutiner för regionala utvecklingsanslag, samt medlems- och serviceavgifter. Detta beslutade den regionala utvecklingsnämnden vid sitt möte.

Bakgrunden är att Region Uppsala årligen utbetalar drygt 20 miljoner kronor till organisationer som Upplandsstiftelsen, Assembly of European Regions (AER), Stockholms Europaförening (SEF), Mälardalsrådet med mera. Avgifterna och medlemskapen har uppkommit under olika perioder och avser skiftande ändamål.

Under tiden innan Region Uppsala bildades, då Regionförbundet hanterade verksamhetsstöd, tecknades uppdragsavtal med respektive aktör för att säkra att aktören bidrog till att uppfylla målen i den regionala utvecklingsstrategin. Under 2017 har inga avtal tecknats med aktörerna och ingen justering av stödet har genomförts, i avvaktan på utredning. Regiondirektören ska nu återrapportera i februari 2018.

Verksamhetsplan för LTP antagen

Vid sitt möte antog den regionala utvecklingsnämnden verksamhetsplanen för genomförandet av länsplanen för regionala transportinfrastruktur (LTP) 2018, med utblick mot 2021. Den innehåller bland annat vägplaner för väg 55 och väg 288.

I botten finns den nu gällande länsplanen för transportinfrastruktur 2014 – 2025, som antogs av tidigare regionförbundets fullmäktige 2013. Planen fastställer åtgärdsplanering för den regionala infrastrukturen och är kopplad till den regionala utvecklingsstrategin (RUS). I länstransportplanen har Region Uppsala identifierat de transportstråk och noder som har betydelse för utvecklingen av Uppsala län som helhet.

Samtidigt finns ett behov av konkretisering och fördjupning, då en länstransportplan är relativt översiktlig. Dessutom måste åtgärder hela tiden stämmas av mot den pågående samhällsplaneringen. Därför kompletteras länstransportplanen med en mer konkret verksamhetsplan. Det är denna verksamhetsplan för 1 + 3 år som nu antogs av nämnden.

Den totala budgetramen för 2018 är 98 miljoner kronor. Därefter 107 miljoner kronor för 2019, 138 miljoner kronor för 2020 och 155 miljoner kronor för 2021.

Bland insatser för år 2018 finns exempelvis att börja med vägplan för väg 55 (sträckan Kvarnbolund - Litslena samt Litslena - Enköping) och vägplan för väg 288 (Gimo - Börstil). Därtill påbörjas byggandet av en gång- och cykelväg mellan Björklinge och Uppsala, längs väg 600. Det utförs också hållplatsåtgärder längs denna väg.

Kontakt