Uppsnabbat regionala utvecklingsnämnden 26 januari 2017

2017-01-26

Ny nämnd inledde sitt arbete

Vid sitt första sammanträde 2017 beslutade den nyinrättade regionala utvecklingsnämnden om budget och uppdrag till förvaltningen för 2017. Budgeten uppgår till 33,6 miljoner kronor, som till stor del går till verksamhetsstöd och medlems- och serviceavgifter.

Nämnden har nio uppdrag inom de strategiska utvecklingsområden som finns i Regionplan och budget 2017-2019. Exempel på uppdrag är att verka för en god och jämlik hälsa, effektivare kompetensförsörjning och att på alla sätt påverka att ekonomiska medel avsätts för ytterligare två spår på tågsträckan Uppsala Stockholm.

Verksamhetsstöd och medlems- och serviceavgifter fastställda

Den regionala utvecklingsnämnden fastställde verksamhetsstöd respektive medlems- och serviceavgifter till en rad organisationer, som tidigare har fått stöd av regionförbundet respektive landstinget.

Följande organisationer får verksamhetsstöd 2017: Almi Företagspartner Uppsala AB (7,4 miljoner kr), Uppsala Innovation Center (1,2 miljoner kr), Uppsala BIO (1,1 miljoner kr), STUNS (800 000 kr), Drivhuset (755 000 kr), Coompanion i Uppsala (450 000 kr), Connect (300 000 kr), STUNS Energi (150 000 kr). Till följande organisationer betalas medlemsavgift/serviceavgift: Upplandsstiftelsen (19 miljoner kr), Mälardalsrådet (530 000 kr), Stockholmsregionens Europaförening (200 000 kr), Östra Sveriges Luftvårdsförbund (153 000 kr), Svealands kustvattenförbund (71 000 kr).

Riktlinjer för medfinansiering av projekt godkända

Den regionala utvecklingsnämnden beslutade om riktlinjer för hur medel till regionala tillväxtåtgärder (1:1) ska fördelas. Det rör sig om cirka 10 miljoner kronor per år i statliga medel som Region Uppsala fördelar.

Enligt riktlinjerna ska projekt som beviljas stöd bidra till något av Region Uppsalas tre strategiska utvecklingsområden, växande region, nyskapande region och en region för alla. Projekten ska också bidra till hållbar utveckling och ta ansvar för delar inom minst ett av områdena socialt ansvar, ekologiskt ansvar och ekonomiskt ansvar.

Mål och inriktning för länstransportplan antagna

Den regionala utvecklingsnämnden antog mål och inriktning för en länstransportplan för 2018-2029. Enligt målen ska länstransportplanen bidra till att:

  • antalet resor med kollektivtrafik fördubblas till år 2020 jämfört med 2006 års siffor
  • den regionala och storregionala tillgängligheten ökar och att upp till en miljon arbetsplatser nås med kollektivtrafik inom 60 minuter från länets prioriterade stråk
  • utsläppen av växthusgaser minskar med minst 40 procent till år 2020 jämfört med år 1990.

I den strategiska inriktningen betonas bland annat vikten av ökat resande med kollektivtrafik, förbättrad tillgänglighet, effektiva godstransporter och samverkan mellan nationella, regionala och lokala aktörer.

Förslaget till länstransportplan kommer att tas fram under våren av Region Uppsala i nära samarbete med länets kommuner och Trafikverket och går ut på remiss i mitten av juni.

Svar om cykelväg utmed länsväg 255

Region Uppsala ställer sig positivt till Knivsta kommuns ambitioner att bygga en cykelväg utmed länsväg 255 mellan Flottsund och Vassunda. Det framgår av ett svar på en skrivelse från Knivsta kommun. En förutsättning är att planeringen och byggandet av cykelvägen inte försenar planering och genomförande av andra mer prioriterade cykelvägsprojekt enligt länstransportplanen.

Svar på remiss om transportinfrastrukturplan för Stockholms län

Region Uppsala har yttrat sig till Länsstyrelsen Stockholm om en ny länsplan för transportinfrastrukturen 2018-2019.

Region Uppsala framhåller ytterligare två spår mellan Uppsala och Stockholm som den viktigaste åtgärden för att förbättra tillgängligheten och restider mellan Stockholm- och Uppsalaregionerna. Region Uppsala lyfter också fram betydelsen av en utbyggd tvärbana Helenelund-Kista-Bromma-norra Ulvsunda samt väg 267 Stäket-Rotebro.

Yttrande över betänkande om planering och beslut för hållbar utveckling

Region Uppsala har yttrat sig till Miljö- och energidepartementet över Riksintresseföreningens betänkande Planering och beslut för hållbar utveckling.

Utredningen innehåller förslag till ändringar ibland annat miljöbalken och plan- och bygglagen, med syftet att underlätta avvägningen mellan olika intressen i planeringen. Region Uppsala instämmer i huvudsak med förslaget, och framhåller att det är viktigt att det finns en tydlighet och förutsägbarhet i planeringsprocessen

(M), (L), (C) och (KD) reserverade sig och yrkade på ett annat yttrande, där Region Uppsala avstyrker utredningens förslag i stort då den ytterligare komplicerar regelverket för byggnation.

Kontakt