Uppsnabbat regionfullmäktige 27 september 2017

2017-09-27

Region Uppsala går vidare med fordonsanskaffning

Regionfullmäktige fattade beslut som gör att arbetet med beställning av nya tåg för Upptågstrafiken kan fortsätta. Fullmäktige godkände borgensåtagande och gav i uppdrag till regionstyrelsen att gå vidare med hyresavtal för hyra av tåg med AB Transitio.

Totalt omfattar borgensåtagandet en långsiktig leverans om maximalt 16 tåg. I ett första steg har regionstyrelsen uppdraget att via avtal med AB Transitio avropa åtta stycken tåg.

Det finns för närvarande ingen exakt tidplan för när leverans av tågen kan ske, men det är en högprioriterad uppgift för Kollektivtrafikförvaltningen UL att ta fram underlag till Regionstyrelsen för beslut om avtal med AB Transitio.

Beslutet som fullmäktige fattade innebär ett borgenstak på drygt 2,2 miljarder kr för maximalt 16 tåg, inklusive viktiga reservdelar. Eftersom tågen beställs i omgångar aktiveras borgensåtagandet i den takt tågen beställs. Det är inte fastslaget att alla 16 tåg kommer att beställas.

AB Transitio ägs gemensamt av 20 landsting/regioner och kollektivtrafikmyndigheter i Sverige och har som uppdrag att anskaffa, finansiera och förvalta spårfordon åt sina ägare.

Primärvård och habilitering samlas i ny förvaltning

Verksamheterna som tillhör Region Uppsalas förvaltningar Primärvården och Hälsa och habilitering samlas från den 1 januari 2018 i en nyinrättad gemensam förvaltning. Det beslutade regionfullmäktige.

Syftet med förändringen är att anpassa förvaltningsstrukturen till pågående utveckling av hälso- och sjukvårdens struktur och arbetssätt och att skapa en starkare förvaltning.

Regionfullmäktige beslutade också att Ungdomsmottagningen City vid Akademiska sjukhuset och AT/ST-enheten vid Regionkontoret ska flyttas till den nya förvaltningen från den 1 januari 2018. Primärvårdens IT-avdelning flyttas från Primärvården till Resurscentrum och får ett utökat uppdrag att svara för IT-stöd till alla privata vårdgivare som Region Uppsala har avtal med.

Under hösten 2017 ska ansvarsfördelningen mellan den nya förvaltningen och Regionkontoret ses över.

Det har ännu inte beslutats vilket namn den nya förvaltningen ska få eller hur dess organisationsstruktur ska se ut. Dessa frågor kommer att utredas vidare.

(V) reserverade sig mot beslutet och yrkade på att habiliterings- och hjälpmedelsverksamheterna bildar en egen förvaltning.

Områdesansvar införs för vårdcentraler

Region Uppsala ska införa områdesansvar för vårdcentraler. Det beslutade regionfullmäktige.

Sedan 2009 har Uppsala län ett system som innebär att invånare fritt kan välja att lista sig på vårdcentral, barnmorskemottagning och barnavårdscentral. Listningen ligger till grund för hur mycket ersättning vårdgivarna får.

De flesta av länets invånare är listade vid någon vårdcentral, men cirka tio procent av befolkningen, 34 000 personer, är inte listade. Nya länsinvånare, såsom inflyttade och nyfödda, blir inte listade vid en vårdcentral om de inte själva, eller i fallet nyfödda deras föräldrar, gör ett aktivt val.

Från den 1 januari 2018 införs områdesansvar för vårdcentraler och filialer med läkarmottagning utifrån en geografisk närhetsprincip. Den som inte själv har listat sig kommer då att automatiskt bli listad enligt områdesansvaret som innebär den geografiskt närliggande vårdcentralen. Alla invånare kan när som helst välja att lista om sig vid annan mottagning.

Höjningen av den fasta ersättningen till vårdcentralerna beräknas kosta 10 miljoner kronor, som tillförs vårdstyrelsen genom ett utökat anslag.

(M), (KD) och (C) reserverade sig mot beslutet och yrkade på avslag. (L) yrkade på justeringar i beslutet för att klargöra att områdesansvaret vad gäller listning just är ett ickevalsalternativ och inget annat.

Uppföljning av privata utförare redovisad

Region Uppsalas uppföljning av privata utförare under 2016 redovisades för regionfullmäktige.

Region Uppsala har sedan 2016 ett program som innebär att man systematiskt följer upp och kontrollerar verksamhet som enligt avtal drivs av privata utförare och ger allmänheten möjlighet till insyn.

Uppföljningen visar att avtalen inom fastighet, service och kollektivtrafik i huvudsak fungerar väl när det gäller kvalitet och ekonomi i leveranser. Inom hälso- och sjukvårdsområdet har Region Uppsala granskat ett trettiotal privata och offentliga vårdgivare under 2016, bland annat vårdcentraler, fysioterapi, naprapati, kiropraktik och vaccinationer.

När det gäller vårdcentralerna har länets samtliga 42 vårdcentraler följts upp under en treårsperiod. Resultatet visade att majoriteten av vårdcentralerna huvudsakligen följer avtal och regler och har god medicinsk kvalitet.

I de fördjupade uppföljningarna har det också upptäckts brister i några fall, bland annat när det gäller journalföring. I enstaka fall har Region Uppsala behövt gå vidare med åtgärder, till exempel till exempel IVO-anmälan, polisanmälning och krav om återbetalning.

Regionfullmäktige beslutade att lägga återrapporteringen till handlingarna.

Redovisning av lokalt partistöd 2016

Regionfullmäktige godkände redovisningar från de politiska partierna av hur det lokala partistödet för 2016 har använts. Region Uppsala har regler för lokalt partistöd som innebär att partier som får stöd ska redovisa hur stödet har använts. Syftet är att göra underlag och beslut kring det lokala partistödet öppnare och mer tillgängligt för allmänhet och media. Partistödet används till exempel för att finansiera lokaler, administration och utbildning.

Partistödets storlek styrs av antalet mandat.

För 2016 redovisade partierna hur de använt följande belopp: (S): 2 246 400 kr, (C): 468 000 kr, (L): 468 000 kr, (V): 561 600, (MP): 655 200, (KD):374 400, (M): 1 339 800 kr, (SD): 561 600 kr.

Motion om att minska läkemedelsberoendet avslogs

Måns Vilhelmsson (M) och My Borg (M) föreslog i en motion att Region Uppsala ska ta fram en övergripande strategi för att minska läkemedelsberoendet, utreda om dosdispensering kan underlätta tidig upptäckt av beroende samt arbeta med och inom Sveriges Kommuner och Landsting och gentemot riksdagen för en sammanhållen läkemedelslista.

I ärendebeskrivningen redogjordes för pågående arbete i Region Uppsala. Bland annat arbetar läkemedelskommittén och berörda verksamhetsområden utifrån uppdaterade kunskapsunderlag om läkemedelsberoende och arbetar aktivt med frågan om optimal användning av dosdispensering. Läkemedelskommittén driver också sedan länge frågan om en nationell läkemedelslista.

Regionfullmäktige avslog motionen med anledning av det arbete som redan bedrivs inom området. (M) reserverade sig mot beslutet.

Motion om att återinföra vårdbiträden avslogs

Lina Nordquist, Lena Lundberg och Carl Nettelblad, samtliga (L), föreslog i en motion att Region Uppsala ska återinföra vårdbiträden i sjukvården och att detta arbeta ska åtföljas av en fördelning av arbetsuppgifter där varje yrkesgrupp kan använda sin kompetens maximalt. Enligt förslagsställarna kan vårdbiträden avlasta undersköterskor och ge dem mer tid till omvårdnad. Undersköterskorna kan i sin tur avlasta sjuksköterskorna. De anser också att det kan sänka trösklarna in i svensk arbetsmarknad för den grupp som har högst förgymnasial utbildning.

Motionen har beretts i regionstyrelsens personalutskott, som instämmer i att kompetensen måste tas tillvara på bästa sätt. Det pågår arbete med att införa vårdnära service, nya arbetssätt inklusive tydliggjord arbetsfördelning mellan undersköterskor och sjuksköterskor samt stärkta roller genom införandet av kliniskt utvecklingsår för sjuksköterskor och GRUND-US för undersköterskor. Frågan om olika yrken och yrkesnivåer bereds också nationellt, där Region Uppsala följer och medverkar i arbetet. Mot bakgrund av detta anser man att det i dagsläget inte finns någon anledning att återinföra vårdbiträden.

Regionfullmäktige beslutade att avslå motionen. (L), (M) och (C) reserverade sig och yrkade på att motionen skulle bifallas.

Svar på interpellation om Hälsoäventyret i Uppsala

Björn-Owe Björk (KD) ställde en interpellation till fastighets- och servicenämndens ordförande Johan Edstav (MP) om lokalerna för Hälsoäventyret i Uppsala. Sedan april är Hälsoäventyret utan lokale. Enligt Björk riskerar tusentals elever att inte få del av Hälsoäventyrets hälsofrämjande och personal i verksamheten riskerar att sluta.

Fråga: När får Hälsoäventyret i Uppsala ändamålsenliga lokaler?

Svar: Då det finns lokal som möter de behov som Hälsoäventyret och dess verksamhet har. Det är min förhoppning att Hälsoäventyret snart ska ha tillgång till nya lokaler.

Fråga: Anser du att det är rimligt att det tar över ett år att teckna ett hyreskontrakt för förhållandevis enkla lokaler?

Svar: Det kan ta olika lång tid att hitta ändamålsenliga lokaler. Det är svårt att hitta lokaler i centrala Uppsala som passar både Hälsoäventyrets behov och ekonomiska förutsättningar.

Svar på interpellation om väg 288

Björn-Owe Björk (KD) ställde en interpellation till regionala utvecklingsnämndens ordförande Jenny Lundström (MP) om väg 288. Enligt Björk har det tidigare funnits en bred samsyn om att förbindelsen mellan Uppsala och Östhammar ska förbättrats. Nu återstår sträckan mellan Gimo och Börstil. Vid regionala utvecklingsnämnden den 16 juni ändrar sig enligt Björk (S), (MP) och (V) och föreslår i en kommande länstransportplan sänkt hastighet till 80 km/h på betydande del av sträckan.

Fråga: Varför sviker S/MP-styret det tidigare löftet att göra hela sträckan till en mötesfri 100 km/h-väg?

Svar: Region Uppsala har haft en kontinuerlig dialog med Trafikverket, vilket har lett till ett förslag där Trafikverket startar arbetet med vägplanen som ska omfatta följande geografiska område:

  • Väg 288, vägsträcka mellan Gimo och Börstil (korsning väg 76)
  • Gimo tätort
  • Korsning och dess utformning mellan väg 288 och väg 76
  • Busstationen i Gimo (i dagsläget pågår arbetet med åtgärdsvalsstudie kring lokalisering av busstationen i Gimo och arbetet leds av KTF/UL)

Genom detta kommer det tas ett helhetsgrepp över samtliga delkomponenter i sträckningen Gimo-Börstil. Framtagandet av vägplanen tar cirka två-tre år. Region Uppsala för en dialog med Östhammars kommun och andra aktörer i syfte att nå en medfinansiering av åtgärderna och i detta kommer även vår del i finansieringen att ses över.

Förslaget på länstransportplan är fram till 30 september ute på remiss till bland annat länets kommuner, angränsande regioner, näringslivet och intressentorganisationer. Senast den 31 januari 2018 ska Region Uppsala skicka in det slutliga förslaget till regeringen, som kommer att fastställa planens ramar. Därefter kommer länstransportplan 2018–2029 att beslutas av regionfullmäktige.

Svar på interpellation om prioritering av fastighetsinvesteringar

Björn-Owe Björk (KD) ställde en interpellation till fastighets- och servicenämndens ordförande Johan Edstav (MP) om prioriteringen av fastighetsinvesteringar. Björk refererade till en revisionsrapport som lades fram för regionstyrelsen i mars 2017, där det påpekas att regionen saknar en lokalförsörjningsplan och prioriteringsmatris. Den investeringsplan som fastighets- och servicenämnden beslutade att skicka vidare för beslut hos regionstyrelsen saknar enligt Björk förankring i en lokalförsörjningsplan och innehåller inte några prioriteringar, utan består bara av totalsummor för varje nämnd.

Frågor: Hur kan vi besluta om fastighetsinvesteringar utan en lokalförsörjningsplan och när har vi den på plats? Hur ska prioritering inom investeringsplanen kunna göras utan prioriteringsmatris och stöd från en lokalförsörjningsplan? Och vem ska göra prioriteringen?

Svar: Det finns idag en lokalförsörjningsplan och en fastighetsutvecklingsplan för Akademiska sjukhuset. Akademiska sjukhuset har tagit fram revidering av lokalförsörjningsplan. Denna lokalförsörjningsplan kommer sedan att vara ett strategiskt dokument för framtagande av en reviderad fastighetsutvecklingsplan för Akademiska sjukhuset.

Prioritering av fastighetsinvesteringar under perioden 2018–2023 är enligt fastighets- och servicenämnden främst inriktad på pågående projekt såsom Framtidens Akademiska sjukhus (FAS), ny stadsbussdepå i Fyrislund med mera samt projekt som ansluter till pågående projekt.

Svar på interpellation om AT-rankning

Kajsa Dovstad (L) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om utfallet för Region Uppsala i den AT-rankning som SYLF (Sveriges yngre läkares förening) gör varje år. I den senaste rakningen placerade sig Lasarettet i Enköping på 67:e och sista plats, medan Akademiska sjukhuset hamnade på plats 50 av 67.

Frågor: Vilka åtgärder tänker du vidta för att förbättra AT:n på Lasarettet i Enköping? Vilka åtgärder tänker du vidta för att förbättra AT:n på Akademiska sjukhuset?

Svar: Politiken har en kontinuerlig dialog med högsta ledningen för Akademiska sjukhuset, Lasarettet i Enköping och FoUU-direktören om vikten av att AT- och ST-utbildningen både till kvalitet och kvantitet ska vara bra och möta de förväntningar som finns. Den politiska ledningen har också gett FoUU-direktören i uppdrag att återkomma med en beskrivning av vilka åtgärder som behöver vidtas för att förbättra kvaliteten i AT-utbildningen.

Det är främst fyra åtgärder som Akademiska sjukhuset och Lasarettet i Enköping arbetar med för att förbättra AT-utbildningen. Man arbetar med en förändrad rekrytering, där man genom intervjuer säkerställer att varje sökande får rätt förutsättningar. Man har ökat storleken på AT-gruppen för att få en starkare kollegial grupp. Man har sett över arbetsuppgifterna för AT-läkarna, så att arbetet är meningsfullt utifrån de moment och uppgifter som behöver ingå. Man har arbetat med att förbättra stödet genom handledning för att kvaliteten i AT-utbildningen ska vara hög. Ännu större insatser måste göras för att framför allt stärka handledningen ännu mer så att alla inblandade parter får rätt förutsättningar. Detta är naturligtvis något som sjukhusstyrelsen kommer att ha anledning att följa upp.

Svar på interpellation om Tierps vårdcentrum

Oppositionsrådet Stefan Olsson (M) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om Tierps vårdcentrum. Enligt Olsson reserverades inte plats för en renovering eller nybyggnation avseende Tierps vårdcentrum när regionfullmäktige antog ramarna för investeringsbudgeten i juni.

Fråga: Kommer renovering eller nybyggnad av Tierps vårdcentrum att inkluderas i investeringsplanen 2018–2020?

Svar: Det korta svaret blir naturligtvis nej, av det enkla skälet att inget underlag finns att fatta beslut på. Vi ska inte göra misstaget att fatta beslut utan att ärendet varit ordentligt genomarbetat och ett gediget beslutsunderlag funnits. När behovsanalysen är klar måste först en förstudie göras, därefter fördjupade förstudier i aktuella frågor varefter planarbete och programarbete vidtar. Objektet som sådant kan i bästa fall finnas med i investeringsplan 2019–2021, som kommer att antas i fullmäktige i juni nästkommande år.

Svar på interpellation om brist på intensivvårdssjuksköterskor

Oppositionsrådet Emilie Orring (M) ställde en interpellation till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om bristen på intensivvårdssjuksköterskor på Akademiska sjukhuset och vilka konsekvenser det fått. Frågan besvarades av personalutskottets ordförande Bertil Kinnunen (S). Orring tar i interpellationen upp den arbetstidsmodell som infördes hösten 2016 med syftet att åstadkomma en högre grundbemanning. Enligt Orring kritiserade många medarbetare arbetstidsmodellens utformning som de menade leder till för lite återhämtning mellan arbetspassen.

Fråga: Vilka konsekvenser har arbetstidsmodellen lett till avseende antalet vårdplatser?

Svar: Lokala kollektivavtal tecknades våren 2017. Under denna förändringsperiod har det varit en svacka avseende bemanningen på intensivvårdsavdelningarna. Samtidigt har man lycktas rekrytera över 40 sjuksköterskor till specialistutbildningar för anestesi, operation och intensivvård inför 2017/2018.

Under sommaren var antalet tillgängliga vårdplatser lägre på grund av semestersituationen men sjukhuset arbetar för fullt för att komma upp i full kapacitet igen. Inget tyder på att arbetstidsmodellerna i sig har inneburit några stängda vårdplatser.

Fråga: Är du nöjd med hur sjukhusledningen lyckats behålla och rekrytera medarbetare på berörda avdelningar?

Svar: Sjukhusledningen har tagit sig en svår arbetssituation tillsammans med representanter för Vårdförbundet och Kommunal och har lyckats teckna ett avtal. Avtalet lever upp till de målsättningar vi har och har diskuterats fram i en konstruktiv dialog. Avtalet har börjat implementeras under hösten och planeras för en utvärdering om cirka ett år.

Tillgången till specialistutbildad personal har minskat väsentligt, vilket ökar trycket på arbetsgivaren att bland annat öka utbildningsinsatserna. Hösten 2017 har Akademiska sjukhuset sett ökat intresse för specialistutbildningar vilket tyder på bra förutsättningar för rekrytering. Under 2017 har den externa personalomsättningen, det vill säga personer som slutar och går till andra arbetsgivare, halverats, vilket tyder på en ökad stabilitet.

Svar på interpellation om ögonmottagningen i Tierp

Sara Sjödal (C) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om ögonmottagningen i Tierp. Sjödal tar i interpellationen upp att ögonmottagningen i Tierp fortfarande inte öppnat, trots tidigare besked i sjukhusstyrelsen om att arbete med att öppna mottagningen pågick.

Fråga: Finns det något i regionens beslutsprocesser som hindrar eller inte fungerar eftersom ögonmottagningen i Tierp fortfarande inte återöppnat och hur ska detta i så fall åtgärdas?

Svar: Nej, det finns inte ett hinder i de politiska beslutsprocesserna och den information som interpellanten har fått i somras gällande öppnandet av en ögonmottagning i Tierp gäller fortfarande.

Den politiska ledningen i Region Uppsala har arbetat mycket aktivt under ett års tid tillsammans med Akademiska sjukhuset för att säkerställa ett öppnande av ögonmottagningen i Tierp. Problemet har varit att finna en lokal vars kostnader är rimliga och som är ändamålsenlig för verksamheten. Nu har man funnit en lokal som passar.

Utmaningen har varit att frågan berört tre olika förvaltningar som svarar mot tre olika styrelser. Den politiska nivån har dock varit mycket enig och tydlig med att ögonmottagningen i Tierp är en prioriterad fråga som måste lösas skyndsamt och bett regiondirektören hantera praktiska detaljer mellan förvaltningarna, vilket regiondirektören gjort.

Mottagningen beräknas ta emot de första patienterna i november.

Svar på interpellation om TBE-vaccination

Oppositionsrådet Johan Örjes (C) ställde en interpellation till regionstyrelsens ordförande Börje Wennberg (S) om TBE-vaccination. Interpellationen besvarades av vårdstyrelsens ordförande Malena Ranch (MP).

Örjes tar i interpellationen upp att antalet TBE-fall ökar. Det finns effektivt vaccin och det förs diskussioner om det bör införas allmän vaccination mot TBE på nationell nivå. Något beslut har inte fattats. Uppsala län är ett av de värst drabbade länen när det gäller TBE-smitta och enligt Örjes är det möjligt att en allmän vaccination mot TBE i länet skulle vara lämplig, även om det inte genomförs nationellt.

Frågor: Har det gjorts någon analys av för- och nackdelar med allmän vaccination mot TBE i Uppsala län under de senaste åren? Om någon sådan analys inte skett, kommer en sådan att genomföras?

Svar: Det har inte gjorts någon utredning av allmän vaccination mot TBE i Region Uppsala. Däremot gjordes det en utredning för några år sedan i Sörmland som kom till slutsatsen att det inte var hälsoekonomiskt försvarbart att införa vaccination. Nu har det nyligen gjorts en ny utredning i Stockholm där det vid flera olika scenarier kan påvisas en positiv effekt av allmän TBE-vaccinering. Förvaltningen ska nu ta del av dessa studier och eventuellt extrapolera data så att det kan utgöra underlag vid behov längre fram.

Svar på fråga om BUP i Enköping

Oppositionsrådet Anna-Karin Klomp (KD) ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi om BUP i Enköping. Klomp refererade till medieuppgifter om att stängningarna av BUP:s mottagningar utanför Uppsala är en av orsakerna till att arbetsmiljön blivit så ansträngd att en stor del av personalen slutat. Därför är det förstås extra viktigt att mottagningen i Enköping verkligen öppnar igen.

Fråga: När ska BUP:s mottagning i Enköping öppna?

Svar: Den information vi har fått är att det finns lokal och det pågår rekrytering. Målet är att det ska finnas en verksamhet vid årsskiftet. Man bedömer från verksamhetens sida att förutsättningarna att rekrytera har förbättrats.

Svar på fråga om beroendevård för barn och unga

Oppositionsrådet Anna-Karin Klomp (KD) ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi (S) om beroendevård för barn och unga. Klomp påtalade att det vid budgetfullmäktige i juni 2015 fattades beslut om att regionen ska bygga upp beroendevård för barn och unga. Sedan dess har situationen för de drabbade barnen förvärrats eftersom Stockholm inte längre tar emot barn från Uppsala för exempelvis avgiftning. Samtidigt har frågan i regionen inte kommit längre än till en utredning. Nu tas tilläggsbudgeten i fullmäktige men utredningen är fortfarande inte klar. Om det inte avsätts pengar får vårdberoende barn troligtvis vänta ytterligare ett år.

Fråga: Kommer det avsättas pengar till beroendevård för barn och unga?
Svar: Svårigheten är att utredningen inte är klar, så vi vet inte hur mycket pengar det ska vara, men jag vill tydligt framhålla att det är vår uppfattning att det behövs pengar och att vi ska säkerställa att pengarna finns. Jag delar din uppfattning om vikten av frågan.

Svar på fråga om ny neonatalavdelning på Akademiska sjukhuset

Oppositionsrådet Stefan Olsson (M) ställde en fråga till sjukhusstyrelsens ordförande Vivianne Macdisi om förslaget att bygga en ny neonatalavdelning på Akademiska sjukhuset.

Frågan ställdes mot bakgrund av att sjukhusstyrelsen den 4 september ställde sig bakom de bedömningar som förvaltningarna gjort när det gäller prioriterade fastighetsinvesteringar. I bilagan från Akademiska sjukhuset står det att det förslag till ombyggnad för att utöka antalet platser på neonatalavdelningen som lades fram i januari inte är ekonomiskt försvarbart. Sjukhuset föreslår att en utredning för hela F-blocket inleds snarast där alla aspekter ses över. Texten som sjukhusstyrelsen har ställt sig bakom kan tolkas som att den inte längre anser att förslaget från den 31 januari bör genomföras.

Fråga: Är det sjukhusstyrelsens mening att det förslag om ny neonatalavdelning som antogs den 31 januari i år inte längre bör genomföras?

Svar: Min uppfattning är att vi i sjukhusstyrelsen inte tar ställning till tidigare fattade beslut. De måste hanteras i en korrekt ordning så att det blir rätt.

Det vi fått till oss är ny information som säger att det kan finns en alternativ möjlighet som handlar om att titta på hela F-blocket tillsammans. Vi har tyckt att det är viktigt att lyfta fram den möjligheten och förordar att man gör den utredningen. Sedan blir det en process där man tittar på vilket alternativ som är bäst.

Frågan om programarbete för nytt produktionskök vid Akademiska skjuts upp

Efter votering beslutade regionfullmäktige att återremittera ärendet om programarbete för ett nytt produktionskök vid Akademiska sjukhuset. Återremissen hade begärts av (M), (KD) och (L), som ansåg att behovet av konferensutrymmen behövde utredas bättre och att det skulle utredas om ett nytt kök kan byggas utan att en ny kulvert byggs. Man efterlyste också en redovisning varför äldre beräkningar om vad produktionsköket skulle kosta skiljer sig från dagens förslag.

Kontakt