Uppsnabbat regionstyrelsen 19 december 2017

2017-12-19

Riktad satsning för att säkra dygnet-runt-bemanning inom intensivvården

Regionstyrelsen beslutade vid sitt möte under tisdagen att ställa sig bakom ett yrkande från majoriteten. Enligt yrkandet ska Region Uppsala stärka ersättningsnivåerna på ett sådant sätt att man kan säkra tillgängligheten till personal inom intensivvård och dygnet-runt-verksamheter på Akademiska sjukhuset. Satsningarna ska även riktas till andra identifierade befattningsgrupper för att stärka Region Uppsalas förutsättningar att behålla sina kompetenta medarbetare och att rekrytera nya.

(M), (C), (L) och (KD) lade ett tilläggsyrkande, att regionstyrelsen skulle uppdra till regiondirektören att utreda konsekvenserna av införande av nya arbetsmodeller. Detta avslogs.

Organisation för arbete med fyrspår och nya stadsdelar tar form

Arbetet med fyrspår mellan Uppsala och Stockholm, och de nya stadsdelar som följer med detta arbete, ställer nya krav på Region Uppsala. Regiondirektören får i uppdrag att leda arbetet, och en politisk förhandlingsgrupp med företrädare från både majoriteten och oppositionen bildas under ledning av kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen (S). Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är att i Trafikverkets förslag till nationell plan har 2,37 miljarder avsatts för utbyggnad av järnvägen till fyrspår från Uppsala till Bergsbrunna inom kommande planperiod, med en fortsatt utbyggnad till Myrbacken kort därefter. Förslaget är dock villkorat med att överenskommelser om byggande av nya bostäder tecknas mellan regeringens samordnare för nya städer och stadsdelar, Region Uppsala samt Uppsala och Knivsta kommuner. Totalt har kommunerna ställt i utsikt att fyrspåret ska möjliggöra 55 000 nya bostäder.

Avtal med regeringens samordnare, Region Uppsala och kommunerna har tecknats. Nu följer en lång process där ansvaret mellan Region Uppsala och respektive kommun måste klarläggas. Förhandlingar och utredningar kommer att genomföras under hela 2018 och lägga grunden för omfattande investeringar under 2020-talet. Räknat på 55 000 bostäder kommer de södra delarna av Uppsala kommun och Knivsta växa med omkring 120 000 invånare. Region Uppsalas verksamhet kommer att behöva utökas, samtidigt som skatteunderlaget ökar med en växande befolkning. Region Uppsala ansvarar bland annat för att en tillfredställande kollektivtrafikförsörjning upprätthålls inom Uppsala län och till aktuella områden.

Regionstyrelsen gav nu regiondirektören det formella uppdraget att leda arbetet med Region Uppsalas åtaganden kring fyrspår och nya stadsdelar, och utse de tjänstemän som medverkar i förhandlings- och planeringsarbetet. Dessutom tillsattes alltså en politisk förhandlingsgrupp, med företrädare för både majoriteten och oppositionen. Den leds av kollektivtrafiknämndens ordförande Bertil Kinnunen (S). Gruppen kommer förhandla med Uppsala och Knivsta kommun.

I februari kommer regionfullmäktige att ta ställning till avtalet mellan Region Uppsala och staten. SD och Allianspartierna aviserade att de då kommer att ha vissa synpunkter.

Region Uppsala skriver nytt avtal med Barnombudet i Uppsala län

Region Uppsala finansierar föreningen Barnombudet i Uppsala län med en årlig ersättning om 940 000 kr under åren 2018 - 2020. Det beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Det finns sedan tidigare ett liknande avtal för åren 2016 – 2017. Barnrättsombudet ska verka för barns bästa i Uppsala län i enlighet med FN:s barnkonvention och Region Uppsalas policy. Uppdraget omfattar offentliga och privata vårdgivare, samt kultur och kollektivtrafik. Barnrättsombudets arbete bidrar till, enligt handlingarna i ärendet, att barnets rättigheter förverkligas i av Region Uppsala finansierade verksamheter.

Region Uppsalas har antagit sin cykelstrategi

Nu har Region Uppsala antagit sin cykelstrategi, som bland annat slår fast att cykeltrafikens andel av det totala resandet ska öka med tio procentenheter. Regionstyrelsen klubbade strategin vid sitt möte på tisdagen.

Cykelstrategin har varit ute på en omfattande remissrunda, bland annat till länets kommuner. Den gäller för gång- och cykelvägar längs med det statliga vägnätet (för det kommunala vägnätet gäller andra regler) och används bland annat för att slå fast vilka nya gång- och cykelvägar som ska prioriteras.

Cykelstrategin bygger på tre mål: År 2030 ska andelen kombinationsresor cykel – kollektivtrafik ha fördubblats jämfört med 2016, från 19 procent till 38 procent. År 2030 ska cykeltrafikens färdmedelsandel ha ökat med tio procentenheter jämfört med 2016, från 13 procent till 23 procent. År 2030 ska antalet omkomna och allvarligt skadade cyklister ha halverats jämfört med 2017.

Till dessa mål kopplas strategier, så som att bytet mellan olika transportmedel (till exempel från cykel till tåg) ska upplevas som snabb och effektiv i ett hela-resan-perspektiv. Strategierna i sin tur kompletteras med insatsområden, så som att cykelparkeringarna runt prioriterade bytespunkter ska förbättras.

Framöver kommer Region Uppsala att anordna ett Cykelforum varje år, för att samla de offentliga och privata aktörer som arbetar med frågorna. Dessutom kommer en utmärkelse delas ut årligen under detta forum: årets cykelprestation. Region Uppsala kommer att reservera 300 000 kronor kommande år, bland annat för att kunna anordna Cykelforum. Cykelstrategin ska revideras vart fjärde år, i samband med framtagandet av en ny länstransportplan.

Cykelstrategin finns i sin helhet på www.regionuppsala.se/cykel

 

Medicinhistoriskt stipendium 2017

Kerstin Hulter Åsberg utses till mottagare av Region Uppsalas medicinhistoriska stipendium 2017. Det beslutade regionstyrelsen efter förslag från Uppsala medicinhistoriska förening. Prissumman är 20 000 kronor.

Ur motiveringen: "Kerstin Hulter Åsberg, läkare och docent i internmedicin, har under många år varit mycket verksam för att göra medicinhistorien mer känd. Hon har hållit många uppskattade medicinhistoriska föredrag inför olika fora och är sedan länge engagerad i den uppmärksammade föreläsningsserien Konst och läkekonst. Hon har författat ett antal medicinhistoriska artiklar i bland annat Läkartidningen, Svensk medicinhistorisk tidskrift och Uppsala medicinhistoriska förenings årsskrift".

Remissversionen av miljöprogrammet fastställt

Vid sitt möte fastställde regionstyrelsen remissversionen av Region Uppsalas miljöprogram för åren 2019 – 2022. Programmet kommer nu att gå på remiss till bland annat länets kommuner, berörda regioner och landsting och Naturskyddsföreningen.

Miljöprogrammet omfattar Region Uppsalas interna miljöarbete, och berör alltså inte ansvaret för en hållbar regional utveckling. Miljöprogrammet visar trots det, enligt handlingarna i ärendet, på Region Uppsalas ambition att vara en ledande aktör i omställningen till ett hållbart samhälle, genom att verksamheten bedrivs med hållbar och effektiv resursanvändning, samt med minskad miljöpåverkan.

Miljöprogrammet sätter upp målsättningar, så som att halten av antibiotika i avloppsvattnet från Akademiska sjukhuset ska minska med 20 procent jämfört med år 2018. Till målen kopplar så programmet på åtgärder, som ska hjälpa Region Uppsala att uppnå sina mål.

De tre övergripande målen är minskad miljöpåverkan, hälsosam och giftfri miljö samt hållbar och effektiv resursanvändning. Programmet går nu på remiss, remissinstanserna har på sig till den 1 mars 2018 att svara. Programmet kommer att antas i sin färdiga version av regionfullmäktige sommaren 2018.

Fördelning av anslag till den politiska organisationen klar

Vid sitt sammanträde klubbade regionstyrelsen fördelningen av anslagen till den så kallade förtroendemannaorganisationen (den politiska organisationen) för år 2018. Totalt sett finns drygt 33 miljoner kronor att disponera.

Enligt beslutet får nu exempel regionfullmäktige inklusive presidiet drygt 3,1 miljoner kronor, medan regionråden (inklusive politiska sekreterare och assistenter) får drygt 17,2 miljoner kronor. Hela anslagsfördelningen finns som vanligt i de handlingar till ärendet som publiceras på Region Uppsalas externa webbplats.

Strategi för närvårdssamverkan antagen

Regionstyrelsen antog en strategi för närvårdssamverkan inom Uppsala län vid sitt möte. Strategin gäller för åren 2018 – 2020.

Strategin omfattar verksamhet inom hälsa, stöd, vård och omsorg. Region Uppsala och kommunerna förbinder sig nu att verka för ett förtroendefullt samarbete kring gemensamma målgrupper, ta ett gemensamt ansvar för ett långsiktigt utvecklingsarbete och var för sig ansvara för att det läggs resurser och kompetens inom respektive ansvarsområde.

Strategin har tagits fram genom arbete i en arbetsgrupp med representanter från såväl Region Uppsala som kommunerna.

Region Uppsala ställer sig bakom Trafikanalys rapport

Region Uppsala har fått yttra sig över Trafikanalys rapport Ny målstyrning för trafiksäkerheten. Trafikanalys (som är en myndighet för transportpolitik) pekar på att de nya etappmålen för trafiksäkerhet efter 2020 måste vara realistiska och mätbara, inte visionära så som en "nollvision". Trafikanalys föreslår därför etappmålen att antalet omkomna i trafiken ska halveras från 2015 – 2030 (till maximalt 150 döda). Antalet svårt skadade ska minska mellan 2015 – 2030.

Region Uppsala anser att de av Trafikanalys föreslagna etappmålen är realistiska, mätbara och väl underbyggda. Region Uppsala ställer sig därför bakom utredningens förslag.

Försämrad prognos för Region Uppsala

Region Uppsala försämrar sin prognos med 41 miljoner kronor jämfört med förra månaden. Den största förändringen avser Akademiska sjukhuset, som har fortsatta kapacitetsproblem gällande vårdplatser inom slutenvård och intensivvård. Ekonomiskt innebär kapacitetsproblemen en negativ påverkan på intäkterna för såld vård och på kostnaderna för köpt vård vilket förstärkts de senaste månaderna. Akademiska sjukhusets årsprognos uppgår nu till minus 195 miljoner kronor. Årsprognosen för Region Uppsala är 161 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget på 200 miljoner kronor.

Kontakt