Uppsnabbat regionstyrelsen 28 november 2017

2017-11-28

Region Uppsalas prognos justeras till 202 miljoner kronor

Akademiska sjukhuset har under oktober månad upptäckt ett systemfel i ersättningsmodellen mot de regioner inom Uppsala – Örebro sjukvårdsregion som köper vård av Akademiska sjukhuset. Ett stort antal kunder har fakturerats fel, utöver detta har felaktig registrering förekommit inom Akademiska barnsjukhusets sektion för barnkirurgi, vilket även det innebär att kunder fått felaktiga fakturor.

Systemfelet och registreringsfelet innebär att Region Uppsala har haft för höga intäkter under året. När detta nu har justerats så är årsprognosen för Region Uppsala 202 miljoner kronor, vilket ska jämföras med en budget på 200 miljoner kronor. Jämfört med föregående prognos har Region Uppsala ett försämrat prognostiserat resultat på 123 miljoner kronor.

Utöver Region Uppsalas prognostiserade resultat så har det helägda bolaget Gamla Uppsala Buss lämnat en årsprognos på plus 11 miljoner kronor innan dispositioner och skatt, vilket är 5 miljoner kronor bättre än budgeterat.

Region Uppsala inför mer miljövänliga regler för resor i tjänsten

Region Uppsala har reviderat sina tillämpningsföreskrifter för resepolicyn, de nya mer klimatvänliga reglerna antogs av regionstyrelsen på tisdagen. Nu gäller bland annat att det i första hand är tåg som ska väljas för resor upp till 55 mil från Uppsala, därtill införs regler för klimatväxling.

Bakgrunden är att trots höga ambitioner för att minska klimatpåverkan så ökar Region Uppsalas koldioxidutsläpp, detta främst från flygresor. Därför förlängs distansen där tåg i första hand ska väljas från 50 till 55 mil fågelvägen, vilket bland annat inkluderar Malmö, Umeå, Jönköping, Helsingborg och Östersund.

Det förtydligas också att distansmöten (exempelvis videokonferens) ska väljas om det går, och vid taxiresor ska miljöbil efterfrågas i första hand. Upphandlad resebyrå ska i första hand välja hotell med ett aktivt miljöarbete, exempelvis Svanenmärkta hotell. Dessutom införs intern klimatväxling. Detta innebär att det påförs en intern avgift på 30 procent på flygresor till Göteborg, Malmö och Umeå (de tre destinationerna utgör runt 90 procent av Region Uppsalas inrikes flygresor). Pengarna samlas i en pott som ska användas för klimatförbättrande åtgärder. Om det första steget faller ut väl bör klimatväxling för flygresor utsträckas till att gälla för samtliga inrikes flygresor, enligt handlingarna i ärendet.

Upphandling av läkemedel står för dörren

Nu är det åter dags att handla upp läkemedel, något Region Uppsala gör tillsammans med Region Dalarna, Region Västmanland och Region Gävleborg. Nuvarande avtal går ut den 30 april 2018. Den upphandling som nu initierades av regionstyrelsen siktar på ett avtal som börjar gälla den 1 maj 2018.

Denna upphandling kommer att gälla för ett års tid. Avtalet gäller läkemedel för ett mycket stort antal olika områden.

Upphävt anställningsstopp utvärderat

Ett generellt anställningsstopp infördes av dåvarande landstingsstyrelsen i maj 2009, med hänvisning till landstingets dåliga ekonomi. Undantag från detta gavs via dispenser. Stoppet upphävdes från januari 2017, då man även beslutade att en utvärdering av detta skulle genomföras. Nu har utvärderingen redovisats för regionstyrelsen.

Utvärderingen visar att samtliga förvaltningar även efter anställningsstoppets borttagande har fokus på olika kontrollförfaranden när det gäller nyanställningar. Utvärderingen konstaterar också att anställningsstoppet, utöver sin ekonomiska betydelse, även hade ett signalvärde när det infördes. Detta signalvärde har över tid förlorat sin betydelse.

Initiativ om att arbetsmiljöcertifiera sjukvården avslås

Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde att avslå ett initiativärende från Anna-Karin Klomp (KD) om att arbetsmiljöcertifiera sjukvården.

Region Uppsalas arbetsmiljöhandbok bygger redan idag på ledningssystem OHSAS 18001. I dagens samhälle är den psykiska ohälsan hög, och faktorer som brist på socialt stöd, höga krav i förhållande till resurserna och otydlighet i rollerna spelar större roll än förr. Region Uppsala kompletterar därför även ledningssystemet med sin egen modell för hälsofrämjande arbetsplatser. Region Uppsalas arbete med att skapa hälsofrämjande arbetsplatser gäller därtill för hela Region Uppsala, inte endast för sjukvården, skriver handläggaren.

(KD), (M), (C) och (L) hade yrkat bifall och reserverade sig mot beslutet att avslå initiativärendet.

Antalet gynekologiska hälsokontroller bör öka

Regiondirektören för Region Uppsala ska återkomma till regionstyrelsen med förslag på hur antalet gynekologiska hälsokontroller med cellprov ska kunna öka. Detta beslutade regionstyrelsen vid sitt möte.

Bakgrunden är att regionfullmäktige i april 2016 beslutade att ta bort avgiften för gynekologiska hälsokontroller med cellprov hos barnmorskemottagningarna från den 1 juli 2016. Man beslutade också att regiondirektören till hösten 2017 skulle visa statistik över antalet utförda hälsokontroller med cellprov.

Statistiken visar att 72,7 procent av de kvinnor som är folkbokförda inom Region Uppsala har genomfört screening de senaste tre eller fem åren (beroende på sin ålder). Det nationella målet är dock att 85 procent av de folkbokförda kvinnorna bör genomgå screening för att minska antalet kvinnor som får livmoderhalscancer. Därför fick nu regiondirektören i uppdrag att återkomma med förslag om hur Region Uppsala kan uppnå en högre täckningsgrad. En möjlighet kan, enligt handlingarna i ärendet, vara att införa en processledare med ansvar för att ha överblick.

Region Uppsala deltar i projektet Innovationsmotorer

Region Uppsala ska vara en del av projektet Innovationsmotorer, beslutade regionstyrelsen vid sitt möte. Projektet går ut på att använda sjukvårdens personal och resurser på ett systematiskt sätt, när det gäller att få fram nya innovationer. Sjukvården står inför stora utmaningar för att möta framtida patientbehov, samtidigt ger nya medicinska och teknologiska framsteg möjlighet att utveckla mer effektiva behandlingsmetoder. Därför måste sjukvården kunna användas som en testbädd för nya produkter och tjänster, enligt handlingarna i ärendet.

Det är branschorganisationen Swedish Medtech som har bjudit in Region Uppsala. Region Uppsala ska nu föreslå ett eller flera konkreta projekt som ska genomföras, för att uppnå syftet med Innovationsmotorer. Projekten bör ledas av Innovation Akademiska och kan genomföras exempelvis vid Akademiska sjukhuset eller inom Primärvården.

Den statliga innovationsmyndigheten Vinnova har avsatt fyra miljoner kronor för projektet under år 2017, för åren 2018 - 2020 avsätter Vinnova sex miljoner kronor årligen. Deltagande landsting/regioner kan ansöka om medel för att täcka upp till 50 procent av kostnaden för projekt som genomförs i den egna sjukvården. Region Uppsalas andel av kostnaderna är 2 990 000 kronor under de fyra åren och förväntas till största delen utgöras av lönekostnader för personalen som arbetar i projekten.

Rapport om rättspsykiatrins lokalisering och organisation

Regionstyrelsen fick en rapport om status vad gäller rättspsykiatrins lokalisering och organisation. Bakgrunden är att den rättspsykiatriska enheten måste lämna sina nuvarande lokaler på Ulleråkersområdet.

Det senaste som hänt i ärendet är att Region Uppsala har överlagt med Uppsala kommun och kommit fram till att förlänga hyreskontraktet i Ulleråkersområdet till den 30 juni 2019, med möjlighet till förlängning 12 månader i taget. Därtill arbetar Fastighet och service tillsammans med upphandlingsenheten på att upphandla lokaler för två vårdavdelningar rättspsykiatri om 13 platser vardera.

Region Uppsala har synpunkter på bland annat fyrspår och Hjulstabron

Region Uppsala har fått yttra sig över Trafikverkets nationella plan för transportsystemet 2018 – 2029, och kommer med flera synpunkter. Regionstyrelsen godkände remissyttrandet vid sitt sammanträde (liksom flera andra remissyttranden som också redovisas i detta Uppsnabbat).

I korthet konstaterar Region Uppsala bland annat att Ostkustbanan (mellan Stockholm och Uppsala) behöver en tydlig utbyggnadsplan. Utbyggnaden till fyrspår på sträckan Uppsala-Myrbacken måste ske skyndsamt för att planerat bostadsbyggande ska kunna infrias.

Här är Region Uppsala och övriga regionala och lokala aktörer fullt beredda att axla sin del av ansvaret. Det innebär för Region Uppsalas vidkommande exempelvis trafikering och drift av kollektivtrafik, och att svara upp mot en trafikökning Uppsala-Stockholm med 15-minuterstrafikering. Även investeringar i fordon och depåer kan bli aktuella.

Vidare måste Hjulstabron bytas om det så kallade Mälarprojektet ska få full effekt (projektet syftar till att - bland annat av miljöskäl - få mer gods att fraktas via sjöfarten). Dalabanans funktionalitet måste också säkerställas (banan går mellan Mora och Uppsala).

Järnvägens funktionalitet måste säkerställas, och Region Uppsala är därför mycket positiva till den ökade ramen för drift och underhåll av järnväg.

Som vanligt kan yttrandet i sin helhet läsas på Region Uppsalas webbplats.

Viktigt med Solnas status som regional tågstation

Region Uppsala har fått yttra sig över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Stockholms län 2018 - 2029. Region Uppsala anser att planen är både tydlig och väl genomarbetad, men har ett par önskemål.

Dels handlar det om utbyggnaden av fyrspår mellan Stockholm och Uppsala, en utbyggnad som när den är klar innebär möjligheter till en väsentligt ökad trafik (i kombination med andra åtgärder på Ostkustbanan). Här påpekar Region Uppsala att när det kommer till kapacitetshöjande åtgärder på sträckan Stockholm – länsgränsen så är det viktigt att tydliggöra förutsättningarna för en regional tågstation i Solna.

Därtill efterfrågar Region Uppsala en dialog med planupprättaren i Stockholms län vad gäller regionala cykelstråk. Det rör en eventuell fortsättning av den planerade cykelvägen Uppsala-Knivsta, här diskuteras en möjlig dragning till Märsta. Det rör också sträckan Bro-Bålsta.

Region Uppsala har synpunkter på Region Gävleborgs länsplan

Region Uppsala har även fått yttra sig över region Gävleborgs Länsplan för regional transportinfrastruktur 2018 – 2029. Här har Region Uppsala en del synpunkter på åtgärdsförslag för åren 2024 – 2029, framför allt kopplat till väg 76 och Gävle västra.

Vad gäller väg 76 föreslår Region Uppsala att en åtgärdsvalsstudie genomförs i syfte att kunna ta ställning till en eventuell flytt av vägen. I dagsläget går mycket tung trafik genom Gävle, därtill vill Gävle kunna exploatera för bostäder i södra Gävle. En ny dragning av väg 76 har därför diskuterats. I sammanhanget påpekar Region Uppsala att man har noterat att Region Gävleborg anser att andra aktörer ska vara med och medfinansiera en ny sträckning. I förslaget till länstransportplan för Region Uppsala finns inga medel avsatta för en sådan medfinansiering. I det fortsatta arbetet är det nu viktigt med en dialog med Älvkarleby kommun och Region Uppsala.

I planen för Region Gävleborg finns medel avsatta för en ny regional tågstation, Gävle västra, i anslutning till bland annat Högskolan i Gävle. Region Uppsala ställer sig positiva till detta och den förbättrade möjligheten till arbetspendling. Här ser Region Uppsala behov av en dialog kring möjliga upplägg av trafiken.

Samarbete kring väg 55 viktigt

Region Uppsala kommenterar väg 55 och Hjulstabron, när det gäller Länsplan för regional transportinfrastruktur i Södermanlands län 2018 – 2029.

Region Uppsala anser att ett samarbete behövs med Region Södermanland kring väg 55, där det är viktigt med fortsatt fokus inte minst på sträckan Strängnäs – Enköping. Region Uppsala pekar på behovet av en gemensam åtgärdsvalsstudie för sträckan, och föreslår att den genomförs år 2020.

Vad gäller Hjulstabron, som ligger längs med väg 55, konstaterar Region Uppsala att bron är i stort behov av upprustning/nybyggnad för att säkerställa mälarsjöfartens och de övriga transportslagens behov. Här måste både Uppsala och Södermanland verka för att brons brister åtgärdas inom planperioden.

Dalabanan och riksväg 70 gemensamma intressen

Region Uppsala har även fått yttra sig över Länsplan för regional transportinfrastruktur i Dalarna 2018 – 2029. Region Uppsala anser att planen är väl genomarbetad och tydlig, och ser fram emot ett samarbete kring de gemensamma intressena, Dalabanan och riksväg 70.

Vad gäller Dalabanan (Mora-Uppsala) konstaterar Region Uppsala att regionerna längs banan måste arbeta gemensamt för att de nödvändiga spårbytena ska genomföras av Trafikverket. Därtill måste banan få en högre prioritet vad gäller underhåll och investeringar.

När det gäller riksväg 70 anser Region Uppsala att det är viktigt att Uppsala, Dalarna och Västmanland tillsammans bevakar de åtgärder som ska genomföras inom ramen för den nationella planen.

Kontakt