Uppsnabbat regionstyrelsen 24 januari 2017

2017-01-24

Positivt resultat för Region Uppsala

Region Uppsala kommer att göra ett positivt resultat på 357 miljoner kronor för 2016, vilket är 105 miljoner kronor bättre än budgeterat.

De preliminära bokslutssiffrorna presenterades vid regionstyrelsens sammanträde. Akademiska sjukhuset väntas göra ett resultat på minus 38 miljoner kronor, vilket är 62 miljoner kronor bättre än det budgeterade underskottet på minus 100 miljoner kronor.

Nettokostnadsökningen under 2016 låg på 3,8 procent, vilket är lägre än budgeterade 4,3 procent. Den förbättrade nettokostnadsutvecklingen beror framför allt på ökade riks- och regionintäkter.

Hela årsredovisningen läggs fram vid regionstyrelsens sammanträde den 21 mars.

Region Uppsala och länsstyrelsen överens om samverkan

Region Uppsala och Länsstyrelsen i Uppsala har ingått en överenskommelse om samverkan. Syftet är att skapa en effektiv, långsiktig och kraftfull samverkan, så att ansvar, uppdrag och roller är tydliga. Målet är att skapa mesta möjliga nytta för länets invånare och verksamheter. Enligt överenskommelsen ska ett läns- och regionråd bildas, där landshövding, länsråd, regionstyrelsens ordförande och andre vice ordförande samt regiondirektören ingår. Rådet ska samlas fyra gånger per år och hanterar frågor som har strategisk betydelse för länet.

Bisysslor godkända

Regionstyrelsen godkände en övergripande sammanställning av registrerade godkände bisysslor inom Region Uppsala. Redovisningen görs en gång per år.

Försäljning av fastigheter godkänd

Region Uppsala avser att sälja fastigheterna på Slottsgränd i Uppsala, som tidigare inrymde bland annat ledningskontoret för dåvarande landstinget. Regionstyrelsen beslutade att godkänna kontraktet med fastighetsutvecklingsbolaget Tobin Properties AB. Priset uppgår till 225 miljoner kronor.

I köpet ingår tre fastigheter: Fjärdingen 27:5, Fjärdingen 27:6 och Fjärdingen 29:1. Där står idag flera hus som använts till bostäder, kontor och konferenslokaler.

Kontraktsskrivningen innebär att Region Uppsala och köparen har en överenskommelse. Men försäljningen är ändå inte helt klar. I fastigheten som har ett bostadshus har ett 20-tal hyresgäster bildat en bostadsrättsförening. Föreningen har så kallad hembudsrätt, vilket innebär att föreningen har rätt att köpa fastigheten om man lägger ett lika högt bud som det nu aktuella budet. Föreningen har upp till sex månader på sig att genomföra en sådan affär.

Region Uppsala upphandlar hyrsjuksköterskor

Region Uppsala ska göra en upphandling av bemanningstjänster gällande grundutbildade sjuksköterskor. Det beslutade regionstyrelsen. Upphandlingen gäller ett ramavtal på två år.

Parallellt med detta arbetar Region Uppsala tillsammans med andra landsting och regioner för att göra sig oberoende av inhyrd personal.

(V) föreslog ett tillägg om att krav på kollektivavtal ska ställas i förfrågningsunderlaget. Detta avslogs.

Yttrande om politisk information i skolan

Region Uppsala har yttrat sig till utbildningsdepartementet över betänkandet Politisk information i skolan – ett led i demokratiuppdraget.

Utredningen föreslår att en ny bestämmelse införs i skollagen som ger skolan möjlighet att begränsa antalet inbjudna partier att medverka i utbildningen. Region Uppsala ställer sig positivt till förslaget.

Svar på granskning av patientsäkerhet

Region Uppsalas revisorer har granskat Region Uppsalas patientsäkerhetsarbete och avvikelsehantering. Den övergripande bedömningen är att patientsäkerhetsarbetet väsentligt har förstärkts sedan våren 2015 och att de politiska styrelserna har fått större förutsättningar att säkerställa ett systematiskt patientsäkerhetsarbete i enlighet med patientsäkerhetslagen och Socialstyrelsens föreskrifter. Några förbättringsområden lyfts fram. Revisorerna rekommenderar bland annat att berörda styrelser ska genomföra riskanalyser för att förbättra det förebyggande patientsäkerhetsarbetet. Utbildningsinsatser inom samtliga hälso- och sjukvårdsförvaltningar bör också övervägas.

Region Uppsala beskriver i sitt svar vilket arbete som görs inom området och vad som planeras under de närmaste åren, både när det gäller riskanalyser och patientsäkerhetsutbildningar.

Region Uppsala avråder från screening för cystisk fibros

Region Uppsala har yttrat sig till Socialstyrelsen om ett förslag om införande av screening för cystisk fibros.

Socialstyrelsen föreslår att hälso- och sjukvård inte ska erbjuda sådan screening. Myndigheten pekar på de negativa effekter som ett screeningprogram kan medföra, att friska anlagsbärare kan få information som de inte efterfrågat, som kan vålla onödig oro.

Denna negativa effekt bedöms överskrida nyttan för de barn som genom screening skulle få en tidigare diagnos.

Region Uppsala har tillsammans med övriga landsting och regioner i Uppsala-Örebro sjukvårdsregion tagit fram ett gemensamt remissvar, där man ställer sig bakom Socialstyrelsens avrådan. Samtidigt välkomnar man en fortsatt diskussion som kan göra screening möjlig i framtiden om de etiska aspekterna kan lösas.

(L), (KD) och (C) föreslog ett tillägg till remissvaret, som avslogs.

Yttrande över fall med felskickade patientuppgifter

Region Uppsala har yttrat sig till JO över ett fall där uppgifter om patienter som används som underlag för sjukreseersättning av misstag skickats till en annan patient. Region Uppsala beskriver i svaret hur man har agerat i fallet. En ursäkt har framförts till de drabbade och Region Uppsala är berett att diskutera en så kallad kränkningsersättning, som kompensation för sekretessbrottet. Handläggarna vid sjukreseenheten har också uppmanats att vara särskilt uppmärksamma när man skickar tillbaka felaktigt insända kvitton, så att de inte skickas till fel person.

Region Uppsala positivt till rotavirusvaccination

Region Uppsala ställer sig positivt till att rotavirusvaccination införs i det allmänna vaccinationsprogrammet, under förutsättning att kostnaderna täcks av statsbidrag. Det framgår av ett yttrande till Folkhälsomyndigheten. I sitt svar skriver Region Uppsala bland annat att det innebär ökad jämlikhet. Idag erbjuds rotavirusvaccination till alla barn endast i vissa län.

Kontakt